Chinese Notes
Chinese Notes

sēn Sēn

  1. sēn noun forest
    Domain: Botany 植物学
  2. Sēn proper noun Sen
    Domain: Names 名字 , Concept: Name 名字

Contained in

乔森·吉拉尔森林法海寺森林公园森罗万象森严英诺森三世森林寺森林书琉森本森卢森堡圣文森特和格林纳丁斯文森特原始森林河北塞罕坝国家森林公园吴宇森詹森汉森森田戒备森严阴森森罗梅森黑森林杨森森森林森冷森森万象森罗森罗万象

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Ming 《明史》 卷二百十四 列傳第一百〇二 楊博 馬森 劉體乾 王廷 葛守禮 靳學顏 Volume 214 Biographies 102: Yang Bo, Ma Sen, Liu Tigan, Wang Ting, Ge Shouli, Jin Xueyan 14
History of Ming 《明史》 卷一百八十 列傳第六十八 張寧 王徽 毛弘 丘弘 李森 魏元 强珍 王瑞 李俊 汪奎 湯鼐 姜綰 姜洪 曹璘 彭程 龐泮 呂獻 葉紳 胡獻 張弘至 屈伸 王獻臣 Volume 180 Biographies 68: Zhang Ning, Wang Hui, Mao Hong, Qiu Hong, Li Sen, Wei Yuan, Qiang Zhen, Wang Rui, Li Jun, Wang Kui, Tang Nai, Jiang Wan, Jiang Hong, Cao Lin, Peng Cheng, Pang Pan, Lu Xian, Ye Shen, Hu Xian, Zhang Hongzhi, Qu Shen, Wang Xianchen 9
Book of Later Han 《後漢書》 第二十二 郡國四 青州 荊州 揚州 Volume 112: Commanderies and States Part Three 6
Book of Song 《宋書》 卷六十七 列傳第二十七 謝靈運 Volume 67 Biographies 27: Xie Lingyun 5
History of Ming 《明史》 卷二百五十七 列傳第一百四十五 張鶴鳴 董漢儒 趙彥 王洽 梁廷棟 熊明遇 張鳳翼 陳新甲 馮元飇 Volume 257 Biographies 145: Zhang Heming, Dong Hanru, Zhao Yan, Wang Qia, Liang Tingdong, Xiong Mingyu, Zhang Fengyi, Chen Xinjia, Feng Yuanbiao 5
Book of Wei 《魏書》 卷12 孝静紀 Volume 12 Annals: (Emperor) Xiaojing 4
Book of Wei 《魏書》 卷48 高允 Volume 48: Gao Yun 4
Book of Wei 《魏書》 卷98 島夷蕭道成 島夷蕭衍 Volume 98: Xiao Daocheng of the Daoyi People, Xiaoyan of the Daoyi 4
Wenxuan 《文選》 卷十二 Scroll 12 4
History of Ming 《明史》 卷九十六 志第七十二 藝文一 Volume 96 Treatises 72: Arts and Literature 1 4

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
森楷 森楷 張森楷校勘記謂惠校本 Book of Later Han 《後漢書》 卷三十六 鄭范陳賈張列傳 Volume 36: Biographies of Zheng, Fan, Chen, Jia, Zhang 141
马森 馬森 巡撫馬森疏其害 History of Ming 《明史》 卷八十 志第五十六 食貨四 Volume 80 Treatises 56: Finance and Economics 4 13
章森 章森 遣章森使金賀正旦 History of Song 《宋史》 卷三十五 本紀第三十五 孝宗三 Volume 35 Annals 35: Xiaozong 3 6
萧森 蕭森 亦蕭森而蓊蔚 Book of Song 《宋書》 卷六十七 列傳第二十七 謝靈運 Volume 67 Biographies 27: Xie Lingyun 5
李森 李森 時給事中李森不可 History of Ming 《明史》 卷六十九 志第四十五 選舉一 Volume 69 Treatises 45: Selection of Officials 1 4
森疏 森疏 森疏崖巘 Book of Song 《宋書》 卷六十七 列傳第二十七 謝靈運 Volume 67 Biographies 27: Xie Lingyun 3
葛森 葛森 都指揮葛森鎮廣西 History of Ming 《明史》 卷六 本紀第六 成祖二 Volume 6 Annals 6: Chengzu 2 3
森列 森列 而臺省一旦森列矣 History of Ming 《明史》 卷七十一 志第四十七 選舉三 Volume 71 Treatises 47: Selection of Officials 3 3
文森 文森 而津偕同官文森 History of Ming 《明史》 卷一百八十六 列傳第七十四 韓文 張敷華 楊守隨 許進 雍泰 陳壽 樊瑩 熊繡 潘蕃 胡富 張泰 張鼐 王璟 朱欽 Volume 186 Biographies 74: Han Wen, Zhang Fuhua, Yang Shousui, Xu Jin, Yong Tai, Chen Shou, Fan Ying, Xiong Xiu, Pan Fan, Hu Fu, Zhang Tai, Zhang Nai, Wang Jing, Zhu Qin 3
音森 音森 音森 Wenxuan 《文選》 卷二 Scroll 2 3