Chinese Notes
Chinese Notes

明言 míngyán

míngyán verb to say clearly / to argue clearly / to pronounce / pronounced
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (CC-CEDICT '明言')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Stratagems of the Warring States 《戰國策》 卷三 秦一 Chapter 3: Qin I 3
History of Ming 《明史》 卷一百五十九 列傳第四十七 熊概 陳鎰 李儀 陳泰 李棠 賈銓 王宇 崔恭 劉孜 李侃 原傑 彭誼 牟俸 夏壎 高明 楊繼宗 Volume 159 Biographies 47: Xiong Gai, Chen Yi, Li Yi, Chen Tai, Li Tang, Jia Quan, Wang Yu, Cui Gong, Liu Zi, Li Kan, Yuan Jie, Peng Yi, Mou Feng, Xia Xun, Gao Ming, Yang Jizong 2
Book of Wei 《魏書》 卷55 游明根 劉芳 Volume 55: You Minggen, Liu Fang 2
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷四十六 列傳第三十四: 孫紹 張普惠 成淹 范紹 劉桃符 鹿悆 張燿 劉道斌 董紹 馮元興 Volume 46 Biographies 34: Sun Shao, Zhang Puhui, Cheng Yan, Fan Shao, Liu Taofu, Lu Yu, Zhang Yao, Liu Daobin, Dong Shao, Feng Yuanxing 2
Book of Liang 《梁書》 卷三十八 列傳第三十二 朱异 賀琛 Volume 38: Zhu Yi; He Chen 2
Book of Wei 《魏書》 卷79 成淹 範紹 劉桃符 劉道斌 董紹 馮元興 鹿悆 張熠 Volume 79: Cheng Yan, Fan Shao, Liu Taofu, Dong Shao, Feng Yuanxing, Lu Yu, Zhang Yi 2
Book of Han 《漢書》 卷一上 高帝紀上 Volume 1: Annals of Emperor Gaozu 1 1
Stratagems of the Warring States 《戰國策》 卷二十二 魏一 Chapter 22: Wei I 1
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷五十五 唐書31: 列傳七 康君立 薛志勤 史建瑭 李承嗣 史儼 蓋寓 伊廣 李承勳 史敬鎔 Volume 55 Book of Later Tang 31: Biographies 7 - Kang Junli, Xue Zhiqin, Shi Jiantang, Li Chengsi, Shi Yan, Gai Yu, Yi Guang, Li Chengxun, Shi Jingrong 1
History of Song 《宋史》 卷二百〇一 志第一百五十四 刑法三 Volume 201 Treatises 154: Punishment and Law 3 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
昭明言 昭明言 昭明言 Book of Wei 《魏書》 卷79 成淹 範紹 劉桃符 劉道斌 董紹 馮元興 鹿悆 張熠 Volume 79: Cheng Yan, Fan Shao, Liu Taofu, Dong Shao, Feng Yuanxing, Lu Yu, Zhang Yi 4
敢明言 敢明言 故敢明言其理 Book of Song 《宋書》 卷七十二 列傳第三十二 文九王 Volume 72 Biographies 32: Wen Jiuwang 3
宗明言 宗明言 黃宗明言事一不當 History of Ming 《明史》 卷一百九十六 列傳第八十四 張璁 桂萼 方獻夫 夏言 Volume 196 Biographies 84: Zhang Cong, Gui E, Fang Xianfu, Xia Yan 3
可明言 可明言 卿可明言其故 Book of Jin 《晉書》 卷一百二十五 載記第二十五 乞伏國仁 乞伏乾歸 乞伏熾磐 馮跋 Volume 125 Records 25: Qifu Guoren; Qifu Gangui; Qifu Chipan; Feng Ba 3
明言是非 明言是非 理可明言是非 History of the Northern Dynasties 《北史》 卷三十二 列傳第二十: 崔鑒 崔辯 崔挺 Volume 32 Biographies 20: Cui Jian, Cui Bian, Cui Ting 2
老明言 老明言 今承三老明言 Book of Wei 《魏書》 卷50 尉元 慕容白曜 Volume 50: Wei Yuan, Murong Baiyao 2
明言入关 明言入關 及留侯明言入關便 Records of the Grand Historian 《史記》 《劉敬叔孫通列傳》 Biographies of Liu Jing and Shusun Tong 2
德明言 德明言 西夏趙德明言民饑 History of Song 《宋史》 卷二百八十二 列傳第四十一 李沆 王旦 向敏中 Volume 282 Biographies 41: Li Hang, Wang Dan, Xiang Minzhong 2
传明言 傳明言 伯之傳明言 Book of Wei 《魏書》 卷8 世宗紀 Volum 8 Annals: Shizong (Emperor Xuanwu) 2
明言章 明言章 明言章理 Stratagems of the Warring States 《戰國策》 卷三 秦一 Chapter 3: Qin I 2