Chinese Notes
Chinese Notes

三才 sāncái

sāncái set phrase the three ultimates / the three powers / sanji / sancai
Domain: Literary Chinese 文言文 , Subdomain: Confucianism 儒家
Notes: 三极 Sanji refers to the three powers of the universe in Confucian thought: (1) 天 heaven, (2) 地 earth, (3) 人 humans (Yao, 2000, p. 139).

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Ming 《明史》 卷二百三十二 列傳第一百二十 魏允貞 王國 余懋衡 李三才 Volume 232 Biographies 120: 顧憲成 顧允成 錢一本 于孔兼 史孟麟 薛敷教 安希范 劉元珍 葉茂才 46
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷二十二 志第二: 禮儀二 Volume 22 Treatises 2: Rites 2 4
Wenxuan 《文選》 卷十 Scroll 10 4
History of Song 《宋史》 卷一百二十九 志第八十二 樂四 Volume 129 Treatises 82: Music 4 4
History of Ming 《明史》 卷九十八 志第七十四 藝文三 Volume 98 Treatises 74: Arts and Literature 3 3
New Book of Tang 《新唐書》 卷二百二十二下 列傳第一百四十七下 南蠻下 Volume 222c Biographies 147c: Southern Man 3 3
History of Ming 《明史》 卷二百三十一 列傳第一百十九 顧憲成 顧允成 錢一本 于孔兼 史孟麟 薛敷教 安希范 劉元珍 葉茂才 Volume 231 Biographies 119: Gu Xiancheng, Gu Yuncheng, Qian Yiben, Yu Kongjian, Shi Menglin, Xue Fujiao, An Xifan, Liu Yuanzhen, Ye Maocai 3
Book of Later Han 《後漢書》 卷五十九 張衡列傳 Volume 59: Biography of Zhang Heng 3
Book of Later Han 《後漢書》 卷四十下 班彪列傳 Volume 40b: Biography of Ban Biao 2 3
New Book of Tang 《新唐書》 卷二十四    志第十四   車服 Volume 24 Treatises 15: Carraiges and Attire 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
兼三才 兼三才 兼三才而兩之 Book of Later Han 《後漢書》 卷四十下 班彪列傳 Volume 40b: Biography of Ban Biao 2 6
象三才 象三才 象三才也 Book of Sui 《隋書》 卷12 志第7 禮儀七 Volume 12 Treatises 7: Rites 7 5
经纬三才 經緯三才 所以經緯三才 Book of Song 《宋書》 卷二 本紀第二 武帝中 Volume 2 Annals 2: Emperor Wu 2 4
薛三才 薛三才 給事中薛三才等抗章論救 History of Ming 《明史》 卷二百三十四 列傳第一百二十二 盧洪春 李懋檜 李沂 雒于仁 馬經綸 劉綱 戴士衡 曹學程 翁憲祥 徐大相 Volume 234 Biographies 122: Lu Hongchun, Li Maohui, Li Yi, Luo Yuren, Ma Jinglun, Liu Gang, Dai Shiheng, Cao Xuecheng, Weng Xianxiang, Xu Daxiang 3
攻三才 攻三才 且二人與應甲嘗攻三才 History of Ming 《明史》 卷二百二十四 列傳第一百十二 嚴清 宋纁 陸光祖 孫鑨 陳有年 孫丕揚 蔡國珍 楊時喬 Volume 224 Biographies 112: Yan Qing, Song Xun, Lu Guangzu, Sun Long, Chen Younian, Sun Piyang, Cai Guozhen, Yang Shiqiao 3
合三才 合三才 稽合三才 Book of Wei 《魏書》 卷54 游雅 高閭 Volume 54: You Ya, Gao Lu 3
定三才 定三才 故夫顯定三才昭登之績 Book of Later Han 《後漢書》 卷四十下 班彪列傳 Volume 40b: Biography of Ban Biao 2 3
言三才 言三才 言三才之象也 Book of Zhou 《周書》 卷38 列傳第30 蘇亮 柳虯 呂思禮 薛憕 薛寘 李昶 元偉 Volume 38 Biographies 30: Su Liang; Liu Qiu; Lu Sili; Xue Cheng; Xue Zhi; Li Chang; Yuan Wei 3
穆三才 穆三才 穆穆三才順 Book of Song 《宋書》 卷五十八 列傳第十八 王惠 Volume 58 Biographies 18: Wang Hui, Xie Hongwei, Wang Qiu 2
劾三才 劾三才 工部郎中邵輔忠遂劾三才大奸似忠 History of Ming 《明史》 卷二百三十二 列傳第一百二十 魏允貞 王國 余懋衡 李三才 Volume 232 Biographies 120: 顧憲成 顧允成 錢一本 于孔兼 史孟麟 薛敷教 安希范 劉元珍 葉茂才 2