Chinese Notes
Chinese Notes

大概 dàgài

 1. dàgài adjective rough / approximate / about / probably
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量
 2. dàgài adverb roughly / approximately
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量 , Concept: Estimation 估计
  Notes: A movable adverb (Sun 2006, loc. 1701)
 3. dàgài noun the majority
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Jin 《金史》 卷一百〇四 列傳第四十二: 納坦謀嘉 鄒谷 高霖 孟奎 烏林荅與 郭俁 溫迪罕達 王擴 移剌福僧 奧屯忠孝 蒲察思忠 紇石烈胡失門 完顏宇 斡勒合打 蒲察移剌都 Volume 104 Biographies 42: Natan Moujia, Zou Gu, Gao Lin, Meng Kui, Wu Lindayu, Guo Yu, Wendi Handa, Wang Kuo, Yila Fuseng, Aotun Zhongxiao, Pucha Sizhong, Geshiliehushimen, Wan Yanyu, Wolei Heda, Puchayiladou 2
History of Song 《宋史》 卷三百八十七 列傳第一百四十六 黃洽 汪應辰 王十朋 吳芾 陳良翰 杜莘老 Volume 387 Biographies 146: Huang Qia, Wang Yingchen, Wang Shipeng, Wu Fei, Chen Lianghan, Du Shenlao 2
History of Jin 《金史》 卷一百十四 列傳第五十二: 白華 斜卯愛實附:合周 石抹世勣 Volume 114 Biographies 52: Bai Hua, Xiemaoaishi relative: Hezhou, Shimoshiji 2
History of Song 《宋史》 卷三百四十八 列傳第一百〇七 傅楫 沈畸 蕭服 徐勣 張汝明 黃葆光 石公弼 張克公 毛注 洪彥昇 鍾傳 陶節夫 毛漸 王祖道 張莊 趙遹 Volume 348 Biographies 107: Fu Ji, Shen Ji, Xiao Fu, Xu Ji, Zhang Ruming, Huang Baoguang, Shi Gongbi, Zhang Kegong, Mao Zhu, Hong Yansheng, Zhong Chuan, Tao Jiefu, Mao Jian, Wang Zudao, Zhang Zhuang, Zhao Yu 2
History of Jin 《金史》 卷九十二 列傳第三十: 毛碩 李上達 曹望之 大懷貞 盧孝儉 盧庸 李偲 徒單克寧本名習顯 Volume 92 Biographies 30: Mao Shuo, Li Shangda, Cao Wangzhi, Da Huaizhen, Lu Xiaojian, Lu Yong, Li Cai, Tudan Kening former name Xixian 2
History of Song 《宋史》 卷一百八十二 志第一百三十五 食貨下四 Volume 182 Treatises 135: Finance and Economics 2d 1
Commentaries on the Four Books by Zhu Xi 朱熹《四書章句集注》 《陽貨第十七》 Commentary on Yang Huo XVII 1
Wenxuan 《文選》 卷三十五 Scroll 35 1
New Book of Tang 《新唐書》 卷一百七十八 列傳第一百零三 劉蕡 Volume 178 Biographies 103: Liu Fen 1
The Scholars 《儒林外史》 第五十回 Chapter 50 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
大概言 大概言 就大概言也 Book of Later Han 《後漢書》 第六 禮儀下 大喪諸侯王列侯始封貴人公主薨 Volume 96: Etiquette Part Three 13
大概谓 大概謂 大概謂 History of Song 《宋史》 卷三百四十八 列傳第一百〇七 傅楫 沈畸 蕭服 徐勣 張汝明 黃葆光 石公弼 張克公 毛注 洪彥昇 鍾傳 陶節夫 毛漸 王祖道 張莊 趙遹 Volume 348 Biographies 107: Fu Ji, Shen Ji, Xiao Fu, Xu Ji, Zhang Ruming, Huang Baoguang, Shi Gongbi, Zhang Kegong, Mao Zhu, Hong Yansheng, Zhong Chuan, Tao Jiefu, Mao Jian, Wang Zudao, Zhang Zhuang, Zhao Yu 7
大概如此 大概如此 其大概如此 New Book of Tang 《新唐書》 卷一百六十三 列傳第八十八 孔穆崔柳楊馬 Volume 163 Biographies 88: Kong, Mu, Cui, Liu, Yan, Ma 3
表大概 錶大概 其表大概與前表同 History of Jin 《金史》 卷六十一 表第三: 交聘表中 Volume 61 Tables 3: Communication between States 2 2
大概耳 大概耳 其大概耳 History of Song 《宋史》 卷三百八十七 列傳第一百四十六 黃洽 汪應辰 王十朋 吳芾 陳良翰 杜莘老 Volume 387 Biographies 146: Huang Qia, Wang Yingchen, Wang Shipeng, Wu Fei, Chen Lianghan, Du Shenlao 2
大概以为 大概以為 大概以为 History of Song 《宋史》 卷四百七十一 列傳第二百三十 姦臣一 蔡確 吳處厚 邢恕 呂惠卿 章惇 曾布 安惇 Volume 471 Biographies 230: Treacherous Officials 1 - Cai Que, Wu Chuhou, Xing Shu, Lu Huiqing, Zhang Dun, Ceng Bu, An Dun 2
大概欲 大概欲 大概欲效遼初故事 History of Jin 《金史》 卷十八 本紀第十八: 哀宗下 Volume 18 Annals 18: Aizong 2 2
大概多 大概多 大概多宋舊人之所建明 History of Jin 《金史》 卷四十六 志第二十七: 食貨一 戶口 通檢推排 Volume 46 Treatises 27: Finance and Economics 1 - Thorough Examination and Organization of Registered Residences 2