Chinese Notes
Chinese Notes

引用 yǐnyòng

yǐnyòng verb to quote / to cite
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Writing 写作
Notes: (CC-CEDICT '引用'; GLSIB, p. 21; Guoyu '引用')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Song 《宋史》 卷一百九十九 志第一百五十二 刑法一 Volume 199 Treatises 152: Punishment and Law 1 5
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百三十五 列傳第八十五: 盧杞 白志貞 裴延齡 韋渠牟 李齊運 李實 韋執誼 王叔文 程異 皇甫抃 Volume 135 Biographies 85: Lu Qi, Bai Zhizhen, Pei Yanling, Wei Qumou, Li Qiyun, Li Shi, Wei Zhiyi, Wang Shuwen, Cheng Yi, Huang Fubian 3
The Scholars 《儒林外史》 第四十九回 Chapter 49 3
History of Ming 《明史》 卷二百十三 列傳第一百〇一 徐階 高拱 張居正 Volume 213 Biographies 101: Xu Jie, Gao Gong, Zhang Juzheng 2
History of Song 《宋史》 卷三百十四 列傳第七十三 Fan Zhongyan and son: Chunyou, Chun Li, Chun Cui, Fan Chunren and son: Zhengping Volume 314 Biographies 73: 2
History of Song 《宋史》 卷四百七十四 列傳第二百三十三 姦臣四 万俟禼 韓侂胄 丁大全 賈似道 Volume 474 Biographies 233: Treacherous Officials 4 - Wan Sixie, Han Tuozhou, Ding Daquan, Jia Sidao 2
History of Liao 《遼史》 卷一百十一 列傳第四十一: 姦臣下 Volume 111 Biographies 41: Treacherous Ministers 2 2
History of Song 《宋史》 卷三百七十九 列傳第一百三十八 章誼 韓肖冑 陳公輔 張觷 胡松年 曹勛 李稙 韓公裔 Volume 379 Biographies 138: Zhang Yi, Han Xiaozhou, Chen Gongfu, Zhang Xue, Hu Songnian, Cao Xun, Li Zhi, Han Gongyi 2
History of Ming 《明史》 卷三百〇八 列傳第一百九十六 奸臣 胡惟庸 陳瑛 嚴嵩 周延儒 溫體仁 馬士英 Volume 308 Biographies 196: Treacherous Officials - Hu Weiyong, Chen Ying, Yan Song, Zhou Yanru, Wen Tiren, Ma ShiYing 2
History of Jin 《金史》 卷九十九 列傳第三十七: 徒單鎰 賈鉉 孫鐸 孫即康 李革 Volume 99 Biographies 37: Tu Danyi, Jia Xuan, Sun Duo, Sun JiKang, Li Ge 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
引用邪 引用邪 引用邪黨 History of Song 《宋史》 卷三百九十三 列傳第一百五十二 彭龜年 黃裳 羅點 黃度 周南 林大中 陳騤 黃黼 詹體仁 Volume 393 Biographies 152: Peng Guinian, Huang Chang, Luo Dian, Huang Du, Zhou Nan, Lin Dazhong, Chen Kui, Huang Fu, Zhan Tiren 4
引用士人 引用士人 引用士人有族望者 Book of Later Han 《後漢書》 卷四十三 朱樂何列傳 Volume 43: Biographies of Zhu, Yue, He 3
引用亲 引用親 但多引用親黨 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百三十六 列傳第八十六: 竇參 齊映 劉滋 盧邁 崔損 齊抗 Volume 135 Biographies 86: Dou Can, Qi Ying, Liu Zi, Li Mai, Cui Sun, Qi Kang 3
引用大 引用大 言引用大鋮 History of Ming 《明史》 卷二百七十四 列傳第一百六十二 史可法 高弘圖 姜曰廣 Volume 274 Biographies 162: Shi Kefa, Gao Hongtu, Jiang Yueguang 3
多引用 多引用 但多引用親黨 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百三十六 列傳第八十六: 竇參 齊映 劉滋 盧邁 崔損 齊抗 Volume 135 Biographies 86: Dou Can, Qi Ying, Liu Zi, Li Mai, Cui Sun, Qi Kang 3
引用凶恶 引用凶惡 引用兇惡 History of Song 《宋史》 卷四百二十五 列傳第一百八十四 劉應龍 潘牥 洪芹 趙景緯 馮去非 徐霖 徐宗仁 危昭德 陳塏 楊文仲 謝枋得 Volume 425 Biographies 184: Liu Yinglong, Pan 牥, Hong Qin, Zhao Jingwei, Feng Qufei, Xu Lin, Xu Zongren, Wei Zhaode, Chen Kai, Yang Wenzhong, Xie Fangde 2
引用伪 引用偽 右諫議大夫劉德秀劾留正引用偽學之黨 History of Song 《宋史》 卷三十七 本紀第三十七 寧宗一 Volume 37 Annals 37: Ningzong 1 2
引用乡人 引用鄉人 監察御史路鐸劾奏伯通引用鄉人李浩 History of Jin 《金史》 卷九十五 列傳第三十三: 移剌履 張萬公 蒲察通 粘割斡特剌 程輝 劉瑋 董師中 王蔚 馬惠迪 馬琪 楊伯通 尼厖古鑑 Volume 95 Biographies 33: Yi Lalu, Zhang Wangong, Pu Chatong, Zhangewotela, Cheng Hui, Liu Wei, Dong Shizhong, Wang Yu, Ma Huidi, Ma Qi, Yang Botong, Nipanggujian 2
正引用 正引用 右諫議大夫劉德秀劾留正引用偽學之黨 History of Song 《宋史》 卷三十七 本紀第三十七 寧宗一 Volume 37 Annals 37: Ningzong 1 2
事引用 事引用 國忠因事引用之 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百八十七下 列傳第一百三十七下: 忠義下 Volume 187 Biographies 137: Loyal and Righteous 2 2