Chinese Notes
Chinese Notes

扫地 (掃地) sǎodì

sǎodì verb to sweep the floor / to reach rock bottom / to be at an all-time low
Domain: Modern Chinese 现代汉语
Notes: (CC-CEDICT '掃地')

Contained in

名誉扫地颜面扫地

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷八十一 列傳第六十九: 儒林上 Volume 81 Biographies 69: Confucian Scholars 1 2
New Book of Tang 《新唐書》 卷一百零九   列傳第三十四    崔楊竇宗祝王 Volume 109 Biographies 34: Cui, Yang, Dou, Zong, Hu, Wang 2
Book of Song 《宋書》 卷十九 志第九 樂一 Volume 19 Treatises 9: Music 1 2
History of Ming 《明史》 卷三百〇九 列傳第一百九十七 流賊 李自成 張獻忠 Volume 309 Biographies 197: Traitors - Li Zicheng, Zhang Xianzhong 2
Book of Southern Qi 《南齊書》 卷九 志第一 禮上 Volume 9 Treatises 1: Rituals 1 2
Wenxuan 《文選》 卷三十六 Scroll 36 2
The Book of Rites 《禮記》 《郊特牲》 The Single Victim at the Border Sacrifices 2
New Book of Tang 《新唐書》 卷二百一十五上 列傳第一百四十上 突厥上 Volume 215a Biographies 140a: Tujie 1 1
Book of Jin 《晉書》 卷十六 志第六 律曆上 Volume 16 Treatises 6: Rhythm and the Calendar Part One 1
Book of Liang 《梁書》 卷二十五 列傳第十九 周捨 徐勉 Volume 25: Zhou She; Xu Mian 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
扫地尽 掃地儘 舊法掃地盡矣 Book of Jin 《晉書》 卷二十五 志第十五 輿服 Volume 25 Treatises 15: Travel and Dress 11
扫地王 掃地王 掃地王 History of Yuan 《元史》 卷九十二 志第四十一下: 百官八 Volume 92 Treatises 45: Official Posts 8 10
扫地无余 掃地無餘 掃地無餘 Book of Liang 《梁書》 卷二十五 列傳第十九 周捨 徐勉 Volume 25: Zhou She; Xu Mian 4
扫地滔 掃地滔 掃地滔天 Book of Sui 《隋書》 卷58 列傳第23 明克讓 魏澹 陸爽 杜臺卿 辛德源 柳䛒 許善心 李文博 Volume 58 Biographies 23: Ming Kerang, Wei Dan, Lu Shuang, Du Taiqing,Xin Deyuan, Liu Bian, Xu ShanXin, Li Wenbo 2
今扫地 今掃地 今掃地而至 New Book of Tang 《新唐書》 卷一百八十八  列傳第一百十三 楊時朱孫 Volume 188 Biographies 113: Yang, Shi, Zhu and grandsons 2
扫地拂 掃地拂 令人掃地拂牀而去 Book of Southern Qi 《南齊書》 卷五十三 列傳第三十四 良政 Volume 53 Biographies 34: Virtuous Officials 2
纲扫地 綱掃地 朝廷紀綱掃地矣 History of Song 《宋史》 卷四百 列傳第一百五十九 王信 汪大猷 袁燮 吳柔勝 游仲鴻 李祥 王介 宋德之 楊大全 Volume 400 Biographies 159: Wang Xin, Wang Dayou, Yuan Xie, Wu Rousheng, You Zhonghong, Li Xiang, Wang Jie, Song Dezhi, Yang Daquan 2
中扫地 中掃地 于軍中掃地而祭高祖曰 Book of Sui 《隋書》 卷63 列傳第28 樊子蓋 史祥 元壽 楊義臣 衞玄 劉權 Volume 63 Biographies 28: Fan Zigai, Shi Xiang, Yuan Shou, Yang Yichen, Wei Xuan, Liu Quan 2
斩扫地 斬掃地 把總白士祥斬掃地虎 History of Ming 《明史》 卷二百六十 列傳第一百四十八 楊鶴 陳奇瑜 熊文燦 練國事 丁啟睿 鄭崇儉 邵捷春 余應桂 高斗樞 張任學 Volume 260 Biographies 148: Yang He, Chen QiYu, Xiong Wencan, Lian Guoshi, Ding Qirui, Zheng Chongjian, Shao Jiechun, Yu Yinggui, Gao Doushu, Zhang Renxue 2
令人扫地 令人掃地 令人掃地拂牀而去 Book of Southern Qi 《南齊書》 卷五十三 列傳第三十四 良政 Volume 53 Biographies 34: Virtuous Officials 2