Chinese Notes
Chinese Notes

毁伤 (毀傷) huǐshāng

huǐshāng verb to injure / to damage
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (CC-CEDICT '毀傷')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Commentaries on the Four Books by Zhu Xi 朱熹《四書章句集注》 《泰伯第八》 Commentary on Tai Bo VIII 2
Book of Jin 《晉書》 卷三十 志第二十 刑法 Volume 30 Treatises 20: Punishment and Law 2
History of Yuan 《元史》 卷一百〇五 志第五十三: 刑法四 Volume 105 Treatises 58: Punishment and Law 4 2
Book of Jin 《晉書》 卷九十一 列傳第六十一 儒林 Volume 91 Biographies 61: Confucian Scholars 1
Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷一 魏書一 武帝紀 Volume 1: Book of Wei 1 - Annals of Emperor Wu 1
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷三 梁書3: 太祖本紀三 Volume 3 Book of Later Liang 3: Taizu Annals 3 1
History of Song 《宋史》 卷四百五十六 列傳第二百十五 孝義 李璘甄婆兒 徐承珪 劉孝忠 呂升王翰 羅居通黃德輿 齊得一 李罕澄 邢神留沈正 許祚李琳等 胡仲堯弟:仲容 陳兢 洪文撫 易延慶 董道明 郭琮畢贊 顧忻李瓊 朱泰 成象 陳思道 方綱 龐天祐 劉斌 樊景溫榮恕旻 祁暐 何保之 李玭 侯義 王光濟李祚 周善敏 江白 裘承詢孫浦等 常眞子:晏 王洤等 杜誼 姚宗明 鄧中和 毛安輿 李訪 朱壽昌 侯可 申積中 郝戭 支漸 鄧宗古 沈宣 蘇慶文臺亨 仰忻 趙伯深 彭瑜 毛洵李籌 楊芾 楊慶 陳宗 郭義 申世寧 苟與齡 王珠 顏詡 張伯威 蔡定 鄭綺鮑宗巌 Volume 456 Biographies 215: Filial Acts - Li Linzhenpoer, Xu Chenggui, Liu Xiaozhong, Lu Shengwanghan, Luo Jutonghuangdeyu, Qi Deyi, Li Hancheng, Xing Shenliushenzheng, Xu Zuolilindeng, Hu Zhongyaodi:zhongrong, Chen Jing, Hong Wenfu, Yi Yanqing, Dong Daoming, Guo Congbizan, Gu Xinliqiong, Zhu Tai, Cheng Xiang, Chen Sidao, Fang Gang, Pang Tianyou, Liu Bin, Fan Jingwenrongshumin, Qi Wei, He Baozhi, Li Pin, Hou Yi, Wang Guangjilizuo, Zhou Shanmin, Jiang Bai, Qiu Chengxunsunpudeng, Chang Zhenzi:yan, Wang Quandeng, Du Yi, Yao Zongming, Deng Zhonghe, Mao Anyu, Li Fang, Zhu Shouchang, Hou Ke, Shen Jizhong, Hao Yan, Zhi Jian, Deng Zonggu, Shen Xuan, Su Qingwentaiheng, Yang Xin, Zhao Boshen, Peng Yu, Mao Xunlichou, Yang Fei, Yang Qing, Chen Zong, Guo Yi, Shen Shining, Gou Yuling, Wang Zhu, Yan Bi, Zhang Bowei, Cai Ding, Zheng Qibao Zongyan 1
Book of Southern Qi 《南齊書》 卷二十二 列傳第三 豫章文獻王 Volume 22 Biographies 3: Prince Wenxian of Yuzhang 1
Book of Han 《漢書》 卷九十 酷吏傳 Volume 90: Cruel Officials 1
History of the Southern Dynasties 《南史》 卷七十七 列傳第六十七 恩倖 Volume 77 Biographies 67: Noble Favorites 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
毁伤人 毀傷人 終不毀傷人 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷十三 魏書十三 鍾繇華歆王朗傳 Volume 13: Book of Wei 13 - Biographies of Zhong Yao, Hua Xin, and Wang Lang 5
敢毁伤 敢毀傷 不敢毀傷 The Classic of Filial Piety 《孝經》 孝經 Xiao Jing 3
妄毁伤 妄毀傷 不妄毀傷人 Book of Song 《宋書》 卷九十四 列傳第五十四 恩倖 Volume 94 Biographies 54: En Xing 2