Chinese Notes
Chinese Notes

可虑 (可慮) kělǜ

kělǜ adjective worrisome
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (CC-CEDICT '可慮')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Ming 《明史》 卷二百二十三 列傳第一百十一 盛應期 朱衡 潘季馴 萬恭 吳桂芳 王宗沐 劉東星 徐貞明 Volume 223 Biographies 111: Cheng Yingqi, Zhu Heng, Pan Jixun, Wan Gong, Wu GuiFang, Wang Zongmu, Liu Dongxing, Xu Zhenming 5
History of Ming 《明史》 卷二百三十 列傳第一百十八 蔡時鼎 萬國欽 饒伸 湯顯祖 逯中立 楊恂 姜士昌 馬孟禎 汪若霖 Volume 230 Biographies 118: Cai Shiding, Wan Guoqin, Rao Shen, Tang Xianzu, Lu Zhongli, Yang Xun, Jiang Shichang, Ma Mengzhen, Wang Ruolin 3
History of Ming 《明史》 卷一百八十 列傳第六十八 張寧 王徽 毛弘 丘弘 李森 魏元 强珍 王瑞 李俊 汪奎 湯鼐 姜綰 姜洪 曹璘 彭程 龐泮 呂獻 葉紳 胡獻 張弘至 屈伸 王獻臣 Volume 180 Biographies 68: Zhang Ning, Wang Hui, Mao Hong, Qiu Hong, Li Sen, Wei Yuan, Qiang Zhen, Wang Rui, Li Jun, Wang Kui, Tang Nai, Jiang Wan, Jiang Hong, Cao Lin, Peng Cheng, Pang Pan, Lu Xian, Ye Shen, Hu Xian, Zhang Hongzhi, Qu Shen, Wang Xianchen 1
Book of Later Han 《後漢書》 卷五十二 崔駰列傳 Volume 52: Biography of Cui Yin 1
History of Ming 《明史》 卷二百五十九 列傳第一百四十七 楊鎬 袁應泰 熊廷弼 袁崇煥 趙光抃 Volume 259 Biographies 147: Yang Gao, Yuan Yingtai, Xiong Tingbi, Yuan Chonghuan, Zhao Guangbian 1
History of Song 《宋史》 卷一百六十二 志第一百十五 職官二 Volume 162 Treatises 115: Offical Posts 2 1
History of Ming 《明史》 卷八十四 志第六十 河渠二 Volume 84 Treatises 60: Rivers and Canals 2 1
History of Ming 《明史》 卷八十一 志第五十七 食貨五 Volume 81 Treatises 57: Finance and Economics 5 1
History of Ming 《明史》 卷二百四十 列傳第一百二十八 葉向高 劉一燝 韓爌 朱國祚 何宗彥 孫如游 Volume 240 Biographies 128: Ye Xianggao, Liu Yijing, Han Kuang, Zhu Guozuo, He Zongyan, Sun Ruyou 1
History of Ming 《明史》 卷二百三十四 列傳第一百二十二 盧洪春 李懋檜 李沂 雒于仁 馬經綸 劉綱 戴士衡 曹學程 翁憲祥 徐大相 Volume 234 Biographies 122: Lu Hongchun, Li Maohui, Li Yi, Luo Yuren, Ma Jinglun, Liu Gang, Dai Shiheng, Cao Xuecheng, Weng Xianxiang, Xu Daxiang 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
大可虑 大可慮 抑又有大可慮者 History of Jin 《金史》 卷一百〇九 列傳第四十七: 完顏素蘭 陳規 許古 Volume 109 Biographies 47: Wan Yansulan, Chen Gui, Xu Gu 6
足可虑 足可慮 劉忌並云無足可慮 Book of Wei 《魏書》 卷61 薛安都 畢衆敬 沈文秀 張讜 田益宗 孟表 Volume 61: Xue Andou, Bi Zhongjing, Shen Wenxiu, Zhang Dang, Tian Yizong, Meng Biao 3