Chinese Notes
Chinese Notes

立碑 lì bēi

lì bēi set phrase errect a stele
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: Usually, to eulogize a school or clique

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Wenxuan 《文選》 卷三十八 Scroll 38 5
Book of Wei 《魏書》 卷108之一 禮志四之一 Volume 108a Treatise 4: Rituals 1 3
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷二十三 志第三: 禮儀三 Volume 23 Treatises 3: Rites 3 3
Book of Liang 《梁書》 卷二十八 列傳第二十二 裴邃 兄子之高 之平 之橫 夏侯亶 弟夔 魚弘附 韋放 Volume 28: Pei Sui; Pei Zhigao; Pei Zhiping; Pei Zhiheng; Xiahou Dan; Xiahou Kui; Yu Hongfu; Wei Fang 3
Book of Wei 《魏書》 卷23 衛操 莫含 劉庫仁 Volume 23: Wei Cao, Mo Han, Liu Kuren 3
History of Song 《宋史》 卷二百七十三 列傳第三十二 李進卿 楊美 何繼筠 李漢超 郭進 牛思進 李謙溥 姚內斌 董遵誨 賀惟忠 馬仁瑀 Volume 273 Biographies 32: Li Jinqing, Yang Mei, He Jiyun, Li Hanchao, Guo Jin, Niu Sijin, Li Qianpu, Yao Neibin, Dong Zunhui, He Weizhong, Ma Renyu 3
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百七十二 列傳第一百二十二: 令狐楚 牛僧孺 蕭俛 李石 Volume 172 Biographies 122: Ling Huchu, Niu Sengru, Xiaomian, Li Shi 3
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百九十四上 列傳第一百四十四上: 突厥上 Volume 194 Biographies 144: Tujie 1 3
History of Jin 《金史》 卷一百二十一 列傳第五十九: 忠義一 胡沙補 特虎 僕忽得 粘割韓奴 曹珪 溫蒂罕蒲睹 訛里也 納蘭綽赤 魏全 鄯陽 夾穀守中 石抹元毅 伯德梅和尚 烏古孫兀屯 高守約 和速嘉安禮 王維翰 移剌古與涅 宋扆 烏古論榮祖 烏古論仲溫 九住 李演 劉德基 王毅 王晦 齊鷹揚 朮甲法心 高錫 Volume 121 Biographies 59: Zhong Yiyi, Hu Shabu, Te Hu, Pu Hude, Zhange Hannu, Cao Gui, Wendihanpudu, E Liye, Nalan Chaochi, Wei Quan, Shan Yang, Jiagu Shouzhong, Shimo Yuanyi, Bodemeiheshang, Wugusunwutun, Gao Shouyue, Hesujiaanli, Wang Weihan, Yilaguyunie, Song Yi, Wugulunrongzu, Wugulunzhongwen, Jiu Zhu, Li Yan, Liu Deji, Wang Yi, Wang Hui, Qi Yingyang, Paijia Faxin, Gao Xi 2
History of the Southern Dynasties 《南史》 卷五十五 列傳第四十五 王茂 曹景宗 席闡文 夏侯詳 士瞻 蔡道恭 楊公則 鄧元起 張惠紹 馮道根 康絢 昌義之 Volume 55 Biographies 45: Wang Mao, Cao Jingzong, Xi Chanwen, Xiao Houxiang, Shi Zhan, Cai Daogong, Yan Gongze, Deng Yuanqi, Zhang Huishao, Feng Daogen, Kang Xuan, Chang Yizhi 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
立碑颂 立碑頌 立碑頌 Book of Later Han 《後漢書》 卷五十二 崔駰列傳 Volume 52: Biography of Cui Yin 68
请立碑 請立碑 吏民詣闕請立碑頌德 Book of Liang 《梁書》 卷三十二 列傳第二十六 陳慶之 蘭欽 Volume 32: Chen Qingzhi; Lan Qin 33
石立碑 石立碑 共刊石立碑 Book of Later Han 《後漢書》 卷六十二 荀韓鍾陳列傳 Volume 62: Biographies of Xun, Han, Zhong, Chen 10
立碑纪 立碑紀 立碑紀之 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷二十三 志第三: 禮儀三 Volume 23 Treatises 3: Rites 3 9
相与立碑 相與立碑 相與立碑頌德 Book of Sui 《隋書》 卷56 列傳第21 盧愷 令狐熙 薛冑 宇文㢸 張衡 楊汪 Volume 56 Biographies 21: Lu Kai, Ling Huxi, Xue Zhou, Yu Wenbi, Zhang Heng, Yang Wang 6
人立碑 人立碑 州人立碑以頌其政 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷九十三 列傳第四十三: 婁師德 王孝傑 唐休璟 張仁願 薛訥 王晙 Volume 93 Biographies 43: Lou Shide, Wang Xiaojie, Tang Xiujing, Zhang Renyuan, Xue Ne, Wang Jun 5
诏立碑 詔立碑 即降詔立碑於墓焉 History of the Southern Dynasties 《南史》 卷六十  列傳第五十 范岫 傅昭 孔休源 江革 徐勉 許懋 殷鈞 Volume 60 Biographies 50: Fan Xia, Fu Zhao, Kong Xiuyuan, Jiang Ge, Xu Mian, Xu Mao, Yin Jun 5
立碑铭 立碑銘 學者為酺立碑銘於學雲 Book of Later Han 《後漢書》 卷四十八 楊李翟應霍爰徐列傳 Volume 48: Biographies of Yang, Li, Di, Ying, Huo, Yuan, Xu 5
祠立碑 祠立碑 高宗又遣王玄策至其國摩訶菩提祠立碑焉 New Book of Tang 《新唐書》 卷二百二十一上列傳第一百四十六上西域上 Volume 221a Biographies 146a: Western Regions 1 4
求立碑 求立碑 求立碑 Book of Song 《宋書》 卷十五 志第五 禮二 Volume 15 Treatises 5: Rituals 2 4