Chinese Notes
Chinese Notes

办理 (辦理) bànlǐ

bànlǐ verb to handle / to transact / to conduct
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Process 过程

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
The Scholars 《儒林外史》 第四十三回 Chapter 43 2
History of Song 《宋史》 卷四百六十七 列傳第二百二十六 宦者二 楊守珍 韓守英 藍繼宗 張惟吉養子:若水 甘昭吉 盧守懃 王守規 李憲 張茂則 宋用臣 王中正 李舜舉 石得一 梁從吉 劉惟簡 Volume 467 Biographies 226: Eunuchs 2 - Yang Shouzhen, Han Shouying, Lan Jizong, Zhangwei Jiyang's son: Ruo Shui, Gan Zhaoji, Lu Shouqin, Wang Shougui, Li Xian, Zhang Maoze, Song Yongchen, Wang Zhongzheng, Li Shunju, Shi Deyi, Liang Congji, Liu Weijian 1
History of Yuan 《元史》 卷一百五十二 列傳第三十九: 張晉亨 王珍 楊傑只哥 劉通 岳存 張子良 唐慶 齊榮顯 石天祿 石抹阿辛 劉斌 趙柔 Volume 152 Biographies 39: Zhang Jinheng, Wang Zhen, Yang Jiezhige, Liu Tong, Yue Cun, Zhang Ziliang, Tang Qing, Qi Rongxian, Shi Tianlu, Shi Moaxin, Liu Bin, Zhao Rou 1
The Scholars 《儒林外史》 第四十回 Chapter 40 1
The Scholars 《儒林外史》 第三十九回 Chapter 39 1
History of Song 《宋史》 卷一百七十四 志第一百二十七 食貨上二 Volume 174 Treatises 127: Finance and Economics 1b 1
History of Song 《宋史》 卷四百七十二 列傳第二百三十一 姦臣二 蔡京弟:卞 子:攸 翛 族子:崈 趙良嗣 張覺 郭藥師 Volume 472 Biographies 231: Treacherous Officials 2 - Cai Jing and younger brother: Bian, sons: You, Shu, descendant: Chong, Zhao Liangsi, Zhang Jue, Guo Yaoshi 1
History of Ming 《明史》 卷二百十二 列傳第一百 俞大猷 戚繼光 劉顯 李錫 張元勳 Volume 212 Biographies 100: Yu Dayou, Qi Jiguang, Liu Xian, Li Xi, Zhang Yuanxun 1
The Scholars 《儒林外史》 第九回 Chapter 9 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百四十三 列傳第九十三: 李懷仙 朱滔 劉怦 程日華 李全略 Volume 143 Biographies 93: Li Huaixian, Zhu Tao, Liu Peng, Cheng Rihua, Li Quanlue 1