Chinese Notes
Chinese Notes

恸 (慟) tòng

  1. tòng verb to wail / to cry
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Emotion 感情
  2. tòng adjective grieved / sorrowful
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Emotion 感情

Contained in

悲恸哀恸恸哭

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of the Southern Dynasties 《南史》 卷七十四 列傳第六十四 孝義下 Volume 74 Biographies 64: Filial Acts 2 9
Book of Liang 《梁書》 卷四十七 列傳第四十一 孝行 Volume 47: Filial Acts 9
History of Song 《宋史》 卷四百五十六 列傳第二百十五 孝義 李璘甄婆兒 徐承珪 劉孝忠 呂升王翰 羅居通黃德輿 齊得一 李罕澄 邢神留沈正 許祚李琳等 胡仲堯弟:仲容 陳兢 洪文撫 易延慶 董道明 郭琮畢贊 顧忻李瓊 朱泰 成象 陳思道 方綱 龐天祐 劉斌 樊景溫榮恕旻 祁暐 何保之 李玭 侯義 王光濟李祚 周善敏 江白 裘承詢孫浦等 常眞子:晏 王洤等 杜誼 姚宗明 鄧中和 毛安輿 李訪 朱壽昌 侯可 申積中 郝戭 支漸 鄧宗古 沈宣 蘇慶文臺亨 仰忻 趙伯深 彭瑜 毛洵李籌 楊芾 楊慶 陳宗 郭義 申世寧 苟與齡 王珠 顏詡 張伯威 蔡定 鄭綺鮑宗巌 Volume 456 Biographies 215: Filial Acts - Li Linzhenpoer, Xu Chenggui, Liu Xiaozhong, Lu Shengwanghan, Luo Jutonghuangdeyu, Qi Deyi, Li Hancheng, Xing Shenliushenzheng, Xu Zuolilindeng, Hu Zhongyaodi:zhongrong, Chen Jing, Hong Wenfu, Yi Yanqing, Dong Daoming, Guo Congbizan, Gu Xinliqiong, Zhu Tai, Cheng Xiang, Chen Sidao, Fang Gang, Pang Tianyou, Liu Bin, Fan Jingwenrongshumin, Qi Wei, He Baozhi, Li Pin, Hou Yi, Wang Guangjilizuo, Zhou Shanmin, Jiang Bai, Qiu Chengxunsunpudeng, Chang Zhenzi:yan, Wang Quandeng, Du Yi, Yao Zongming, Deng Zhonghe, Mao Anyu, Li Fang, Zhu Shouchang, Hou Ke, Shen Jizhong, Hao Yan, Zhi Jian, Deng Zonggu, Shen Xuan, Su Qingwentaiheng, Yang Xin, Zhao Boshen, Peng Yu, Mao Xunlichou, Yang Fei, Yang Qing, Chen Zong, Guo Yi, Shen Shining, Gou Yuling, Wang Zhu, Yan Bi, Zhang Bowei, Cai Ding, Zheng Qibao Zongyan 7
Wenxuan 《文選》 卷五十七 Scroll 57 7
Commentaries on the Four Books by Zhu Xi 朱熹《四書章句集注》 《先進第十一》 Commentary on Xian Jin XI 6
History of the Southern Dynasties 《南史》 卷七十三 列傳第六十三 孝義上 Volume 73 Biographies 63: Filial Acts 1 6
History of Ming 《明史》 卷三百〇一 列傳第一百八十九 列女一 Volume 301 Biographies 189: Exemplary Women 1 5
Book of Song 《宋書》 卷九十一 列傳第五十一 孝義 Volume 91 Biographies 51: Xiao Yi 5
History of Ming 《明史》 卷三百〇二 列傳第一百九十 列女二 Volume 302 Biographies 190: Exemplary Women 2 5
Wenxuan 《文選》 卷五十六 Scroll 56 5

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
号恸 號慟 莫不號慟 Book of Jin 《晉書》 卷三十四 列傳第四 羊祜 杜預 Volume 34 Biographies 4: Yang Hu; Du Yu 101
感恸 感慟 尉銚期見上感慟 Book of Later Han 《後漢書》 卷二十 銚期王霸祭遵列傳 Volume 20: Biographies of Tiao Qi; Wang Ba; Zhai Zun 34
一恸 一慟 若使一慟能傷人 Book of Jin 《晉書》 卷四十三 列傳第十三 山濤 王戎 郭舒 樂廣 Volume 43 Biographies 13: Shan Tao; Wang Rong; Guo Shu; Yue Guang 15
恸泣 慟泣 遵慟泣而去 Book of Jin 《晉書》 卷一百〇七 載記第七 石季龍(石虎)下 Volume 107 Records 7: Shi Jilong Part Two 12
震恸 震慟 朕用震慟於心 Book of Jin 《晉書》 卷六十五 列傳第三十五 王導 Volume 65 Biographies 35: Wang Dao 12
伤恸 傷慟 朕用傷慟於厥懷 Book of Jin 《晉書》 卷八十五 列傳第五十五 劉毅 諸葛長民 何無忌 檀憑之 魏詠之 Volume 85 Biographies 55: Liu Yi; Zhuge Changmin; He Wuji; Tan Pingzhi; Wei Yongzhi 9
恸呕 慟嘔 昂號慟嘔血 Book of Liang 《梁書》 卷三十一 列傳第二十五 袁昂 子君正 Volume 31: Yuan Ang; Yuan Junzheng 7
增恸 增慟 永言增慟 Book of Southern Qi 《南齊書》 卷三十八 列傳第十九 蕭景先 蕭赤斧 子穎冑 Volume 38 Biographies 19: Xiao Jingxian, Xiao Chifu, Zi Yingzhou 7
致恸 致慟 原平號哭致慟 Book of Song 《宋書》 卷九十一 列傳第五十一 孝義 Volume 91 Biographies 51: Xiao Yi 5
恸感 慟感 追舊而慟感時人 Book of Jin 《晉書》 卷八十五 列傳第五十五 劉毅 諸葛長民 何無忌 檀憑之 魏詠之 Volume 85 Biographies 55: Liu Yi; Zhuge Changmin; He Wuji; Tan Pingzhi; Wei Yongzhi 5