Chinese Notes
Chinese Notes

登闻鼓 (登聞鼓) dēngwéngǔ

dēngwéngǔ proper noun Admonishment Drum
Domain: History 历史 , Subdomain: China 中国
Notes: A drum mounted on a stand that would be 登 climbed so that grievances could be 闻 heard when the 鼓 drum was struck (Guoyu '登聞鼓'; Wikipedia '登聞鼓')

Contained in

登闻鼓院

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Ming 《明史》 卷九十四 志第七十 刑法二 Volume 94 Treatises 70: Punishment and Law 2 6
History of Song 《宋史》 卷三百〇六 列傳第六十五 謝泌 孫何 朱台符 戚綸 張去華 樂黃目 柴成務 Volume 306 Biographies 65: Xie Bi, Sun He, Zhu Taifu, Qi Lun, Zhang Quhua, Le Huangmu, Chai Chengwu 2
History of Song 《宋史》 卷二百 志第一百五十三 刑法二 Volume 200 Treatises 153: Punishment and Law 2 2
History of Ming 《明史》 卷三百〇七 列傳第一百九十五 佞倖 紀綱 門達 李孜省 繼曉 江彬 錢寧 陸炳 邵元節 陶仲文 顧可學 Volume 307 Biographies 195: Flatter and Imitation - Ji Gang, Men Da, Li Zisheng, Ji Xiao, Jiang Bin, Qian Ning, Lu Bing, Shao Yuanjie, Tao Zhongwen, Gu Kexue 2
History of Jin 《金史》 卷十七 本紀第十七: 哀宗上 Volume 17 Annals 17: Aizong 1 2
History of Ming 《明史》 卷二百九十七 列傳第一百八十五 孝義二 Volume 297 Biographies 185: Filial Acts 2 2
History of Ming 《明史》 卷七十四 志第五十 職官三 Volume 74 Treatises 50: Official Posts 3 2
History of Ming 《明史》 卷七十二 志第四十八 職官一 Volume 72 Treatises 48: Official Posts 1 1
History of Ming 《明史》 卷七十三 志第四十九 職官二 Volume 73 Treatises 49: Official Posts 2 1
History of Ming 《明史》 卷二百七十六 列傳第一百六十四 朱大典 張國維 張肯堂 曾櫻 朱繼祚 余煌 王瑞栴 路振飛 何楷 熊汝霖 錢肅樂 沈宸荃 Volume 276 Biographies 164: Zhu Dadian, Zhang Guowei, Zhang Kentang, Ceng Ying, Zhu Jizuo, Yu Huang, Wang Ruizhan, Lu Zhenfei, He Kai, Xiong Rulin, Qian Sule, Shen Chenquan 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
击登闻鼓 擊登聞鼓 辯爭者輒擊登聞鼓 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百二十六 列傳第七十六: 李揆 李涵 陳少游 盧鸑 裴諝 Volume 126 Biographies 76: Li Kui, Li Han, Chen Shaoyou, Lu Yue, Pei Xu 27
挝登闻鼓 撾登聞鼓 撾登聞鼓 Book of Jin 《晉書》 卷三十六 列傳第六 衞瓘 張華 Volume 36 Biographies 6: Wei Guan; Zhang Hua 22
登闻鼓诉冤 登聞鼓訴冤 元吉妻撾登聞鼓訴冤 History of Song 《宋史》 卷二百七十六 列傳第三十五 劉保勳 滕中正 劉蟠 孔承恭 宋璫 袁廓 樊知古 郭載 臧丙 徐休復 張觀 陳從信 張平 王繼昇 尹憲 王賓 安忠 Volume 276 Biographies 35: Liu Baoxun, Teng Zhongzheng, Liu Pan, Kong Chenggong, Song Dang, Yuan Kuo, Fan Zhigu, Guo Zai, Zang Bing, Xu Xiufu, Zhang Guan, Chen Congxin, Zhang Ping, Wang Jisheng, Yin Xian, Wang Bin, An Zhong 7
登闻鼓讼 登聞鼓訟 元孫撾登聞鼓訟之 History of the Southern Dynasties 《南史》 卷二十九 列傳第十九 蔡廓 Volume 29 Biographies 19: Cai Kuo 3
登闻鼓诉 登聞鼓訴 有撾登聞鼓訴者 Book of Liang 《梁書》 卷四十二 列傳第三十六 臧盾 弟厥 傅岐 Volume 42: Zang Dun; Zang Jue; Fu Qi 3
直登闻鼓 直登聞鼓 直登聞鼓給事林富言 History of Ming 《明史》 卷九十四 志第七十 刑法二 Volume 94 Treatises 70: Punishment and Law 2 3
登闻鼓乞 登聞鼓乞 黃幡撾登聞鼓乞恩 Book of Jin 《晉書》 卷七十五 列傳第四十五 王湛 荀崧 范汪 劉惔 張憑 韓伯 Volume 75 Biographies 45: Wang Zhan; Xun Song; Fan Wang; Liu Tan 2
登闻鼓给事 登聞鼓給事 直登聞鼓給事林富言 History of Ming 《明史》 卷九十四 志第七十 刑法二 Volume 94 Treatises 70: Punishment and Law 2 2
伐登闻鼓 伐登聞鼓 西平人麴路伐登聞鼓 Book of Jin 《晉書》 卷三 帝紀第三 世祖武帝 Volume 3 Annals 3: Emperor Wu 2
登闻鼓称 登聞鼓稱 虞卿弟司封郎中漢公並男知進等八人撾登聞鼓稱冤 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷十七下 本紀第十七下: 文宗下 Volume 17 Annals 17: Wenzong 2 2