Chinese Notes
Chinese Notes

吏部 lì bù

lì bù noun personnel office / ministry of appointments
Domain: History 历史 , Subdomain: China 中国

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Ming 《明史》 卷一百十二 表第十三 七卿年表二 Volume 112 Tables 13: Annals of the Seven Ministers 2 98
History of Ming 《明史》 卷一百十一 表第十二 七卿年表一 Volume 111 Tables 12: Annals of the Seven Ministers 1 69
History of Ming 《明史》 卷一百一十 表第十一 宰輔年表二 Volume 110 Tables 11: Annals of Chancellors 2 54
History of Song 《宋史》 卷一百五十八 志第一百十一 選舉四 Volume 158 Treatises 111: Selection and appointment of Officials 4 42
History of Ming 《明史》 卷二百二十四 列傳第一百十二 嚴清 宋纁 陸光祖 孫鑨 陳有年 孫丕揚 蔡國珍 楊時喬 Volume 224 Biographies 112: Yan Qing, Song Xun, Lu Guangzu, Sun Long, Chen Younian, Sun Piyang, Cai Guozhen, Yang Shiqiao 41
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷十七下 本紀第十七下: 文宗下 Volume 17 Annals 17: Wenzong 2 38
History of Ming 《明史》 卷二百〇二 列傳第九十 廖紀 王時中 周期雍 唐龍 王杲 周用 聞淵 劉訒 孫應奎 聶豹 李默 周延 賈應春 張永明 胡松 趙炳然 Volume 202 Biographies 90: Liao Ji, Wang Shizhong, Zhou Qiyong, Tang Long, Wang Gao, Zhou Yong, Wen Yuan, Liu Ren, Sun YingKui, Nie Bao, Li Mo, Zhou Yan, Jia Yingchun, Zhang Yongming, Hu Song, Zhao Bingran 38
History of Ming 《明史》 卷七十一 志第四十七 選舉三 Volume 71 Treatises 47: Selection of Officials 3 35
New Book of Tang 《新唐書》 卷六十三    表第三   宰相下 Volume 63 Tables 3: Chancellors 3 34
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷十九上 本紀第十九上: 懿宗 Volume 19 Annals 19: Yizong 33

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
吏部尚书 吏部尚書 吏部尚書 Book of Later Han 《後漢書》 卷六十四 吳延史盧趙列傳 Volume 64: Biographies of Wu, Yan, Shi, Lu, Zhao 399
吏部郎 吏部郎 吏部郎 Book of Han 《漢書》 漢書敘例 Preface to the Book of Han 208
尚书吏部 尚書吏部 与刘涣俱爲尚書吏部郎 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷十二 魏書十二 崔毛徐何邢鮑司馬傳 Volume 12: Book of Wei 12 - Biographies of Cui, Mao, Xu, He, Xing, and Sima 91
迁吏部 遷吏部 遷吏部郎 Book of Jin 《晉書》 卷三十四 列傳第四 羊祜 杜預 Volume 34 Biographies 4: Yang Hu; Du Yu 58
领吏部 領吏部 領吏部 Book of Jin 《晉書》 卷三十九 列傳第九 王沈 荀顗 荀勖 馮紞 Volume 39 Biographies 9: Wang Chen; Xun Yi; Xun Xu; Feng Dan 35
陈吏部 陳吏部 陳吏部尚書姚察 Book of Liang 《梁書》 Introduction 31
转吏部 轉吏部 轉吏部尚書 Book of Jin 《晉書》 卷四十三 列傳第十三 山濤 王戎 郭舒 樂廣 Volume 43 Biographies 13: Shan Tao; Wang Rong; Guo Shu; Yue Guang 25
掌吏部 掌吏部 掌吏部 Book of Jin 《晉書》 卷四十五 列傳第十五 劉毅 和嶠 武陔 任愷 崔洪 郭奕 侯史光 何攀 Volume 45 Biographies 15: Liu Yi; Cheng Wei; He Jiao; Wu Gai; Ren Kai; Cui Hong; Guo Yi; Hou Shiguang; He Pan 15
吏部郎中 吏部郎中 吏部郎中騎都尉臣張茂度 Book of Song 《宋書》 卷五 本紀第五 文帝 Volume 5 Annals 5: Emperor Wen 13
吏部令 吏部令 尚書郎柳軌及吏部令史榮邵等十四人典其事 Book of Jin 《晉書》 卷三十 志第二十 刑法 Volume 30 Treatises 20: Punishment and Law 8