Chinese Notes
Chinese Notes

有为 (有為) yǒuwèi

yǒuwèi adjective saṃskṛta / conditioned
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Sanskrit equivalent: saṃskṛta, Japanese: ui; subject to causes and conditions. Contrast with asaṃskṛta (無為) unconditioned (BL 'saṃskṛta'; FGDB '有為').

Contained in

康有为年轻有为佛说诸行有为经诸行有为经有为法有为空

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Song 《宋史》 卷四百三十六 列傳第一百九十五 儒林六 陳亮 鄭樵林霆 李道傳 Volume 436 Biographies 195: Confucian Scholars 6 - Chen Liang, Zheng Qiaolinting, Li Daochuan 10
Daode Jing 《道德經》 Daode Jing 《道德經》 8
Commentaries on the Four Books by Zhu Xi 朱熹《四書章句集注》 《滕文公章句上》 Commentary on Teng Wen Gong I 6
History of Song 《宋史》 卷三百五十九 列傳第一百十八 李綱下 Volume 359 Biographies 118: Li Gang 2 5
History of Ming 《明史》 卷二百〇九 列傳第九十七 楊最 馮恩 楊爵 周怡 劉魁 沈束 沈鍊 楊繼盛 楊允繩 Volume 209 Biographies 97: Yang Zui, Feng En, Yang Jue, Zhou Yi, Liu Kui, Shen Shu, Shen Lian, Yang Jicheng, Yang Yunsheng 5
Zhuangzi 《莊子》 《天道》 The Way of Heaven 4
Commentaries on the Four Books by Zhu Xi 朱熹《四書章句集注》 《離婁章句下》 Commentary on Li Lou II 4
Commentaries on the Four Books by Zhu Xi 朱熹《四書章句集注》 《公孫丑章句下》 Commentary on Gong Sun Chou II 4
Han Feizi 《韓非子》 外儲說左上第三十二 Chapter 32: A Collection of Sayings III 3
History of Yuan 《元史》 卷一百八十一 列傳第六十八: 元明善 虞集 揭傒斯 黃溍 Volume 181 Biographies 68: Yuan Mingshan, Yu Ji, Jie Xisi, Huang Jin 3

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
有为人 有為人 有為人之所制者 Guanzi 《管子》 樞言第十二 Chapter 12: Pivotal Words 6
客有为 客有為 客有為周君畫筴者 Han Feizi 《韓非子》 外儲說左上第三十二 Chapter 32: A Collection of Sayings III 5
能有为 能有為 人之有能有為 Book of Documents 《尚書》 周書 洪範 Zhou Shu - Great Plan 3
安有为 安有為 安有為人臣而戲其君乎 Garden of Stories 《說苑》 卷三 建本 Chapter 3: Building a Foundation 3
鲁人有为 魯人有為 魯人有為父報讎於齊者 Huainanzi 《淮南子》 卷十八 人間訓 Chapter 18: The Human World 3
有为寇 有為寇 蠻有為寇盜者 Book of Song 《宋書》 卷八十三 列傳第四十三 宗越 吳喜 黃回 Volume 83 Biographies 43: Zong Yue, Wu Xi, Huang Hui 3
可以有为 可以有為 而後可以有為 Mencius 《孟子》 離婁下 Li Lou II 3
人有为 人有為 治人有為鬼焉 Mozi 《墨子》 卷十一 大取 Book 11 - Major Illustrations 3
有为解 有為解 沙門有為解云 Book of Wei 《魏書》 卷73 奚康生 楊大眼 崔延伯 Volume 73: Xi Kangsheng, Yang Dayan, Cui Yanbo 2
盖有为 蓋有為 蓋有為之法不足高也 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百〇一 列傳第五十一: 李乂 薛登 韋湊 韓思復 張廷珪 王求禮 辛替否 Volume 101 Biographies 51: Li Yi, Xue Deng, Wei Cou, Han Sifu, Zhang Tinggui, Wang Qiuli, Xin Tifou 2