Chinese Notes
Chinese Notes

乱政 (亂政) luànzhèng

luànzhèng verb to administer
Domain: Literary Chinese 文言文

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Ming 《明史》 卷一百八十一 列傳第六十九 徐溥 丘濬 劉健 謝遷 李東陽 王鏊 劉忠 Volume 181 Biographies 69: Xu Pu, Qiu Jun, Liu Jian, Xie Qian, Li Dongyang, Wang Ao, Liu Zhong 4
Book of Jin 《晉書》 卷三十 志第二十 刑法 Volume 30 Treatises 20: Punishment and Law 4
Book of Han 《漢書》 卷二十三 刑法志 Volume 23: Treatise on Punishment and Law 3
New Book of Tang 《新唐書》 卷一百零七   列傳第三十二 傅弈 呂才子:方毅 陳子昂附:王無競 趙元 Volume 107 Biographies 32: Fu Yi, Lu Cai and son: Fang Yi, Chenzi Angfu: Wang Wujing, Zhao Yuan 3
History of Ming 《明史》 卷二百四十三 列傳第一百三十一 趙南星 鄒元標 孫慎行 高攀龍 馮從吾 Volume 243 Biographies 131: Zhao Nanxing, Zou Yuanbiao, Sun Shenxing, Gao Panlong, Feng Congwu 3
History of Ming 《明史》 卷一百九十二 列傳第八十 楊慎 王思 張翀 劉濟 安磐 張漢卿 張原 毛玉 王時柯 鄭本公 張曰韜 楊淮 張澯 郭楠 Volume 192 Biographies 80: Yang Shen, Wang Si, Zhang Chong, Liu Ji, An Pan, Zhang Hanqing, Zhang Yuan, Mao Yu, Wang Shike, Zheng Bengong, Zhang Yuetao, Yang Huai, Zhang Can, Guo Nan 3
History of Ming 《明史》 卷二百三十六 列傳第一百二十四 李植 江東之 湯兆京 金士衡 王元翰 孫振基 丁元薦 李朴 夏嘉遇 Volume 236 Biographies 124: Li Zhi, Jiang Dongzhi, Tang Zhaojing, Jin Shiheng, Wang Yuanhan, Sun Zhenji, Ding Yuanjian, Li Pu, Xia Jiayu 3
The Commentary of Zuo on the Spring and Autumn Annals 《春秋左氏傳》 昭公 Lord Zhao 3
History of Ming 《明史》 卷二百一十 列傳第九十八 桑喬 謝瑜 何維柏 徐學詩 厲汝進 王宗茂 周冕 趙錦 吳時來 張翀 董傳策 鄒應龍 林潤 Volume 210 Biographies 98: Sang Qiao, Xie Yu, He Weibai, Xu Xueshi, Li Rujin, Wang Zongmao, Zhou Mian, Zhao Jin, Wu Shilai, Zhang Chong, Dong Chuance, Zou Yinglong, Lin Run 3
History of Ming 《明史》 卷二百〇八 列傳第九十六 張芹 汪應軫 蕭鳴鳳 齊之鸞 袁宗儒 許相卿 顧濟 章僑 余珊 韋商臣 黎貫 彭汝實 鄭自璧 戚賢 劉繪 錢薇 洪垣 周思兼 顏鯨 Volume 208 Biographies 96: Zhang Qin, Wang Yingzhen, Xiao Mingfeng, Qi Zhiluan, Yuan Zongru, Xu Xiangqing, Gu Ji, Zhang Qiao, Yu Shan, Wei Shangchen, Li Guan, Peng Rushi, Zheng Zibi, Qi Xian, Liu Hui, Qian Wei, Hong Yuan, Zhou Sijian, Yan Jing 3

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
瑾乱政 瑾亂政 劉瑾亂政 History of Ming 《明史》 卷一百七十八 列傳第六十六 項忠 韓雍 余子俊 朱英 秦紘 Volume 178 Biographies 66: Xiang Zhong, Han Yong, Yu Zijun, Zhu Ying, Qin Hong 9
贤乱政 賢亂政 魏忠賢亂政 History of Ming 《明史》 卷一百十四 列傳第二 后妃二 Volume 114 Biographies 2: Empresses and Consorts 2 7
乱政事 亂政事 干亂政事 Book of Later Han 《後漢書》 卷二十三 竇融列傳 Volume 23: Biography of Dou Rong 5
奸乱政 奸亂政 皆懷奸亂政 Book of Jin 《晉書》 卷一百二十一 載記第二十一 李雄 李班 李期 李壽 李勢 Volume 121 Records 21: Li Xiong; Li Ban; Li Qi; Li Shou; Li Shi 4
法乱政 法亂政 敗法亂政 Garden of Stories 《說苑》 卷五 貴德 Chapter 5: Valuing Virtue 4
等乱政 等亂政 其後王敦等亂政 Book of Jin 《晉書》 卷二十九 志第十九 五行下 Volume 29 Treatises 19: Five Elements Part Three 4
干乱政 乾亂政 干亂政事 Book of Later Han 《後漢書》 卷二十三 竇融列傳 Volume 23: Biography of Dou Rong 4
国乱政 國亂政 蠹國亂政 History of Song 《宋史》 卷四百七十五 列傳第二百三十四 叛臣上 張邦昌 劉豫 苗傅劉正彥 杜充 吳曦 Volume 475 Biographies 234: Rebellious Officials 1 - Zhang Bangchang, Liu Yu, Miao Fuliuzhengyan, Du Chong, Wu Xi 3
邪乱政 邪亂政 侍御史竇群奏禹錫挾邪亂政 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百六十 列傳第一百一十: 韓愈 張籍 孟郊 唐衢 李翱 宇文籍 劉禹錫 柳宗元 韓辭 Volume 160 Biographies 110: Han Yu, Zhang Ji, Meng Jiao, Tan Qu, Liao Ao, Yu Wenji, Liu Yuxi, Liu Zongyuan, Han Ci 3
道乱政 道亂政 左道亂政 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百三十 列傳第八十: 王璵 李泌 崔造 關播 Volume 130 Biographies 80: Wang Yu, Li Bi, Cui Zao, Guan Bo 3