Chinese Notes
Chinese Notes

殚 (殫) dān

dān verb to exhaust
Domain: Literary Chinese 文言文

Contained in

殚残殚精竭虑殚心殚力

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Wenxuan 《文選》 卷三 Scroll 3 9
Wenxuan 《文選》 卷八 Scroll 8 5
Book of Later Han 《後漢書》 卷四十上 班彪列傳 Volume 40a: Biography of Ban Biao 1 5
Wenxuan 《文選》 卷二 Scroll 2 4
Book of Sui 《隋書》 卷14 志第9 音樂中 Volume 14 Treatises 9: Music 2 4
Book of Jin 《晉書》 卷一百二十五 載記第二十五 乞伏國仁 乞伏乾歸 乞伏熾磐 馮跋 Volume 125 Records 25: Qifu Guoren; Qifu Gangui; Qifu Chipan; Feng Ba 4
History of Ming 《明史》 卷二百三十四 列傳第一百二十二 盧洪春 李懋檜 李沂 雒于仁 馬經綸 劉綱 戴士衡 曹學程 翁憲祥 徐大相 Volume 234 Biographies 122: Lu Hongchun, Li Maohui, Li Yi, Luo Yuren, Ma Jinglun, Liu Gang, Dai Shiheng, Cao Xuecheng, Weng Xianxiang, Xu Daxiang 4
Wenxuan 《文選》 卷三十五 Scroll 35 4
Wenxuan 《文選》 卷一 Scroll 1 4
Book of Jin 《晉書》 卷五十五 列傳第二十五 夏侯湛 潘岳 張載 Volume 55 Biographies 25: Xiahou Zhan; Pan Yue; Zhang Zai 3

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
殚竭 殫竭 何為坐自殫竭乎 Book of Later Han 《後漢書》 卷八十二上 方術列傳 Volume 82a: Biographies of Alchemists 1 8
不可殚 不可殫 民力不可殫 Guanzi 《管子》 乘馬第五 Chapter 5: A Team of Horses 8
殚尽 殫儘 殫盡太半 Huainanzi 《淮南子》 卷六 覽冥訓 Chapter 6: Observing the Obscure 6
力殚 力殫 情屈力殫 Book of Song 《宋書》 卷七十 列傳第三十 袁淑 Volume 70 Biographies 30: Yuan Shu 5
殚府 殫府 費殫府藏 Book of Jin 《晉書》 卷一百二十四 載記第二十四 慕容寶 慕容盛 慕容熙 慕容雲 Volume 124 Records 24: Murong Bao; Murong Sheng; Murong Xi; Murong Yun 4
轲殚 軻殫 於是遣其涼州牧乞伏軻殫 Book of Jin 《晉書》 卷一百二十五 載記第二十五 乞伏國仁 乞伏乾歸 乞伏熾磐 馮跋 Volume 125 Records 25: Qifu Guoren; Qifu Gangui; Qifu Chipan; Feng Ba 4
礼殚 禮殫 升中之禮殫 Book of Song 《宋書》 卷八十五 列傳第四十五 謝莊 王景文 Volume 85 Biographies 45: Xie Zhuang, Wang Jingwen 4
涂殚 塗殫 道盡涂殫 Records of the Grand Historian 《史記》 《司馬相如列傳》 Biography of Sima Xiangru 4
殚财 殫財 虛府殫財 Huainanzi 《淮南子》 卷十一 齊俗訓 Chapter 11: Combining Customs 3
殚记 殫記 不可殫記 Book of Han 《漢書》 卷八十七 揚雄傳 下 Volume 87b: Yang Xiong 2 3