Chinese Notes
Chinese Notes

遁迹 (遁跡) dùnjì

dùnjì verb to conceal oneself
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (Guoyu '遁跡')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of the Southern Dynasties 《南史》 卷七十五 列傳第六十五 隱逸上 Volume 75 Biographies 65: Recluses 1 2
Book of Song 《宋書》 卷九十三 列傳第五十三 隱逸 Volume 93 Biographies 53: Hermits 2
History of Song 《宋史》 卷三百九十六 列傳第一百五十五 史浩 王淮 趙雄 權邦彥 程松 陳謙 張巖 Volume 396 Biographies 155: Shi Hao, Wang Huai, Zhao Xiong, Quan Bangyan, Cheng Song, Chen Qian, Zhang Yan 1
The Family Instructions of Master Yan 《顏氏家訓》 卷第五 省事 止足 誡兵 養生 歸心 Scroll 5: Moderation, Refrain from use of Arms, Good Health, Religious Faith 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷八十八 列傳第三十八: 韋思謙 陸元方 蘇瑰 Volume 88 Biographies 38: Wei Siqian, Lu Yuanfang, Su Gui 1
History of Song 《宋史》 卷四百五十九 列傳第二百十八 隱逸下 徐中行 蘇雲卿 譙定 王忠民 劉勉之 胡憲 郭雍 劉愚 魏掞之 安世通 卓行 劉庭式 巢谷 徐積 曾叔卿 劉永一 Volume 459 Biographies 218: Recluses 3 - Xu Zhongxing, Su Yunqing, Qiao Ding, Wang Zhongmin, Liu Mianzhi, Hu Xian, Guo Yong, Liu Yu, Wei Shanzhi, An Shitong, Zhuo Xing, Liu Tingshi, Chao Gu, Xu Ji, Ceng Shuqing, Liu Yongyi 1
History of Song 《宋史》 卷四百五十八 列傳第二百十七 隱逸中 王樵 張愈 黃晞 周啟明 代淵 陳烈 孫侔 劉易 姜潛 連庶 章詧 俞汝尚 陽孝本 鄧考甫 宇文之邵 吳瑛 松江漁翁 杜生 順昌山人 南安翁 張𡒊 Volume 458 Biographies 217: Recluses 2 - Wang Qiao, Zhang Yu, Huang Xi, Zhou Qiming, Dai Yuan, Chen Lie, Sun Mou, Liu Yi, Jiang Qian, Lian Shu, Zhang Cha, Yu Rushang, Yang Xiaoben, Deng Kaofu, Yuwen Zhishao, Wu Ying, Songjiang Yuweng, Du Sheng, Shunchang Shanren, Nan Anweng, Zhang Yu 1
Book of Jin 《晉書》 卷九十四 列傳第六十四 隱逸 Volume 94 Biographies 64: Hermits and Recluses 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百九十上 列傳第一百四十上: 文苑上 Volume 190 Biographies 140: Men of Letters 1 1
History of Ming 《明史》 卷一百四十七 列傳第三十五 解縉 黃淮 胡廣 金幼孜 胡儼 Volume 147 Biographies 35: Jie Jin, Huang Huai, Hu Guang, Jin Youzi, Hu Yan 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
遁迹庐山 遁跡廬山 時彭城劉遺民遁跡廬山 Book of Song 《宋書》 卷九十三 列傳第五十三 隱逸 Volume 93 Biographies 53: Hermits 2
遁迹幽深 遁跡幽深 遁跡幽深 Book of Song 《宋書》 卷九十三 列傳第五十三 隱逸 Volume 93 Biographies 53: Hermits 2