Chinese Notes
Chinese Notes

计议 (計議) jìyì

jìyì verb to deliberate / to talk over / to plan
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (CC-CEDICT '計議')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Song 《宋史》 卷四十七 本紀第四十七 瀛國公 益王 衞王 Volume 47 Annals 47: Ying Guogong, Yiwang, Weiwang 3
History of Song 《宋史》 卷三百七十六 列傳第一百三十五 常同 張致遠 薛徽言 陳淵 魏矼 潘良貴 呂本中 Volume 376 Biographies 135: Chang Tong, Zhang Zhiyuan, Xue Huiyan, Chen Yuan, Wei Gang, Pan Lianggui, Lu Benzhong 3
Wenxuan 《文選》 卷三十九 Scroll 39 3
History of Song 《宋史》 卷四百〇八 列傳第一百六十七 吳昌裔 汪綱 陳宓 王霆 Volume 408 Biographies 167: Wu Changyi, Wang Gang, Chen Mi, Wang Ting 2
History of Song 《宋史》 卷四百六十七 列傳第二百二十六 宦者二 楊守珍 韓守英 藍繼宗 張惟吉養子:若水 甘昭吉 盧守懃 王守規 李憲 張茂則 宋用臣 王中正 李舜舉 石得一 梁從吉 劉惟簡 Volume 467 Biographies 226: Eunuchs 2 - Yang Shouzhen, Han Shouying, Lan Jizong, Zhangwei Jiyang's son: Ruo Shui, Gan Zhaoji, Lu Shouqin, Wang Shougui, Li Xian, Zhang Maoze, Song Yongchen, Wang Zhongzheng, Li Shunju, Shi Deyi, Liang Congji, Liu Weijian 2
History of Song 《宋史》 卷一百六十八 志第一百二十一 職官八 Volume 168 Treatises 121: Offical Posts 8 2
History of the Southern Dynasties 《南史》 卷四  齊本紀上第四 高帝 武帝 Volume 4 Southern Qi Annals 1: Emperor Gao, Emperor Wu 2
History of Song 《宋史》 卷一百七十二 志第一百二十五 職官十二 Volume 172 Treatises 125: Offical Posts 12 2
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百九十四上 列傳第一百四十四上: 突厥上 Volume 194 Biographies 144: Tujie 1 2
History of Ming 《明史》 卷三百十七 列傳第二百〇五 廣西土司一 Volume 317 Biographies 205: Guangxi Tribal Headmen 1 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
计议官 計議官 改樞密院幹辦官為計議官 History of Song 《宋史》 卷二十六 本紀第二十六 高宗三 Volume 26 Annals 26: Gaozong 3 30
司计议 司計議 湖北安撫司計議官吳繼明攻通城縣 History of Song 《宋史》 卷四十七 本紀第四十七 瀛國公 益王 衞王 Volume 47 Annals 47: Ying Guogong, Yiwang, Weiwang 8
枢密院计议 樞密院計議 內率府率七寺丞秘書郎太常博士樞密院計議 History of Song 《宋史》 卷一百六十八 志第一百二十一 職官八 Volume 168 Treatises 121: Offical Posts 8 6
等计议 等計議 崇等計議 Book of Later Han 《後漢書》 卷十一 劉玄劉盆子列傳 Volume 11: Biographies of Liu Xuan; Liu Penzi 5
吏计议 吏計議 寵又與常所親信吏計議 Book of Later Han 《後漢書》 卷十二 王劉張李彭盧列傳 Volume 12: Biographies of Wang, Liu, Zhang, Li, Peng, Lu 4
计议军事 計議軍事 江陰軍沿江計議軍事 History of Song 《宋史》 卷二十七 本紀第二十七 高宗四 Volume 27 Annals 27: Gaozong 4 3
驿计议 驛計議 定德常乘驛計議 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百九十六下 列傳第一百四十六下: 吐蕃下 Volume 196 Biographies 146: Tubo (Tibet) 2 3
前计议 前計議 俾為軍前計議使 History of Song 《宋史》 卷三百七十三 列傳第一百三十二 朱弁 鄭望之 張邵 洪皓 Volume 373 Biographies 132: Zhu Bian, Zheng Wangzhi, Zhang Shao, Hong Hao 3
计议弥日 計議彌日 計議彌日不定 Book of Song 《宋書》 卷四十六 列傳第六 趙倫之 Volume 46 Biographies 6: Zhao Lunzhi 3
遣计议 遣計議 範所遣計議官聞之 History of Song 《宋史》 卷四百十七 列傳第一百七十六 喬行簡 范鍾 游似 趙葵 謝方叔 Volume 417 Biographies 176: Qiao Xingjian, Fan Zhong, You Si, Zhao Kui, Xie Fangshu 3