Chinese Notes
Chinese Notes

shā

shā noun grit / sand / granule
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Materials Science 材料科学

Contained in

砂子砂锅朝砂砂岩砂石紫砂朱砂砂糖碛砂版大藏经碛砂藏碛砂白砂糖砂砾喷砂丹砂金刚砂砂囊海砂

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Song 《宋史》 卷四百九十 列傳第二百四十九 外國六 天竺 于闐 高昌 回鶻 大食 層檀 龜茲 沙州 拂菻 Volume 490 Biographies 249: Foreign States 6 - India, Yutian, Gaochang, Huihu, Dashi, Cengtan, Kezil, Dunhuang, Byzantine Empire 6
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷一百五十 志12: 郡縣志 Volume 150: Treatises 112 Administrative Regions 5
History of Song 《宋史》 卷三百六十八 列傳第一百二十七 王德 王彥 魏勝 張憲 楊再興 牛皋 胡閎休 Volume 368 Biographies 127: Wang De, Wang Yan, Wei Sheng, Zhang Xian, Yang Zaixing, Niu Gao, Hu Hongxiu 5
History of Ming 《明史》 卷四十四 志第二十 地理五 Volume 44 Treatises 20: Geography 5 4
New History of the Five Dynasties 《新五代史》 卷七十四 四夷附錄第三: 奚 吐渾 達靼 党項 突厥 吐蕃 回鶻 于闐 高麗 渤海 新羅 黑水靺鞨 南詔蠻 牂牁 昆明 占城 Volume 74: Appendix on the Four Barbarians 3 - Xi, Tuyuhun, Dada, Tangut, Tujie, Tubo, Huihu, Yutian, Goryeo, Bohai, Silla, Heishui Tungusic tribes, Nanzhao Man, Zhangke, Kunming, Champa 3
History of Song 《宋史》 卷九十 志第四十三 地理六 Volume 90 Treatises 43: Geography 6 3
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷一百三十八 外國列傳二: 吐蕃 回鶻 高麗 渤海靺鞨 黑水靺鞨 新羅 党項 昆明部落 于闐 占城 牂牁蠻 Volume 138: Foreign States Biographies 2 - Tubo, Huihu, Goryeo, Bohai Tungusic tribes, Heishui Tungusic tribes, Silla, Tangut, Kunming Tribes, Yutian, Champa, Zangkeman 3
History of Ming 《明史》 卷八十一 志第五十七 食貨五 Volume 81 Treatises 57: Finance and Economics 5 3
History of Song 《宋史》 卷八十六 志第三十九 地理二 Volume 86 Treatises 39: Geography 2 2
History of Yuan 《元史》 卷五十八 志第十:  地理一 Volume 58 Treatises 11: Geography 1 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
硇砂 硇砂 硇砂 New History of the Five Dynasties 《新五代史》 卷七十四 四夷附錄第三: 奚 吐渾 達靼 党項 突厥 吐蕃 回鶻 于闐 高麗 渤海 新羅 黑水靺鞨 南詔蠻 牂牁 昆明 占城 Volume 74: Appendix on the Four Barbarians 3 - Xi, Tuyuhun, Dada, Tangut, Tujie, Tubo, Huihu, Yutian, Goryeo, Bohai, Silla, Heishui Tungusic tribes, Nanzhao Man, Zhangke, Kunming, Champa 8
碙砂 碙砂 碙砂等方物 Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷七十七 晉書3: 高祖本紀三 Volume 77 Book of Later Jin 3: Gaozu Annals 3 7
砂碛 砂磧 行砂磧中 New History of the Five Dynasties 《新五代史》 卷十七 晉家人傳第五: Volume 17: The Later Jin Imperial Family 5
矿砂 礦砂 滇所在進礦砂金銀 History of Ming 《明史》 卷八十一 志第五十七 食貨五 Volume 81 Treatises 57: Finance and Economics 5 4
北砂 北砂 營於城北砂巷 History of Song 《宋史》 卷三百六十八 列傳第一百二十七 王德 王彥 魏勝 張憲 楊再興 牛皋 胡閎休 Volume 368 Biographies 127: Wang De, Wang Yan, Wei Sheng, Zhang Xian, Yang Zaixing, Niu Gao, Hu Hongxiu 4
砂井 砂井 本管砂井步夷人粟忠獲古晃州印一鈕來獻 History of Song 《宋史》 卷四百九十三 列傳第二百五十二 蠻夷一 西南溪峒諸蠻上 Volume 493 Biographies 252: Man People 1 - Man People from Xidong in the Southwest 1 4
玉砂 玉砂 解玉砂 History of Song 《宋史》 卷八十六 志第三十九 地理二 Volume 86 Treatises 39: Geography 2 4
赤砂 赤砂 至赤砂亭 Book of Liang 《梁書》 卷四十六 列傳第四十 胡僧祐 徐文盛 杜崱 兄岸 弟幼安 兄子龕 陰子春 Volume 46: Hu Sengyou; Xu Wensheng; Du Ze; Du An; Du You'an; Du Kan; Yin Zichun 3
金砂 金砂 北至黃竹路金砂鎮界五十里 Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷一百五十 志12: 郡縣志 Volume 150: Treatises 112 Administrative Regions 3
砂镇 砂鎮 鐵務五鎮就赤砂鎮復置舊天水縣 Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷一百五十 志12: 郡縣志 Volume 150: Treatises 112 Administrative Regions 3