Chinese Notes
Chinese Notes

同学 (同學) tóngxué

  1. tóngxué noun classmate
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Education 教育
    Notes: An example of use of the prefix 同 'same-' (Sun 2006, loc. 1322)
  2. tóngxué verb to study at the same school and time together
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Education 教育

Contained in

阿难同学经同学们

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Song 《宋史》 卷一百五十六 志第一百〇九 選舉二 Volume 156 Treatises 109: Selection and appointment of Officials 2 5
History of Song 《宋史》 卷四百三十一 列傳第一百九十 儒林一 聶崇義 邢昺 孫奭 王昭素 孔維 孔宜 崔頌子:曥 尹拙 田敏 辛文悅 李覺 崔頤正弟:偓佺 李之才 Volume 431 Biographies 190: Confucian Scholars 1 - Nie Chongyi, Xing Bing, Sun Shi, Wang Zhaosu, Kong Wei, Kong Yi, Cui Song and son: Lu, Yin Zhuo, Tian Min, Xin Wenyue, Li Jue, Cui Yizheng and younger brother: Woquan, Li Zhicai 4
History of Song 《宋史》 卷三百〇七 列傳第六十六 喬維岳 王陟 張雍 董儼 魏廷式 盧琰 宋摶 凌策 楊覃 陳世卿 李若拙 陳知微 Volume 307 Biographies 66: Qiao Weiyue, Wang Zhi, Zhang Yong, Dong Yan, Wei Tingshi, Lu Yan, Song Tuan, Ling Ce, Yang Tan, Chen Shiqing, Li Ruozhuo, Chen Zhiwei 3
History of Song 《宋史》 卷二百八十七 列傳第四十六 楊礪 宋湜 王嗣宗 李昌齡 趙安仁 陳彭年 Volume 287 Biographies 46: Yang Li, Song Shi, Wang Sizong, Li Changling, Zhao Anren, Chen Pengnian 2
The Scholars 《儒林外史》 第三十一回 Chapter 31 2
Book of Wei 《魏書》 卷52 趙逸 胡方回 胡叟 宋繇 張湛 宗欽 段承根 闞駰 劉昞 趙柔 索敞 陰仲達 Volume 56: Zhao Yi, Hu Fanghui, Hu Sou, Song Yao, Zhang Zhan, Zong Qin, Duan Chenggen, Kai Yin, Liu Bing, Zhao Rou, Sou Chang, Yin Zhongda 2
History of Song 《宋史》 卷二百七十六 列傳第三十五 劉保勳 滕中正 劉蟠 孔承恭 宋璫 袁廓 樊知古 郭載 臧丙 徐休復 張觀 陳從信 張平 王繼昇 尹憲 王賓 安忠 Volume 276 Biographies 35: Liu Baoxun, Teng Zhongzheng, Liu Pan, Kong Chenggong, Song Dang, Yuan Kuo, Fan Zhigu, Guo Zai, Zang Bing, Xu Xiufu, Zhang Guan, Chen Congxin, Zhang Ping, Wang Jisheng, Yin Xian, Wang Bin, An Zhong 2
History of Song 《宋史》 卷二百六十二 列傳第二十一 李穀 昝居潤 竇貞固 李濤 王易簡 趙上交 張錫 張鑄 邊歸讜 劉溫叟 劉濤 邊光範 劉載 程羽 Volume 262 Biographies 21: Li Gu, Zan Jurun, Dou Zhengu, Li Tao, Wang Yijian, Zhao Shangjiao, Zhang Xi, Zhang Zhu, Bian Guidang, Liu Wensou, Liu Tao, Bian Guangfan, Liu Zai, Cheng Yu 2
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷五十七 列傳第四十五: 周宗室 Volume 57 Biographies 45: The Northern Zhou Imperial Family 2
History of Song 《宋史》 卷三百〇一 列傳第六十 邊肅 梅詢 馬元方 薛田 寇瑊 楊日嚴 李行簡 章頻 陳琰 李宥 張秉 張擇行 鄭向 郭稹 趙賀 高覿 袁抗 徐起 張旨 齊廓 鄭驤 Volume 301 Biographies 60: Bian Su, Mei Xun, Ma Yuanfang, Xue Tian, Kou Jian, Yang Riyan, Li Xingjian, Zhang Pin, Chen Yan, Li You, Zhang Bing, Zhang Zhaixing, Zheng Xiang, Guo Zhen, Zhao He, Gao Di, Yuan Kang, Xu Qi, Zhang Zhi, Qi Kuo, Zheng Xiang 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
同学究 同學究 賜布衣王澤方同學究出身 History of Song 《宋史》 卷三 本紀第三 太祖三 Volume 3 Annals 3: Taizu 3 32
赐同学 賜同學 餘賜同學究出身 History of Song 《宋史》 卷一百五十六 志第一百〇九 選舉二 Volume 156 Treatises 109: Selection and appointment of Officials 2 8
诸子同学 諸子同學 高祖並召與諸子同學 Book of Northern Qi 《北齊書》 卷十九 列傳第十一  賀拔允 蔡儁 韓賢 尉長命 王懷 劉貴 任延敬 莫多婁貸文 高市貴 厙狄迴洛 厙狄盛 薛孤延 張保洛 侯莫陳相 Volume 19 Biographies 11: He Bayun; Cai Jun; Han Xian; Wei Zhangming; Wang Huai; Liu Gui; Ren Yanjing; Moduoluo Daiwen; Gao Shigui; Shidi Huiluo; She Dicheng; Xue Guyan; Zhang Baoluo; Houmo Chenxiang 4
同学生 同學生 時舊同學生等為請 Book of Wei 《魏書》 卷52 趙逸 胡方回 胡叟 宋繇 張湛 宗欽 段承根 闞駰 劉昞 趙柔 索敞 陰仲達 Volume 56: Zhao Yi, Hu Fanghui, Hu Sou, Song Yao, Zhang Zhan, Zong Qin, Duan Chenggen, Kai Yin, Liu Bing, Zhao Rou, Sou Chang, Yin Zhongda 4
告同学 告同學 普嚴以告同學法義 Book of Song 《宋書》 卷二十七 志第十七 符瑞上 Volume 27 Treatises 17: Auspicious Signs 1 4
旧同学 舊同學 時舊同學生等為請 Book of Wei 《魏書》 卷52 趙逸 胡方回 胡叟 宋繇 張湛 宗欽 段承根 闞駰 劉昞 趙柔 索敞 陰仲達 Volume 56: Zhao Yi, Hu Fanghui, Hu Sou, Song Yao, Zhang Zhan, Zong Qin, Duan Chenggen, Kai Yin, Liu Bing, Zhao Rou, Sou Chang, Yin Zhongda 4
家眷同学 家眷同學 年家眷同學弟宗姬頓首拜 The Scholars 《儒林外史》 第二十八回 Chapter 28 3
高祖同学 高祖同學 又與高祖同學 Book of Zhou 《周書》 卷40 列傳第32 尉遲運 王軌 宇文神舉 宇文孝伯 顏之儀 Volume 40 Biographies 32: Wei Chiyun; Wang Gui; Yuwen Xiaoju; Yuwen Xiaobo; Yan Zhiyi 3
子同学 子同學 使與子同學 Book of Jin 《晉書》 卷八十九 列傳第五十九 忠義 Volume 89 Biographies 59: Loyalty and Righteousness 2
同学读书 同學讀書 命其子孝義與太原公已下同學讀書 Book of Northern Qi 《北齊書》 卷五十 補列傳第四二 恩倖 Volume 50 Biographies 42: Favored by Nobles 2