Chinese Notes
Chinese Notes

扫地 (掃地) sǎodì

sǎodì verb to sweep the floor / to reach rock bottom / to be at an all-time low
Domain: Modern Chinese 现代汉语
Notes: (CC-CEDICT '掃地')

Contained in

名誉扫地颜面扫地

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Book of Song 《宋書》 卷十九 志第九 樂一 Volume 19 Treatises 9: Music 1 2
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷八十一 列傳第六十九: 儒林上 Volume 81 Biographies 69: Confucian Scholars 1 2
Book of Southern Qi 《南齊書》 卷九 志第一 禮上 Volume 9 Treatises 1: Rituals 1 2
The Book of Rites 《禮記》 《郊特牲》 The Single Victim at the Border Sacrifices 2
History of Ming 《明史》 卷三百〇九 列傳第一百九十七 流賊 李自成 張獻忠 Volume 309 Biographies 197: Traitors - Li Zicheng, Zhang Xianzhong 2
New Book of Tang 《新唐書》 卷一百零九   列傳第三十四    崔楊竇宗祝王 Volume 109 Biographies 34: Cui, Yang, Dou, Zong, Hu, Wang 2
Wenxuan 《文選》 卷三十六 Scroll 36 2
History of Song 《宋史》 卷四百七十五 列傳第二百三十四 叛臣上 張邦昌 劉豫 苗傅劉正彥 杜充 吳曦 Volume 475 Biographies 234: Rebellious Officials 1 - Zhang Bangchang, Liu Yu, Miao Fuliuzhengyan, Du Chong, Wu Xi 1
History of Yuan 《元史》 卷九十二 志第四十一下: 百官八 Volume 92 Treatises 45: Official Posts 8 1
Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷六十 吳書十五 賀全呂周鍾離傳 Volume 60: Book of Wu 15 - Biographies of He, Quan, Lü, Zhou, and Zhongli 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
扫地尽 掃地儘 舊法掃地盡矣 Book of Jin 《晉書》 卷二十五 志第十五 輿服 Volume 25 Treatises 15: Travel and Dress 11
扫地王 掃地王 掃地王 History of Yuan 《元史》 卷九十二 志第四十一下: 百官八 Volume 92 Treatises 45: Official Posts 8 10
扫地无余 掃地無餘 掃地無餘 Book of Liang 《梁書》 卷二十五 列傳第十九 周捨 徐勉 Volume 25: Zhou She; Xu Mian 4
纲扫地 綱掃地 朝廷紀綱掃地矣 History of Song 《宋史》 卷四百 列傳第一百五十九 王信 汪大猷 袁燮 吳柔勝 游仲鴻 李祥 王介 宋德之 楊大全 Volume 400 Biographies 159: Wang Xin, Wang Dayou, Yuan Xie, Wu Rousheng, You Zhonghong, Li Xiang, Wang Jie, Song Dezhi, Yang Daquan 2
令人扫地 令人掃地 令人掃地拂牀而去 Book of Southern Qi 《南齊書》 卷五十三 列傳第三十四 良政 Volume 53 Biographies 34: Virtuous Officials 2
中扫地 中掃地 于軍中掃地而祭高祖曰 Book of Sui 《隋書》 卷63 列傳第28 樊子蓋 史祥 元壽 楊義臣 衞玄 劉權 Volume 63 Biographies 28: Fan Zigai, Shi Xiang, Yuan Shou, Yang Yichen, Wei Xuan, Liu Quan 2
斩扫地 斬掃地 把總白士祥斬掃地虎 History of Ming 《明史》 卷二百六十 列傳第一百四十八 楊鶴 陳奇瑜 熊文燦 練國事 丁啟睿 鄭崇儉 邵捷春 余應桂 高斗樞 張任學 Volume 260 Biographies 148: Yang He, Chen QiYu, Xiong Wencan, Lian Guoshi, Ding Qirui, Zheng Chongjian, Shao Jiechun, Yu Yinggui, Gao Doushu, Zhang Renxue 2
扫地可 掃地可 掃地可祭 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百三十 列傳第八十: 王璵 李泌 崔造 關播 Volume 130 Biographies 80: Wang Yu, Li Bi, Cui Zao, Guan Bo 2
扫地拂 掃地拂 令人掃地拂牀而去 Book of Southern Qi 《南齊書》 卷五十三 列傳第三十四 良政 Volume 53 Biographies 34: Virtuous Officials 2
贼扫地 賊掃地 賊掃地王率萬人來攻 History of Ming 《明史》 卷二百六十六 列傳第一百五十四 馬世奇 吳麟徵 周鳳翔 劉理順 汪偉 吳甘來 王章 陳良謨 陳純德 申佳胤 成德 許直 金鉉 Volume 266 Biographies 154: Ma Shiqi, Wu Linzheng, Zhou Fengxiang, Liu Lishun, Wang Wei, Wu Ganlai, Wang Zhang, Chen Liangmo, Chen Chunde, Shen Jiayin, Cheng De, Xu Zhi, Jin Xuan 2