Chinese Notes
Chinese Notes

勇锐 (勇銳) yǒngruì

yǒngruì adjective brave
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Emotion 感情

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Song 《宋史》 卷三百六十八 列傳第一百二十七 王德 王彥 魏勝 張憲 楊再興 牛皋 胡閎休 Volume 368 Biographies 127: Wang De, Wang Yan, Wei Sheng, Zhang Xian, Yang Zaixing, Niu Gao, Hu Hongxiu 1
Book of Wei 《魏書》 卷73 奚康生 楊大眼 崔延伯 Volume 73: Xi Kangsheng, Yang Dayan, Cui Yanbo 1
History of the Southern Dynasties 《南史》 卷六十三 列傳第五十三 王神念 羊侃 羊鴉仁 Volume 63 Biographies 53: Wang Shennian, Yang Kan, Yang Ren 1
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷五十三 列傳第四十一: 万俟普 可朱渾元 劉豐 破六韓常 金祚 劉貴 蔡雋 韓賢 尉長命 王懷 任祥 莫多婁貸文 厙狄迴洛 厙狄盛 張保洛 侯莫陳相 薛孤延 斛律羌舉 張瓊 宋顯 王則 慕容紹宗 叱列平 步大汗薩 薛脩義 慕容儼 潘樂 彭樂 暴顯 皮景和 綦連猛 元景安 獨孤永業 鮮于世榮 傅伏 Volume 53 Biographies 41: Wan Sipu, Kezhui Hunyuan, Liu Feng, Poli Hanchang, Jin Zuo, Liu Gui, Cai Jun, Han Xian, Wei Zhangming, Wan Huai, Ren Xiang, Moduoluo Daiwen, Shedi Huiluo, She Dicheng, Zhang Baoluo, Houmo Chenxiang, Xue Guyan, Hulu Qiangju, Zhang Qiong, Song Xian, Wang Ze, Murong Shaozong, Chi Lieping, Buda Hansa, Xue Xiuyi, Murong Yan, Pan Le, Peng le, Bao Xian, Pi Jinghe, Qi Lianmeng, Yuan Jingan, Dugu Yongye, Xianyu Shirong, Fu Fu 1
History of Song 《宋史》 卷一百九十 志第一百四十三 兵四 Volume 190 Treatises 143: Military 4 1
Book of Jin 《晉書》 卷二十六 志第十六 食貨 Volume 26 Treatises 16: Finance and Economics 1
History of Song 《宋史》 卷三百三十八 列傳第九十七 蘇軾子:過 Volume 338 Biographies 97: Su Shi and son: Guo 1
History of Song 《宋史》 卷二百六十八 列傳第二十七 柴禹錫 張遜 楊守一 趙鎔 周瑩 王繼英 王顯 Volume 268 Biographies 27: Chai Yuxi, Zhang Xun, Yang Shouyi, Zhao Rong, Zhou Ying, Wang JiYing, Wang Xian 1
Book of Northern Qi 《北齊書》 卷二七 補列傳第十九 万俟普 劉豐 破六韓常 金祚 韋子粲 Volume 27 Biographies 19: Moqi Pu; Liu Feng; Poliuhan Chang; Jin Zuo; Wei Zican; 1
Book of Jin 《晉書》 卷一百一十三 載記第十三 苻堅上 Volume 113 Records 13: Fu Jian Part One 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
三军勇锐 三軍勇銳 故使三軍勇銳 Book of Chen 《陳書》 卷一 本紀第一: 高祖上 Volume 1: Emperor Wu 1 2
勇锐冠 勇銳冠 勇銳冠時 Book of Northern Qi 《北齊書》 卷二七 補列傳第十九 万俟普 劉豐 破六韓常 金祚 韋子粲 Volume 27 Biographies 19: Moqi Pu; Liu Feng; Poliuhan Chang; Jin Zuo; Wei Zican; 2