Chinese Notes
Chinese Notes

瓒 (瓚) zàn

zàn noun a libation cup
Domain: Literary Chinese 文言文

Contained in

公孙瓒

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷八 魏書八 二公孫陶四張傳 Volume 8: Book of Wei 8 - Biographies of the two Gongsuns, Tao, and the four Zhangs 65
History of Jin 《金史》 卷三十  志第十一: 禮三 宗廟 禘袷 朝享、時享儀 Volume 30 Treatises 11: Rites 3 - Ancestral Temples, Dijia, Worshipping, Seasonal Rituals 30
History of Yuan 《元史》 卷七十五 志第二十六:  祭祀四 Volume 75 Treatises 28: Offerings 4 26
History of Ming 《明史》 卷一百七十二 列傳第六十 羅亨信 侯璡 楊寧 王來 孫原貞 朱鑑 楊信民 張驥 馬謹 程信 白圭 張瓚 孔鏞 鄧廷瓚 王軾 劉丙 Volume 172 Biographies 60: Luo Hengxin, Hou Jin, Yang Ning, Wang Lai, Sun Yuanzhen, Zhu Jian, Yang Xinmin, Zhang Ji, Ma Jin, Cheng Xin, Bai Gui, Zhang Zan, Kong Yong, Deng Tingzan, Wang Shi, Liu Bing 24
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷五十九 唐書35: 列傳11 丁會 閻寶 符習 烏震 王瓚 袁象先 張溫 李紹文 Volume 59 Book of Later Tang 35: Biographies 11 - Ding Hui, Yan Bao, Fu Xi, Wu Zhen, Wang Zan, Yuan Xiangxian, Zhang Wen, Li Shaowen 22
Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷六 魏書六 董二袁劉傳 Volume 6: Book of Wei 6 - Biographies of Dong, the two Yuans, and Liu 22
Book of Later Han 《後漢書》 卷七十四上 袁紹劉表列傳 Volume 74a: Biographies of Yuan Shao, Liu Biao 1 20
History of Song 《宋史》 卷二百七十 列傳第二十九 顏衎 劇可久 趙逢 蘇曉 高防 馮瓚 邊珝 王明 許仲宣 楊克讓 段思恭 侯陟 李符 魏丕 董樞 Volume 270 Biographies 29: Yan Kan, Ju Kejiu, Zhao Feng, Su Xiao, Gao Fang, Feng Zan, Bian Xu, Wang Ming, Xu Zhongxuan, Yang Kerang, Duan Sigong, Hou Zhi, Li Fu, Wei Pi, Dong Shu 20
New History of the Five Dynasties 《新五代史》 卷二十八 唐臣傳第十六: 豆盧革 盧程 任圜 趙鳳 李襲吉 張憲 蕭希甫 劉贊 何瓚 Volume 28 Later Tang Biographies 8: Dou Luge, Lu Cheng, Ren Huan, Zhao Feng, Li Xiji, Zhang Xian, Xiao Xifu, Liu Zan, He Zan 18
History of Yuan 《元史》 卷七十四 志第二十五:  祭祀三 Volume 74 Treatises 27: Offerings 3 16

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
臣瓒 臣瓚 有臣瓚者 Book of Han 《漢書》 漢書敘例 Preface to the Book of Han 8
瓒曰 瓚曰 臣瓚曰 Book of Han 《漢書》 卷六十八 霍光金日磾傳 Volume 68: Huo Guang and Jin Midi 8
瓒军 瓚軍 瓚軍大敗 Book of Later Han 《後漢書》 卷九 孝獻帝紀 Volume 9: Annals of Emperor Xiaoxian 6
圭瓒 圭瓚 釐爾圭瓚 The Book of Songs 《詩經》 大雅‧蕩之什‧江漢 Greater odes of the kingdom - Decade Of Dang - Jiang Han 5
瓒遂 瓚遂 瓚遂引兵而至 Book of Later Han 《後漢書》 卷七十四上 袁紹劉表列傳 Volume 74a: Biographies of Yuan Shao, Liu Biao 1 5
玉瓒 玉瓚 瑟彼玉瓚 The Book of Songs 《詩經》 大雅‧文王之什‧旱麓 Greater odes of the kingdom - Decade Of Wen Wang - Han Lu 4
说瓒 說瓚 長史關靖說瓚曰 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷八 魏書八 二公孫陶四張傳 Volume 8: Book of Wei 8 - Biographies of the two Gongsuns, Tao, and the four Zhangs 3
子瓒 子瓚 膺子瓚 Book of Later Han 《後漢書》 卷六十七 黨錮列傳 Volume 67: Biographies of Partisan Prohibitions 3
瓒不能 瓚不能 則瓚不能與之爭 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷六 魏書六 董二袁劉傳 Volume 6: Book of Wei 6 - Biographies of Dong, the two Yuans, and Liu 2
瓒闻 瓚聞 瓚聞之大怒 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷十 魏書十一 袁張涼國田王邴管傳 Volume 10: Book of Wei 10 - Biographies of Xun Yu, Xun You, and Jia Xu 2