Chinese Notes
Chinese Notes

厚重 hòuzhòng

hòuzhòng adjective thick / heavy / thickset / massive / generous / extravagant / profound / dignified
Domain: Modern Chinese 现代汉语

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Book of Wei 《魏書》 卷78 孫紹 張普惠 Volume 78: Sun Shao, Zhang Puhui 2
History of Ming 《明史》 卷一百四十七 列傳第三十五 解縉 黃淮 胡廣 金幼孜 胡儼 Volume 147 Biographies 35: Jie Jin, Huang Huai, Hu Guang, Jin Youzi, Hu Yan 2
Commentaries on the Four Books by Zhu Xi 朱熹《四書章句集注》 《學而第一》 Commentary on Xue Er I 2
History of Song 《宋史》 卷一百三十九 志第九十二 樂十四 Volume 139 Treatises 92: Music 14 1
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷二十五 列傳第十三: 古弼 張黎 劉潔 丘堆 娥清 伊珝 乙瑰 周幾 豆代田 車伊洛 王洛兒 車路頭 盧魯元 陳建 來大干 宿石 萬安國 周觀 尉撥 陸真 呂洛拔 薛彪子 尉元 慕容白曜 和其奴 苟頹 宇文福 Volume 25 Biographies 13: Gu Bi, Zhang Li, Liu Jie, Qiu Dui, E Qing, Yi Xu, Yi Gui, Zhou Ji, Dou Daitian, Che Yiluo, Wang Luo'er, Che Lutou, Lu Luyuan, Chen Jian, Lai Dagan, Su Shi, Wan Anguo, Zhou Guan, Wei Bo, Lu Zhen, Lu Luoba, Xue Biaozi, Wei Yuan, Murong Baiyao, He Qinu, Guo Tui, Yu Wenfu 1
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷六十五 列傳第五十三: 達奚武 若干惠 怡峰 劉亮 王德 赫連達 韓果 蔡祐 常善 辛威 厙狄昌 梁椿 梁臺 田弘 Volume 65 Biographies 53: Da Xiwu, Ruo Ganhui, Yi Feng, Liu Liang, Wang De, He Lianda, Han Guo, Cai You, Chang Shan, Xin Wei, She Dichang, Liang Chun, Liang Tai, Tian Hong 1
Book of Sui 《隋書》 卷21 志第16 天文下 Volume 21 Treatises 16: Astronomy 3 1
History of Song 《宋史》 卷二百五十六 列傳第十五 趙普弟:安易 Volume 256 Biographies 15: Zhao Pudi and younger brother: Anyi 1
Book of Wei 《魏書》 卷44 羅結 伊馛 乙瑰 和其奴 苟頽 薛野𧗠者 宇文福 費于 孟威 Volume 44: Luo Jie, Yi Bo, Yi Gui, He Qinu, Gou Tui, Xueye Zhe, Yuwen Fu, Fei Yu, Meng Wei 1
History of Song 《宋史》 卷二百八十二 列傳第四十一 李沆 王旦 向敏中 Volume 282 Biographies 41: Li Hang, Wang Dan, Xiang Minzhong 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
为人厚重 為人厚重 範為人厚重剛正 Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷一百二十七 周書18: 列傳七 盧文紀 馬裔孫 和凝 蘇禹珪 景範 Volume 127 Book of Later Zhou 29: Biographies 7 - Lu Wenji, Ma Yisun, He Ning, Su Yugui, Jing Fan 5
性厚重 性厚重 性厚重 Book of Liang 《梁書》 卷四十四 列傳第三十八 太宗十一王 世祖二子 Volume 44: Eleven Princes of Taizong; Two Princes of Shizu 3
厚重寡言 厚重寡言 頹厚重寡言 History of the Northern Dynasties 《北史》 卷二十五 列傳第十三: 古弼 張黎 劉潔 丘堆 娥清 伊珝 乙瑰 周幾 豆代田 車伊洛 王洛兒 車路頭 盧魯元 陳建 來大干 宿石 萬安國 周觀 尉撥 陸真 呂洛拔 薛彪子 尉元 慕容白曜 和其奴 苟頹 宇文福 Volume 25 Biographies 13: Gu Bi, Zhang Li, Liu Jie, Qiu Dui, E Qing, Yi Xu, Yi Gui, Zhou Ji, Dou Daitian, Che Yiluo, Wang Luo'er, Che Lutou, Lu Luyuan, Chen Jian, Lai Dagan, Su Shi, Wan Anguo, Zhou Guan, Wei Bo, Lu Zhen, Lu Luoba, Xue Biaozi, Wei Yuan, Murong Baiyao, He Qinu, Guo Tui, Yu Wenfu 3
德性厚重 德性厚重 德性厚重廉慎 Book of Zhou 《周書》 卷17 列傳第9 梁禦 若干惠 怡峯 劉亮 王德 Volume 17 Biographies 9: Liang Yu; Guo Ganhui; Yi Feng; Liu Liang; Wang De 2
厚重廉 厚重廉 德性厚重廉慎 Book of Zhou 《周書》 卷17 列傳第9 梁禦 若干惠 怡峯 劉亮 王德 Volume 17 Biographies 9: Liang Yu; Guo Ganhui; Yi Feng; Liu Liang; Wang De 2