Chinese Notes
Chinese Notes

明初 Míng chū

Míng chū set phrase early Ming
Domain: History 历史 , Subdomain: China 中国
Notes: From second half of the 14th century

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Ming 《明史》 卷七十六 志第五十二 職官五 Volume 76 Treatises 52: Official Posts 5 9
History of Ming 《明史》 卷七十五 志第五十一 職官四 Volume 75 Treatises 51: Official Posts 4 6
History of Ming 《明史》 卷七十三 志第四十九 職官二 Volume 73 Treatises 49: Official Posts 2 5
History of Ming 《明史》 卷七十四 志第五十 職官三 Volume 74 Treatises 50: Official Posts 3 5
History of Ming 《明史》 卷七十二 志第四十八 職官一 Volume 72 Treatises 48: Official Posts 1 5
History of Ming 《明史》 卷九十三 志第六十九 刑法一 Volume 93 Treatises 69: Punishment and Law 1 5
History of Ming 《明史》 卷八十 志第五十六 食貨四 Volume 80 Treatises 56: Finance and Economics 4 4
History of Ming 《明史》 卷八十二 志第五十八 食貨六 Volume 82 Treatises 58: Finance and Economics 6 4
History of Ming 《明史》 卷六十七 志第四十三 輿服三 Volume 67 Treatises 43: Carriages and Clothing 3 4
History of Ming 《明史》 卷四十七 志第二十三 禮一 Volume 47 Treatises 23: Rites 1 4

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
干明初 乾明初 乾明初 Book of Northern Qi 《北齊書》 卷七  補帝紀第七 武成帝 Volume 7 Annals 7: Emperor Wucheng 29
大明初 大明初 世祖大明初 Book of Song 《宋書》 卷四十五 列傳第五 王鎮惡 檀韶 向靖 劉懷慎 劉粹 Volume 45 Biographies 5: Wang Zhen E, Tan Shao, Xiang Jing, Liu Huaishen, Liu Cui 13
昇明初 昇明初 昇明初 Book of Song 《宋書》 卷四十一 列傳第一 后妃 Volume 41 Biographies 1: Emperesses and Consorts 12
祯明初 禎明初 禎明初 Book of Chen 《陳書》 卷十四 列傳第八: 衡陽獻王昌 南康愍王曇朗 Volume 14: Chen Chang; Chen Tanlang 10
贞明初 貞明初 貞明初 Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷十六 梁書16: 列傳六 葛從周 謝彥章 胡真 張歸霸 張歸厚 張歸弁 Volume 16 Book of Later Liang 16: Biographies 6 - Ge Congzhou, Xie Yanzhang, He Zhen, Zhang Guiba, Zhang Guihou, Zhang Guibian 9
升明初 升明初 升明初 Book of Song 《宋書》 卷九十四 列傳第五十四 恩倖 Volume 94 Biographies 54: En Xing 7
叔明初 叔明初 叔明初為劍南節度使楊國忠判官 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百二十二 列傳第七十二: 張獻誠 路嗣恭 曲環 進漢衡 楊朝晟 樊澤 李叔明 裴冑 Volume 122 Biographies 72: Zhang Xiancheng, Lu Sigong,Qu Huan, Jin Hanheng, Yang Chaocheng, Fan Ze, Li Shuming, Pei Zhou 3
明初设 明初設 明初設南北織染局 History of Ming 《明史》 卷八十二 志第五十八 食貨六 Volume 82 Treatises 58: Finance and Economics 6 3
明初建 明初建 明初建 History of Ming 《明史》 卷四十七 志第二十三 禮一 Volume 47 Treatises 23: Rites 1 2
按明初 按明初 按明初舊制 History of Ming 《明史》 卷六十 志第三十六 禮十四 Volume 60 Treatises 36: Rites 14 2