Chinese Notes
Chinese Notes

敦厚 dūnhòu

dūnhòu adjective genuine / honest and sincere
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Morality 道德

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Xunzi 《荀子》 仲尼篇第七 Chapter 7: Confucius 2
Commentaries on the Four Books by Zhu Xi 朱熹《四書章句集注》 《中庸章句》 Commentary on Doctrine of the Mean 2
History of Song 《宋史》 卷二百九十一 列傳第五十 吳育 宋綬 李若谷 王博文 王鬷 Volume 291 Biographies 50: Wu Yu, Song Shou, Li Ruogu, Wang Bowen, Wang Zong 2
History of Ming 《明史》 卷一百五十二 列傳第四十 董倫 儀智 鄒濟 周述 陳濟 王英 錢習禮 周敍 柯潛 孔公恂 Volume 152 Biographies 40: Dong Lun, Yi Zhi, Zou Ji, Zhou Shu, Chen Ji, Wang Ying, Qian Xili, Zhou Xu, Ke Qian, Kong Gongxun 2
Book of Later Han 《後漢書》 卷四十三 朱樂何列傳 Volume 43: Biographies of Zhu, Yue, He 2
The Book of Rites 《禮記》 《經解》 The Different Teachings of the Different Kings 2
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷四十二 列傳第三十:  王肅 劉芳 常爽 Volume 42 Biographies 30: Wang Su, Liu Fang, Chang Shuang 2
Book of Han 《漢書》 卷四十六 萬石衞直周張傳 Volume 46: The lords of Wan, Wei, Zhi, Zhou and Zhang 1
History of Jin 《金史》 卷八十六 列傳第二十四: 李石子:獻可 完顏福壽 獨吉義 烏延蒲離黑 烏延蒲轄奴 烏延查剌 李師雄 尼厖古鈔兀 孛朮魯定方 夾谷胡剌 蒲察斡論 夾谷查剌 Volume 86 Biographies 24: Li Shi son: Xianke, Wanyan Fushou, Du Jiyi, Wuyanpulihei, Wuyanpuxianu, Wuyanchala, Li Shixiong, Nipangguchaowu, Beipailudingfang, Jia Guhula, Pu Chawolun, Jia Guchala 1
Xunzi 《荀子》 儒效篇第八 Chapter 8: The Achievements of the Confucians 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
性敦厚 性敦厚 臻性敦厚有恩 Book of Later Han 《後漢書》 卷四十二 光武十王列傳 Volume 42: Biographies of Ten Princes of Guangwu 10
温柔敦厚 溫柔敦厚 溫柔敦厚 The Book of Rites 《禮記》 《經解》 The Different Teachings of the Different Kings 6
举敦厚 舉敦厚 其舉敦厚有行義能直言者 Book of Han 《漢書》 卷十 成帝紀 Volume 10: Annals of Emperor Cheng 4
以为敦厚 以為敦厚 天子以為敦厚 Records of the Grand Historian 《史記》 《萬石張叔列傳》 Biographies of Wan Shi and Zhang Shu 2
敦厚老成 敦厚老成 汪大猷敦厚老成 History of Song 《宋史》 卷四百 列傳第一百五十九 王信 汪大猷 袁燮 吳柔勝 游仲鴻 李祥 王介 宋德之 楊大全 Volume 400 Biographies 159: Wang Xin, Wang Dayou, Yuan Xie, Wu Rousheng, You Zhonghong, Li Xiang, Wang Jie, Song Dezhi, Yang Daquan 2
德行敦厚 德行敦厚 德行敦厚 Book of Sui 《隋書》 卷3  帝紀第3 煬帝上 Volume 3 Annals 3: Emperor Yang 1 2
敦厚慈爱 敦厚慈愛 公則爲人敦厚慈愛 Book of Liang 《梁書》 卷十 列傳第四 蕭穎達 夏侯詳 蔡道恭 楊公則 鄧元起 Volume 10: Xiao Yingda; Xiahou Jiang; Cai Daogong; Yang Gongze; Deng Yuanqi 2
程敦厚 程敦厚 禮部員外郎程敦厚希檜意 History of Song 《宋史》 卷一百二十二 志第七十五 禮二十五 Volume 122 Treatises 75: Rites 25 2
敦厚寡言 敦厚寡言 石敦厚寡言 History of Jin 《金史》 卷八十六 列傳第二十四: 李石子:獻可 完顏福壽 獨吉義 烏延蒲離黑 烏延蒲轄奴 烏延查剌 李師雄 尼厖古鈔兀 孛朮魯定方 夾谷胡剌 蒲察斡論 夾谷查剌 Volume 86 Biographies 24: Li Shi son: Xianke, Wanyan Fushou, Du Jiyi, Wuyanpulihei, Wuyanpuxianu, Wuyanchala, Li Shixiong, Nipangguchaowu, Beipailudingfang, Jia Guhula, Pu Chawolun, Jia Guchala 2
敦厚慈 敦厚慈 敦厚慈孝 Records of the Grand Historian 《史記》 《太史公自序》 Autobiographical Afterword of the Grand Historian 2