Chinese Notes
Chinese Notes

李白 Lǐ Bái

Lǐ Bái proper noun Li Bai / Li Taibai / Li Po
Domain: Poetry 诗 , Subdomain: Tang Dynasty 唐朝 , Concept: Poet 诗人
Notes: (701-762) Tang poet, member of the Hanlin Academy 翰林院, composed in ancient shi style form, including yuefu 乐府 (Idema and Haft 1997, p. 127)

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
New Book of Tang 《新唐書》 卷二百零二 列傳第一百二十七 文藝中 李適子:季卿 劉允濟 宋之問 劉憲 李邕 呂向 孫逖曾孫:簡 李白附:張旭 裴旻 王維 鄭虔 蕭穎士 蘇源明 Volume 202 Biographies 127: Literature and Arts 2 - Li Shizi, Ji Qing, Liu Yunji, Song Zhiwen, Liu Xian, Li Yong, Lu Xiang, Sun Ti and descendent: Jian, Li Bai and relative: Zhang Xu, Pei Min, Wang Wei, Zheng Qian, Xiao Yingshi, Su Yuanming 4
Selections of Tang Poetry Crows Croaking at Dusk 2
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百九十二 列傳第一百四十二: 隱逸 Volume 192 Biographies 142: Recluses 2
New Book of Tang 《新唐書》 卷二百零一 列傳第一百二十六 文藝上 袁朗 賀德仁 蔡允恭 謝偃 崔信明 劉延祐 張昌齡 崔行功 杜審言孫:杜甫 王勃附:楊炯 盧照鄰 駱賓王 元萬頃 Volume 201 Biographies 126: Literature and Arts 1 - Yuan Lang, He Deren, Cai Yungong, Xie Yan, Cui Xinming, Liu Yanyou, Zhang Changling, Cui Xinggong, Du Shenyan and grandson: Du Fu, Wang Bo and relative: Yang Jiong, Lu Zhaolin, Luo Binwang, Yuan Wanqing 2
History of Song 《宋史》 卷二百〇九 志第一百六十二 藝文八 Volume 209 Treatises 162: Arts and Literature 8 2
Selections of Tang Poetry A Tune of Crows Roosting Before the Eve 2
New Book of Tang 《新唐書》 卷一百二十一  列傳第四十六    劉鍾崔二王 Volume 121 Biographies 46: Liu, Zhong, Cui, and the two Kings 1
History of Song 《宋史》 卷二百〇三 志第一百五十六 藝文二 Volume 203 Treatises 156: Arts and Literature 2 1
New Book of Tang 《新唐書》 卷一百五十八  列傳第八十三 韋張嚴韓 Volume 158 Biographies 83: Wei, Zhang, Yan, Han 1
History of Song 《宋史》 卷四百四十四 列傳第二百〇三 文苑六 黃庭堅 晁補之從弟:詠之 秦觀 張耒 陳師道 李廌 劉恕 王無咎 蔡肇 李格非 呂南公 郭祥正 米芾 劉詵 倪濤 李公麟 周邦彥 朱長文 劉弇 Volume 444 Biographies 203: Literature 6 - Huang Tingjian, Chao Buzhicongdi:yongzhi, Qin Guan, Zhang Lei, Chen Shidao, Li Zhi, Liu Shu, Wang Wujiu, Cai Zhao, Li Gefei, Lu Nangong, Guo Xiangzheng, Mi Fei, Liu Shen, Ni Tao, Li Gonglin, Zhou Bangyan, Zhu Zhangwen, Liu Yan 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
公李白 公李白 進馮翊公李白爵梁郡王 Book of Wei 《魏書》 卷6 顯祖紀 Volume 6 Annals: Xianzu (Emperor Xianwen) 2
李白为首 李白為首 以李白為首 History of Song 《宋史》 卷二百〇九 志第一百六十二 藝文八 Volume 209 Treatises 162: Arts and Literature 8 2