Chinese Notes
Chinese Notes

计议 (計議) jìyì

jìyì verb to deliberate / to talk over / to plan
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (CC-CEDICT '計議')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Song 《宋史》 卷三百七十六 列傳第一百三十五 常同 張致遠 薛徽言 陳淵 魏矼 潘良貴 呂本中 Volume 376 Biographies 135: Chang Tong, Zhang Zhiyuan, Xue Huiyan, Chen Yuan, Wei Gang, Pan Lianggui, Lu Benzhong 3
History of Song 《宋史》 卷四十七 本紀第四十七 瀛國公 益王 衞王 Volume 47 Annals 47: Ying Guogong, Yiwang, Weiwang 3
Wenxuan 《文選》 卷三十九 Scroll 39 3
History of Song 《宋史》 卷四百六十七 列傳第二百二十六 宦者二 楊守珍 韓守英 藍繼宗 張惟吉養子:若水 甘昭吉 盧守懃 王守規 李憲 張茂則 宋用臣 王中正 李舜舉 石得一 梁從吉 劉惟簡 Volume 467 Biographies 226: Eunuchs 2 - Yang Shouzhen, Han Shouying, Lan Jizong, Zhangwei Jiyang's son: Ruo Shui, Gan Zhaoji, Lu Shouqin, Wang Shougui, Li Xian, Zhang Maoze, Song Yongchen, Wang Zhongzheng, Li Shunju, Shi Deyi, Liang Congji, Liu Weijian 2
History of Song 《宋史》 卷二十七 本紀第二十七 高宗四 Volume 27 Annals 27: Gaozong 4 2
History of Jin 《金史》 卷十 本紀第十: 章宗二 Volume 10 Annals 10: Zhangzong 2 2
History of Song 《宋史》 卷一百七十二 志第一百二十五 職官十二 Volume 172 Treatises 125: Offical Posts 12 2
History of Yuan 《元史》 卷九十一 志第四十一上: 百官七 Volume 91 Treatises 44: Official Posts 7 2
Book of Later Han 《後漢書》 卷二十三 竇融列傳 Volume 23: Biography of Dou Rong 2
History of Song 《宋史》 卷四百五十四 列傳第二百十三 忠義九 趙時賞 趙希洎 劉子薦黃文政 呂文信 鍾季玉潘方 耿世安 丁黼 米立趙文義 楊壽孫 侯畐 王孝忠 高應松張山翁 黃申 陳羍 蕭雷龍 宋應龍褚一正 鄒㵯劉子俊 劉沐 孫㮚 彭震龍 蕭燾夫 陳繼周 陳龍復 張鏜 張雲 張汴 呂武 鞏信 蕭明哲 杜滸 林琦 蕭資 徐臻 金應 何時陳子敬 劉士昭王士敏 趙孟壘 趙孟枀 Volume 454 Biographies 213: Loyalty and Righteousness 9 - Zhao Shishang, Zhao Xiji, Liu Zijianhuangwenzheng, Lu Wenxin, Zhong Jiyupanfang, Geng Shian, Ding Fu, Mi Lizhaowenyi, Yang Shousun, Hou Fu, Wang Xiaozhong, Gao Yingsongzhangshanweng, Huang Shen, Chen Da, Xiao Leilong, Song Yinglongchuyizheng, Zoufeng Liu Zijun, Liu Mu, Sun Li, Peng Zhenlong, Xiao Daofu, Chen Jizhou, Chen Longfu, Zhang Tang, Zhang Yun, Zhang Bian, Lu Wu, Gong Xin, Xiao Mingzhe, Du Hu, Lin Qi, Xiao Zi, Xu Zhen, Jin Ying, He Shichenzijing, Liu Shizhaowangshimin, Zhao Menglei, Zhao Mengsong 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
计议官 計議官 改樞密院幹辦官為計議官 History of Song 《宋史》 卷二十六 本紀第二十六 高宗三 Volume 26 Annals 26: Gaozong 3 30
司计议 司計議 湖北安撫司計議官吳繼明攻通城縣 History of Song 《宋史》 卷四十七 本紀第四十七 瀛國公 益王 衞王 Volume 47 Annals 47: Ying Guogong, Yiwang, Weiwang 8
枢密院计议 樞密院計議 內率府率七寺丞秘書郎太常博士樞密院計議 History of Song 《宋史》 卷一百六十八 志第一百二十一 職官八 Volume 168 Treatises 121: Offical Posts 8 6
等计议 等計議 崇等計議 Book of Later Han 《後漢書》 卷十一 劉玄劉盆子列傳 Volume 11: Biographies of Liu Xuan; Liu Penzi 5
吏计议 吏計議 寵又與常所親信吏計議 Book of Later Han 《後漢書》 卷十二 王劉張李彭盧列傳 Volume 12: Biographies of Wang, Liu, Zhang, Li, Peng, Lu 4
计议弥日 計議彌日 計議彌日不定 Book of Song 《宋書》 卷四十六 列傳第六 趙倫之 Volume 46 Biographies 6: Zhao Lunzhi 3
遣计议 遣計議 範所遣計議官聞之 History of Song 《宋史》 卷四百十七 列傳第一百七十六 喬行簡 范鍾 游似 趙葵 謝方叔 Volume 417 Biographies 176: Qiao Xingjian, Fan Zhong, You Si, Zhao Kui, Xie Fangshu 3
前计议 前計議 俾為軍前計議使 History of Song 《宋史》 卷三百七十三 列傳第一百三十二 朱弁 鄭望之 張邵 洪皓 Volume 373 Biographies 132: Zhu Bian, Zheng Wangzhi, Zhang Shao, Hong Hao 3
计议使 計議使 遂命少宰張邦昌為計議使 History of Song 《宋史》 卷二十四 本紀第二十四 高宗一 Volume 24 Annals 24: Gaozong 1 3
驿计议 驛計議 定德常乘驛計議 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百九十六下 列傳第一百四十六下: 吐蕃下 Volume 196 Biographies 146: Tubo (Tibet) 2 3