Chinese Notes
Chinese Notes

可虑 (可慮) kělǜ

kělǜ adjective worrisome
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (CC-CEDICT '可慮')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Ming 《明史》 卷二百二十三 列傳第一百十一 盛應期 朱衡 潘季馴 萬恭 吳桂芳 王宗沐 劉東星 徐貞明 Volume 223 Biographies 111: Cheng Yingqi, Zhu Heng, Pan Jixun, Wan Gong, Wu GuiFang, Wang Zongmu, Liu Dongxing, Xu Zhenming 5
History of Ming 《明史》 卷二百三十 列傳第一百十八 蔡時鼎 萬國欽 饒伸 湯顯祖 逯中立 楊恂 姜士昌 馬孟禎 汪若霖 Volume 230 Biographies 118: Cai Shiding, Wan Guoqin, Rao Shen, Tang Xianzu, Lu Zhongli, Yang Xun, Jiang Shichang, Ma Mengzhen, Wang Ruolin 3
Book of Later Han 《後漢書》 卷五十二 崔駰列傳 Volume 52: Biography of Cui Yin 1
History of Ming 《明史》 卷二百七十一 列傳第一百五十九 賀世賢 童仲揆 羅一貫 滿桂 趙率教 官惟賢 何可綱 黃龍 金日觀 Volume 271 Biographies 159: He Shixian, Tong Zhongkui, Luo Yiguan, Man Gui, Zhao Lujiao, Guan Weixian, He Kegang, Huang Long, Jin Riguan 1
History of Song 《宋史》 卷三百八十三 列傳第一百四十二 陳俊卿 虞允文 辛次膺 Volume 383 Biographies 142: Chen Junqing, Yu Yunwen, Xin Ciying 1
History of Ming 《明史》 卷八十四 志第六十 河渠二 Volume 84 Treatises 60: Rivers and Canals 2 1
History of Ming 《明史》 卷二百五十九 列傳第一百四十七 楊鎬 袁應泰 熊廷弼 袁崇煥 趙光抃 Volume 259 Biographies 147: Yang Gao, Yuan Yingtai, Xiong Tingbi, Yuan Chonghuan, Zhao Guangbian 1
History of Yuan 《元史》 卷九十七 志第四十五下: 食貨五 Volume 97 Treatises 50: Finance and Economics 5 1
History of Ming 《明史》 卷二百〇六 列傳第九十四 馬錄 程啟充 張逵 鄭一鵬 唐樞 杜鸞 葉應驄 解一貴 陸粲 邵經邦 劉世揚 魏良弼 Volume 206 Biographies 94: Ma Lu, Cheng Qichong, Zhang Kui, Zheng Yipeng, Tang Shu, Du Luan, Ye Yingcong, Jie Yigui, Lu Can, Shao Jingbang, Liu Shiyang, Wei Liangbi 1
History of Song 《宋史》 卷二百五十六 列傳第十五 趙普弟:安易 Volume 256 Biographies 15: Zhao Pudi and younger brother: Anyi 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
大可虑 大可慮 抑又有大可慮者 History of Jin 《金史》 卷一百〇九 列傳第四十七: 完顏素蘭 陳規 許古 Volume 109 Biographies 47: Wan Yansulan, Chen Gui, Xu Gu 6
足可虑 足可慮 劉忌並云無足可慮 Book of Wei 《魏書》 卷61 薛安都 畢衆敬 沈文秀 張讜 田益宗 孟表 Volume 61: Xue Andou, Bi Zhongjing, Shen Wenxiu, Zhang Dang, Tian Yizong, Meng Biao 3