Chinese Notes
Chinese Notes

保护 (保護) bǎohù

  1. bǎohù verb to defend / to protect / to safeguard
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Safety 安全
    Notes: (CC-CEDICT '保護')
  2. bǎohù noun protection
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Safety 安全

Contained in

数字版权保护全国重点文物保护单位环境保护保护区保护色密码保护保护国保护伞保护人贸易保护主义保护主义

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Ming 《明史》 卷二百四十六 列傳第一百三十四 滿朝薦 江秉謙 侯震暘 王允成 Volume 246 Biographies 134: Man Chaojian, Jiang Bingqian, Hou Zhenyang, Wang Yuncheng 3
History of Song 《宋史》 卷一百二十三 志第七十六 禮二十六 Volume 123 Treatises 76: Rites 26 3
History of Song 《宋史》 卷二百四十二 列傳第一 后妃上 Volume 242 Biographies 1: Empresses and Consorts 1 2
History of Song 《宋史》 卷三百六十五 列傳第一百二十四 岳飛 Volume 365 Biographies 124: Yue Fei 2
History of Ming 《明史》 卷二百〇二 列傳第九十 廖紀 王時中 周期雍 唐龍 王杲 周用 聞淵 劉訒 孫應奎 聶豹 李默 周延 賈應春 張永明 胡松 趙炳然 Volume 202 Biographies 90: Liao Ji, Wang Shizhong, Zhou Qiyong, Tang Long, Wang Gao, Zhou Yong, Wen Yuan, Liu Ren, Sun YingKui, Nie Bao, Li Mo, Zhou Yan, Jia Yingchun, Zhang Yongming, Hu Song, Zhao Bingran 2
Book of Wei 《魏書》 卷72 陽尼 賈思伯 李叔虎 路恃慶 房亮 曹世表 潘永基 朱元旭 Volume 72: Yang Ni, Jia Sibo, Li Shuhu, Lu Shiqing, Fang Liang, Cao Shibiao, Pan Yongji, Zhu Yuanxu 2
History of Ming 《明史》 卷二百十八 列傳第一百〇六 申時行 王錫爵 沈一貫 方從哲 沈㴶 Volume 218 Biographies 106: Shen Shixing, Wang Xijue, Shen Yiguan, Fang Congzhe, Shen Que 2
Book of Wei 《魏書》 卷21上 獻文六王上 Volume 21a: Emperor Xianwen's Six Princes 1 2
History of Song 《宋史》 卷四百〇五 列傳第一百六十四 李宗勉 袁甫 劉黻 王居安 Volume 405 Biographies 164: Li Zongmian, Yuan Fu, Liu Fu, Wang Juan 2
History of Ming 《明史》 卷二百三十五 列傳第一百二十三 王汝訓 余懋學 張養蒙 孟一脈 何士晉 王德完 蔣允儀 鄒維璉 Volume 235 Biographies 123: Wang Ruxun, Yu Maoxue, Zhang Yangmeng, Meng Yimai, He Shijin, Wang Dewan, Jiang Yunyi, Zou Weilian 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
保护功 保護功 先是高宗以乳母常氏有保護功 Book of Wei 《魏書》 卷83上 外戚上:賀訥 劉羅辰 姚黄眉 杜超 賀迷 閭毗 Volume 83a: Families of Imperial Consorts 1 - He Ne, Liu Luochen, Yao Huangmei, Du Chao, He Mi, Lu Pi 6
忠保护 忠保護 靈太后感忠保護之勳 Book of Wei 《魏書》 卷21上 獻文六王上 Volume 21a: Emperor Xianwen's Six Princes 1 5
保护圣躬 保護聖躬 宜保護聖躬 Book of Wei 《魏書》 卷21上 獻文六王上 Volume 21a: Emperor Xianwen's Six Princes 1 4
保护陵寝 保護陵寢 以湛等歸正結義保護陵寢故也 History of Song 《宋史》 卷一百二十三 志第七十六 禮二十六 Volume 123 Treatises 76: Rites 26 3
请保护 請保護 請保護聖體 History of Ming 《明史》 卷二百十八 列傳第一百〇六 申時行 王錫爵 沈一貫 方從哲 沈㴶 Volume 218 Biographies 106: Shen Shixing, Wang Xijue, Shen Yiguan, Fang Congzhe, Shen Que 3
善保护 善保護 汝曹善保護之 History of Song 《宋史》 卷四百三十九 列傳第一百九十八 文苑一 宋白 梁周翰 朱昂 趙鄰幾何承裕 鄭起 郭昱 馬應 和峴弟:㠓 馮吉 Volume 439 Biographies 198: Literature 1 - Song Bai, Liang Zhouhan, Zhu Ang, Zhaolin Jihe Chengyu, Zheng Qi, Guo Yu, Ma Ying, He Xian and younger brother: Meng, Feng Ji 3
保护先 保護先 保護先朝 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百八十四 列傳第一百三十四: 宦官 Volume 184 Biographies 134: Imperial Officials 3
谦保护 謙保護 謙保護乘輿 Book of Jin 《晉書》 卷七十四 列傳第四十四 桓彝 Volume 74 Biographies 44: Huan Yi 2
振保护 振保護 賴郭元振保護獲免 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷九十二 列傳第四十二: 魏元忠 韋安石 蕭至忠 宗楚客 紀處訥 Volume 92 Biographies 42: Wei Yuanzhong, Wei Anshi, Ziao Zhizhong, Zong Chuke, Ji Chune 2
保护获 保護穫 賴伏威養子王雄誕保護獲免 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷七十二 列傳第二十二: 虞世南 李百藥 褚亮 Volume 72 Biographies 22: Yu Shinian, Li Baiyao, Chuliang 2