Chinese Notes
Chinese Notes

游客 (遊客) yóukè

yóukè noun traveler / tourist
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Tourism 旅游
Notes: (CC-CEDICT '遊客')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Wenxuan 《文選》 卷二十八 Scroll 28 3
Wenxuan 《文選》 卷二十九 Scroll 29 2
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷二 梁書2: 太祖本紀二 Volume 2 Book of Later Liang 2: Taizu Annals 2 2
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百八十 列傳第一百三十: 朱克融 李載義 楊志誠 張仲武 張允伸 張公素 李可舉 李全忠 Volume 180 Biographies 130: Zhu Kerong, Li Zaiyi, Yang Zhicheng, Zhang Zhongwu, Zhang Yunshen, Zhang Gongsu, Li Keju, Li Quanzhong 1
New Book of Tang 《新唐書》 卷一百二十   列傳第四十五    五王 Volume 120 Biographies 45: Five Kings 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷九十一 列傳第四十一: 桓彥範 敬暉 崔玄暐 張柬之 袁恕己 Volume 91 Biographies 41: Huan Yanfan, Jing Hui, Cui Xuanwei, Zhang Jianzhi, Yuan Shuji 1
History of Song 《宋史》 卷四百七十 列傳第二百二十九 佞幸 弭德超 侯莫陳利用 趙贊 王黼 朱勔 王繼先 曾覿龍大淵 張說 王抃 姜特立譙熙載 Volume 470 Biographies 229: Flatterers - Mi Dechao, Houmo Chen Liyong, Zhao Zan, Wang Fu, Zhu Mian, Wang Jixian, Ceng Di Long Dayuan, Zhang Shuo, Wang Bian, Jiang Teli Qiao Xizai 1
Book of Jin 《晉書》 卷六十九 列傳第三十九 劉隗 刁協 戴若思 周顗 Volume 69 Biographies 39: Liu Wei; Diao Xie; Dai Ruosi; Zhou Yi 1
Wenxuan 《文選》 卷二十七 Scroll 27 1
Book of Later Han 《後漢書》 卷四十三 朱樂何列傳 Volume 43: Biographies of Zhu, Yue, He 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
四方游客 四方遊客 四方遊客常有百餘 Book of Wei 《魏書》 卷69 崔休 裴延俊 袁翻 Volume 69: Cui Xiu, Pei Yanjun, Yuan Fan 3
游客芳 遊客芳 遊客芳春林 Wenxuan 《文選》 卷二十二 Scroll 22 2
士游客 士遊客 谷城令王郢善接僑士遊客 New Book of Tang 《新唐書》 卷一百七十七  列傳第一百零二 錢崔二韋二高馮三李盧封鄭敬 Volume 177 Biographies 102: Qian, Cui, two Wei's, two Gao's, Feng, three Li's, Lu, Feng, Zheng, Jing 2
猾游客 猾遊客 巨猾遊客 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷九十一 列傳第四十一: 桓彥範 敬暉 崔玄暐 張柬之 袁恕己 Volume 91 Biographies 41: Huan Yanfan, Jing Hui, Cui Xuanwei, Zhang Jianzhi, Yuan Shuji 2
及游客 及遊客 硃全忠嘗與僚佐及遊客坐于大柳之下 Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷二 梁書2: 太祖本紀二 Volume 2 Book of Later Liang 2: Taizu Annals 2 2