Chinese Notes
Chinese Notes

明言 míngyán

míngyán verb to say clearly / to argue clearly / to pronounce / pronounced
Domain: Classical Chinese 古文
Notes: (CC-CEDICT '明言')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Stratagems of the Warring States 《戰國策》 卷三 秦一 Chapter 3: Qin I 3
Book of Wei 《魏書》 卷79 成淹 範紹 劉桃符 劉道斌 董紹 馮元興 鹿悆 張熠 Volume 79: Cheng Yan, Fan Shao, Liu Taofu, Dong Shao, Feng Yuanxing, Lu Yu, Zhang Yi 2
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷四十六 列傳第三十四: 孫紹 張普惠 成淹 范紹 劉桃符 鹿悆 張燿 劉道斌 董紹 馮元興 Volume 46 Biographies 34: Sun Shao, Zhang Puhui, Cheng Yan, Fan Shao, Liu Taofu, Lu Yu, Zhang Yao, Liu Daobin, Dong Shao, Feng Yuanxing 2
History of Ming 《明史》 卷一百五十九 列傳第四十七 熊概 陳鎰 李儀 陳泰 李棠 賈銓 王宇 崔恭 劉孜 李侃 原傑 彭誼 牟俸 夏壎 高明 楊繼宗 Volume 159 Biographies 47: Xiong Gai, Chen Yi, Li Yi, Chen Tai, Li Tang, Jia Quan, Wang Yu, Cui Gong, Liu Zi, Li Kan, Yuan Jie, Peng Yi, Mou Feng, Xia Xun, Gao Ming, Yang Jizong 2
Book of Liang 《梁書》 卷三十八 列傳第三十二 朱异 賀琛 Volume 38: Zhu Yi; He Chen 2
Book of Wei 《魏書》 卷55 游明根 劉芳 Volume 55: You Minggen, Liu Fang 2
History of Ming 《明史》 卷二百四十三 列傳第一百三十一 趙南星 鄒元標 孫慎行 高攀龍 馮從吾 Volume 243 Biographies 131: Zhao Nanxing, Zou Yuanbiao, Sun Shenxing, Gao Panlong, Feng Congwu 1
History of Song 《宋史》 卷三百五十六 列傳第一百十五 劉拯 錢遹 石豫 左膚 許敦仁 吳執中 吳材 劉昺 宋喬年 強淵明 蔡居厚 劉嗣明 蔣靜 賈偉節 崔鶠 張根 任諒 周常 Volume 356 Biographies 115: Liu Zheng, Qian Yu, Shi Yu, Zuo Fu, Xu Dunren, Wu Zhizhong, Wu Cai, Liu Bing, Song Qiaonian, Qiang Yuanming, Cai Juhou, Liu Siming, Jiang Jing, Jia Weijie, Cui Yan, Zhang Gen, Ren Liang, Zhou Chang 1
History of Song 《宋史》 卷一百八十三 志第一百三十六 食貨下五 Volume 183 Treatises 136: Finance and Economics 2e 1
Book of Wei 《魏書》 卷95 匈奴劉聰 羯胡石勒 鐵弗劉虎 徒何慕容廆 臨渭氐苻健 羌姚萇 略陽氐吕光 Volume 95: Liu Cong of the Xiongnu, Shi Le of the Jie People, Liu Hu of the Tiefu, Murong Hui of the Tuhe, Fu Jian of the Linwei Di, Yao Chong of the Qiang, Lu Guang of the Lüeyang Di 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
昭明言 昭明言 昭明言 Book of Wei 《魏書》 卷79 成淹 範紹 劉桃符 劉道斌 董紹 馮元興 鹿悆 張熠 Volume 79: Cheng Yan, Fan Shao, Liu Taofu, Dong Shao, Feng Yuanxing, Lu Yu, Zhang Yi 4
可明言 可明言 卿可明言其故 Book of Jin 《晉書》 卷一百二十五 載記第二十五 乞伏國仁 乞伏乾歸 乞伏熾磐 馮跋 Volume 125 Records 25: Qifu Guoren; Qifu Gangui; Qifu Chipan; Feng Ba 3
宗明言 宗明言 黃宗明言事一不當 History of Ming 《明史》 卷一百九十六 列傳第八十四 張璁 桂萼 方獻夫 夏言 Volume 196 Biographies 84: Zhang Cong, Gui E, Fang Xianfu, Xia Yan 3
敢明言 敢明言 故敢明言其理 Book of Song 《宋書》 卷七十二 列傳第三十二 文九王 Volume 72 Biographies 32: Wen Jiuwang 3
德明言 德明言 西夏趙德明言民饑 History of Song 《宋史》 卷二百八十二 列傳第四十一 李沆 王旦 向敏中 Volume 282 Biographies 41: Li Hang, Wang Dan, Xiang Minzhong 2
传明言 傳明言 伯之傳明言 Book of Wei 《魏書》 卷8 世宗紀 Volum 8 Annals: Shizong (Emperor Xuanwu) 2
伯明言 伯明言 願伯明言不敢背德 Book of Han 《漢書》 卷一上 高帝紀上 Volume 1: Annals of Emperor Gaozu 1 2
上文明言 上文明言 上文明言 Book of Wei 《魏書》 卷55 游明根 劉芳 Volume 55: You Minggen, Liu Fang 2
明言事 明言事 黃宗明言事一不當 History of Ming 《明史》 卷一百九十六 列傳第八十四 張璁 桂萼 方獻夫 夏言 Volume 196 Biographies 84: Zhang Cong, Gui E, Fang Xianfu, Xia Yan 2
明言父 明言父 鞫獄不宜令子孫下辭明言父祖之罪 Book of Song 《宋書》 卷五十七 列傳第十七 蔡廓 Volume 57 Biographies 17: Cai Kuo 2