Chinese Notes
Chinese Notes

同谋 (同謀) tóngmóu

  1. tóngmóu verb to conspire with sb / to plot
    Domain: Literary Chinese 文言文
    Notes: (CC-CEDICT '同謀')
  2. tóngmóu noun a conspirator / a partner in crime / an accomplice
    Domain: Literary Chinese 文言文
    Notes: (CC-CEDICT '同謀')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Yuan 《元史》 卷一百〇四 志第五十二: 刑法三 Volume 104 Treatises 57: Punishment and Law 3 11
Book of Wei 《魏書》 卷71 裴叔業 夏侯道遷 李元護 席法友 王世弼 江悦之 淳于誕 李苗 Volume 71: Pei Shuye, Xiahou Daoqian, Li Yuanhu, Xi Fayou, Wang Shibi, Jiang Yuezhi, Chun Yudan, Li Miao 3
Book of Song 《宋書》 卷一 本紀第一 武帝上 Volume 1 Annals 1: Emperor Wu 1 3
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百四十四 列傳第九十四: 尚可孤 李觀 戴休顏 陽惠元 李元諒 韓遊瑰 賈隱林 杜希全 尉遲勝 邢君牙 楊朝晟 張敬則 Volume 144 Biographies 94: Shang Kegu, Li Guan, Dai Xiuyan, Yang Huiyuan, Li Yuanliang, Hang Yougui, Jia Yinlin, Du Xiquan, Wei Chisheng, Xing Junya, Yang Chaocheng, Zhang Jingze 3
History of Yuan 《元史》 卷一百〇五 志第五十三: 刑法四 Volume 105 Treatises 58: Punishment and Law 4 3
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷四十五 列傳第三十三: 裴叔業 夏侯道遷 李元護 席法友 王世弼 江悅之 淳于誕 沈文秀 張讜 李苗 劉藻 傅永 傅竪眼 張烈 李叔彪 路恃慶 房亮 曹世表 潘永基 朱元旭 Volume 45 Biographies 33: Pei Shuye, Xiahou Daoqian, Li Yuanhu, Xi Fayou, Wang Shibi, Jiang Yuezhi, Chun Yudan, Shen Wenxiu, Zhang Dang, Li Miao, Liu Zao, Fu Yong, Fu Shuyan, Zhang Lie, Li Shubiao, Lu Shiqing, Fang Liang, Cao Shibiao, Pan Yongji, Zhu Yuanxu 2
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百七十九 列傳第一百二十九: 蕭遘 孔緯 韋昭度 崔昭緯 張濬 朱樸 鄭綮 劉崇望 徐彥若 陸扆 柳璨 Volume 179 Biographies 129: Xiao Gou, Kong Wei, Wei Zhaodu, Cui Zhaowei, Zhang Jun, Zhu Pu, Zheng Qi, Liu Chongwang, Xu Yanruo, Lu Yu, Liu Can 2
Book of Zhou 《周書》 卷14 列傳第6 賀拔勝 弟岳 兄允 侯莫陳悅 念賢 Volume 14 Biographies 6: He Basheng (younger brother Yue, older brother Yong); Houmo Chenyue; Nian Xian 2
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷九十五 列傳第四十五: 睿宗諸子 Volume 95 Biographies 45: Ruizong's Sons 2
Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷二 魏書二 文帝紀 Volume 2: Book of Wei 2 - Annals of Emperor Wen 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
业同谋 業同謀 與叔業同謀歸國 Book of Wei 《魏書》 卷71 裴叔業 夏侯道遷 李元護 席法友 王世弼 江悦之 淳于誕 李苗 Volume 71: Pei Shuye, Xiahou Daoqian, Li Yuanhu, Xi Fayou, Wang Shibi, Jiang Yuezhi, Chun Yudan, Li Miao 4
同谋归 同謀歸 延與吳漢同謀歸光武 Book of Later Han 《後漢書》 卷十八 吳蓋陳臧列傳 Volume 18: Biographies of Wu, Gai, Chen, Zang 4
同谋杀 同謀殺 昱左右楊玉夫同謀殺昱 Book of Wei 《魏書》 卷98 島夷蕭道成 島夷蕭衍 Volume 98: Xiao Daocheng of the Daoyi People, Xiaoyan of the Daoyi 4
同谋起义 同謀起義 同謀起義 Book of Song 《宋書》 卷一 本紀第一 武帝上 Volume 1 Annals 1: Emperor Wu 1 3
参同谋 參同謀 與征西將軍臣豁參同謀猷 Book of Jin 《晉書》 卷七十四 列傳第四十四 桓彝 Volume 74 Biographies 44: Huan Yi 3
同谋诛 同謀誅 與司徒王允同謀誅卓 Book of Later Han 《後漢書》 卷六十一 左周黃列傳 Volume 61: Biographies of Zuo, Zhou, Huang 3
及同谋 及同謀 及同谋十余人悉伏辜 Book of Later Han 《後漢書》 卷八十一 獨行列傳 Volume 81: Biographies of Loners 3
吕布同谋 呂布同謀 何知貢不與呂布同謀 Book of Later Han 《後漢書》 卷七十 鄭孔荀列傳 Volume 70: Biographies of Zheng, Kong, Xun 2
同谋义 同謀義 赠厚結始興豪傑同謀義舉 Book of Chen 《陳書》 卷一 本紀第一: 高祖上 Volume 1: Emperor Wu 1 2
同谋数 同謀數 皓與同謀數十人斬關奔魏 Book of Jin 《晉書》 卷一百二十四 載記第二十四 慕容寶 慕容盛 慕容熙 慕容雲 Volume 124 Records 24: Murong Bao; Murong Sheng; Murong Xi; Murong Yun 2