Chinese Notes
Chinese Notes

从父 (從父) cóngfù

cóngfù noun uncle / father's elder brother
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (Guoyu '從父')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
New Book of Tang 《新唐書》 卷一百零五 列傳第三十 長孫無忌從父:敞 從父弟:操 子:詮 族叔:順德 褚遂良 韓瑗 來濟 李義琰從祖弟:義琛 上官儀 Volume 105 Biographies 30: Zhangsun Wuji and uncle Chang and uncle Cao, son Quan, young relative: Shunde, Chu Suilang, Han Yuan, Lai Ji, Li Yiyan's nephew Yi Chen, Shang Guanyi 8
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷六十 列傳第十: 宗室 (太祖諸子 代祖諸子) Volume 60 Biographies 10: Members of the Imperial Family (All Descendents of Taizu and Daizu) 7
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百八十三 列傳第一百三十三: 外戚 Volume 183 Biographies 133: Families of Imperial Consorts 7
New Book of Tang 《新唐書》 卷二十     志第十    禮樂十 Volume 20 Treatises 10: Rites and Music 10 6
Er Ya 《爾雅》 《釋親》 Explanation of Family Relations 6
Xunzi 《荀子》 子道篇第二十九 Chapter 29: The Way of the Son 6
History of the Southern Dynasties 《南史》 卷四十八 列傳第三十八 陸澄 陸慧曉 陸杲 Volume 48 Biographies 38: Lu Cheng, Lu Huxiao, Lu Gao 5
New Book of Tang 《新唐書》 卷二百零一 列傳第一百二十六 文藝上 袁朗 賀德仁 蔡允恭 謝偃 崔信明 劉延祐 張昌齡 崔行功 杜審言孫:杜甫 王勃附:楊炯 盧照鄰 駱賓王 元萬頃 Volume 201 Biographies 126: Literature and Arts 1 - Yuan Lang, He Deren, Cai Yungong, Xie Yan, Cui Xinming, Liu Yanyou, Zhang Changling, Cui Xinggong, Du Shenyan and grandson: Du Fu, Wang Bo and relative: Yang Jiong, Lu Zhaolin, Luo Binwang, Yuan Wanqing 5
History of Ming 《明史》 卷二百三十八 列傳第一百二十六 李成梁 麻貴 Volume 238 Biographies 126: Li Chengliang, Ma Gui 5
Book of Wei 《魏書》 卷53 李孝伯 李衝 Volume 53: Li Xiaobo, Li Chong 5

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
从父弟 從父弟 而涉之從父弟欽舉明經 Book of Han 《漢書》 卷六十八 霍光金日磾傳 Volume 68: Huo Guang and Jin Midi 44
从父兄 從父兄 幼從父兄 The Book of Rites 《禮記》 《郊特牲》 The Single Victim at the Border Sacrifices 24
从父兄弟 從父兄弟 從父兄弟之讎 Rites of Zhou 《周禮》 地官司徒 第二 2. Office of Earth and Minster of Education and Social Welfare 6
从父昆 從父昆 請問居從父昆弟之仇如之何 The Book of Rites 《禮記》 《檀弓上》 Tan Gong I 6
子从父 子從父 子從父之令 The Classic of Filial Piety 《孝經》 孝經 Xiao Jing 5
从父命 從父命 子從父命 Xunzi 《荀子》 子道篇第二十九 Chapter 29: The Way of the Son 3
从父逢 從父逢 從父逢 Book of Later Han 《後漢書》 卷四十五 袁張韓周列傳 Volume 45: Biographies of Yuan, Zhang, Han, Zhou 3
从父宗 從父宗 故司空沈公以從父宗蔭 Book of Song 《宋書》 卷七十四 列傳第三十四 臧質 魯爽 沈攸之 Volume 74 Biographies 34: Zang Zhi, Lu Shuang, Shen Youzhi 2
光从父 光從父 封故大司馬博陸侯霍光從父昆弟曾孫陽 Book of Han 《漢書》 卷十二 平帝紀 Volume 12: Annals of Emperor Ping 2
杀从父 殺從父 既殺從父 Book of Song 《宋書》 卷七十四 列傳第三十四 臧質 魯爽 沈攸之 Volume 74 Biographies 34: Zang Zhi, Lu Shuang, Shen Youzhi 2