Chinese Notes
Chinese Notes

蔬菜 shūcài

shūcài noun vegetables
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Food and Drink 饮食 , Concept: Vegetable 蔬菜

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Book of Later Han 《後漢書》 卷二十二 朱景王杜馬劉傅堅馬列傳 Volume 22: Biographies of Zhu, Jing, Wang, Du, Ma, Liu, Fu, Jian, Ma 1
Book of Liang 《梁書》 卷十七 列傳第十一 王珍國 馬仙琕 張齊 Volume 17: Wang Zhenguo; Ma Xianpin; Zhang Qi 1
Book of Sui 《隋書》 卷36 列傳第1 后妃 Volume 36 Biographies 1: Empresses and Consorts 1
History of Jin 《金史》 卷一百二十一 列傳第五十九: 忠義一 胡沙補 特虎 僕忽得 粘割韓奴 曹珪 溫蒂罕蒲睹 訛里也 納蘭綽赤 魏全 鄯陽 夾穀守中 石抹元毅 伯德梅和尚 烏古孫兀屯 高守約 和速嘉安禮 王維翰 移剌古與涅 宋扆 烏古論榮祖 烏古論仲溫 九住 李演 劉德基 王毅 王晦 齊鷹揚 朮甲法心 高錫 Volume 121 Biographies 59: Zhong Yiyi, Hu Shabu, Te Hu, Pu Hude, Zhange Hannu, Cao Gui, Wendihanpudu, E Liye, Nalan Chaochi, Wei Quan, Shan Yang, Jiagu Shouzhong, Shimo Yuanyi, Bodemeiheshang, Wugusunwutun, Gao Shouyue, Hesujiaanli, Wang Weihan, Yilaguyunie, Song Yi, Wugulunrongzu, Wugulunzhongwen, Jiu Zhu, Li Yan, Liu Deji, Wang Yi, Wang Hui, Qi Yingyang, Paijia Faxin, Gao Xi 1
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷十三  列傳第一: 后妃上 Volume 13 Biographies 1: Empresses and Consorts 1 1
The Scholars 《儒林外史》 第九回 Chapter 9 1
Book of Liang 《梁書》 卷二十六 列傳第二十 范岫 傅昭 弟映 蕭琛 陸杲 Volume 26: Fan Xiu; Fu Zhao; Fu Ying; Xiao Chen; Lu Gao 1
The Scholars 《儒林外史》 第十八回 Chapter 18 1
Book of Jin 《晉書》 卷九十四 列傳第六十四 隱逸 Volume 94 Biographies 64: Hermits and Recluses 1
History of the Southern Dynasties 《南史》 卷四十六 列傳第三十六 李安人 戴僧靜 桓康 焦度 曹武 呂安國 周山圖 周盤龍 王廣之 Volume 46 Biographies 36: Lian Ren, Dai Sengjing, Huan Kang, Jia Du, Cao Wu, Lu Anguo, Zhou Shantu, Zhou Panlong, Wang Guangzhi 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
种蔬菜 種蔬菜 種蔬菜 Book of Liang 《梁書》 卷十七 列傳第十一 王珍國 馬仙琕 張齊 Volume 17: Wang Zhenguo; Ma Xianpin; Zhang Qi 5
蔬菜瓜果 蔬菜瓜果 蔬菜瓜果 Book of Sui 《隋書》 卷36 列傳第1 后妃 Volume 36 Biographies 1: Empresses and Consorts 2
蔬菜之类 蔬菜之類 和些蔬菜之類 The Scholars 《儒林外史》 第十一回 Chapter 11 2