Chinese Notes
Chinese Notes

别墅 (別墅) biéshù

biéshù noun house / villa
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Housing 住房
Notes: Measure word: (CC-CEDICT '別墅'; CEDCT, p. 2; Guoyu '別墅')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷十六 梁書16: 列傳六 葛從周 謝彥章 胡真 張歸霸 張歸厚 張歸弁 Volume 16 Book of Later Liang 16: Biographies 6 - Ge Congzhou, Xie Yanzhang, He Zhen, Zhang Guiba, Zhang Guihou, Zhang Guibian 2
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百七十二 列傳第一百二十二: 令狐楚 牛僧孺 蕭俛 李石 Volume 172 Biographies 122: Ling Huchu, Niu Sengru, Xiaomian, Li Shi 2
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷六十 唐書36: 列傳12 李襲吉 王緘 李敬義 盧汝弼 李德休 蘇循 Volume 60 Book of Later Tang 36: Biographies 12 - Li Xiji, Wang Jian, Li Jingyi, Lu Rubi, Li Dexiu, Su Xun 2
History of Song 《宋史》 卷四百五十六 列傳第二百十五 孝義 李璘甄婆兒 徐承珪 劉孝忠 呂升王翰 羅居通黃德輿 齊得一 李罕澄 邢神留沈正 許祚李琳等 胡仲堯弟:仲容 陳兢 洪文撫 易延慶 董道明 郭琮畢贊 顧忻李瓊 朱泰 成象 陳思道 方綱 龐天祐 劉斌 樊景溫榮恕旻 祁暐 何保之 李玭 侯義 王光濟李祚 周善敏 江白 裘承詢孫浦等 常眞子:晏 王洤等 杜誼 姚宗明 鄧中和 毛安輿 李訪 朱壽昌 侯可 申積中 郝戭 支漸 鄧宗古 沈宣 蘇慶文臺亨 仰忻 趙伯深 彭瑜 毛洵李籌 楊芾 楊慶 陳宗 郭義 申世寧 苟與齡 王珠 顏詡 張伯威 蔡定 鄭綺鮑宗巌 Volume 456 Biographies 215: Filial Acts - Li Linzhenpoer, Xu Chenggui, Liu Xiaozhong, Lu Shengwanghan, Luo Jutonghuangdeyu, Qi Deyi, Li Hancheng, Xing Shenliushenzheng, Xu Zuolilindeng, Hu Zhongyaodi:zhongrong, Chen Jing, Hong Wenfu, Yi Yanqing, Dong Daoming, Guo Congbizan, Gu Xinliqiong, Zhu Tai, Cheng Xiang, Chen Sidao, Fang Gang, Pang Tianyou, Liu Bin, Fan Jingwenrongshumin, Qi Wei, He Baozhi, Li Pin, Hou Yi, Wang Guangjilizuo, Zhou Shanmin, Jiang Bai, Qiu Chengxunsunpudeng, Chang Zhenzi:yan, Wang Quandeng, Du Yi, Yao Zongming, Deng Zhonghe, Mao Anyu, Li Fang, Zhu Shouchang, Hou Ke, Shen Jizhong, Hao Yan, Zhi Jian, Deng Zonggu, Shen Xuan, Su Qingwentaiheng, Yang Xin, Zhao Boshen, Peng Yu, Mao Xunlichou, Yang Fei, Yang Qing, Chen Zong, Guo Yi, Shen Shining, Gou Yuling, Wang Zhu, Yan Bi, Zhang Bowei, Cai Ding, Zheng Qibao Zongyan 2
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百七十七 列傳第一百二十七: 崔慎由 崔珙 盧鈞 裴休 楊收 韋保衡 路巖 夏侯孜 劉瞻 劉瑑 曹確 畢諴 杜審權 劉鄴 豆盧瑑 Volume 177 Biographies 127: Cui Shenyou, Cui Gong, Lu Jun, Pei Xiu, Yang Shou, Wei Baoheng, Lu Yan, Xiao Houzi, Liu Zhan, Liu Zhuan, Cao Que, Bi Xian, Du Shenquan, Liu Ye, Dou Luzhan 2
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百六十五 列傳第一百十五: 韋夏卿 王正雅 柳公綽 崔玄亮 溫造 郭承嘏 殷侑 徐晦 Volume 165 Biographies 115: Wei Xiaqing, Wang Zhengya, Liu Gongchao, Cui Xuanliang, Wen Zao, Guo Chenggu, Yin You, Xu Hui 2
History of Song 《宋史》 卷二百六十二 列傳第二十一 李穀 昝居潤 竇貞固 李濤 王易簡 趙上交 張錫 張鑄 邊歸讜 劉溫叟 劉濤 邊光範 劉載 程羽 Volume 262 Biographies 21: Li Gu, Zan Jurun, Dou Zhengu, Li Tao, Wang Yijian, Zhao Shangjiao, Zhang Xi, Zhang Zhu, Bian Guidang, Liu Wensou, Liu Tao, Bian Guangfan, Liu Zai, Cheng Yu 2
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷二十四 梁書24: 列傳14 李珽 盧曾 孫騭 張俊 張衍 杜荀鶴 羅隱 仇殷 段深 Volume 24 Book of Later Liang 24: Biographies 14 - Li Ting, Lu Ceng, Sun Zhi, Zhang Jun, Zhang Yan, Du Xunhe, Luo Yin, Chou Yin, Duan Shen 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷十四 本紀第十四: 順宗 憲宗上 Volume 14 Annals 14: Shunzong, Xianzong 1 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百六十三 列傳第一百十三: 孟簡 胡證 崔元略 杜元穎 崔弘禮 李虞仲 王質 盧簡辭 Volume 163 Biographies 113: Meng Jian, Hu Zheng, Cui Yuanlue, Du Yuanping, Cui Hongli, Li Yuzhong, Wang Zhi, Lu Jianci 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
别墅在 別墅在 別墅在都南 New Book of Tang 《新唐書》 卷一百三十七 列傳第六十二 郭子儀子:曜 子:晞 晞孫:承嘏 子:曖 曖子:釗 鏦 銛 曖孫:曙 母弟:幼明 幼明子:昕 Volume 137 Biographies 62: Guo Ziyi and son: Yao, son: Xi, Xi's grandson: Cheng Gu, son: Ai, Zi's sons: Zhao, Cong, Xian, Ai's grandson: Shu, uncle: You Ming, You Ming's son: Xin 3
王别墅 王別墅 城東有薛王別墅 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百〇六 列傳第五十六: 李林甫 楊國忠 張暐 王琚 王毛仲 陳玄禮 Volume 106 Biographies 56: Li Linfu, Yang Guozhong, Zhang Wei, Wang Ju, Wang Maozhong, Chen Xuanli 3
池别墅 池別墅 乃與臣妾向洪池別墅 Book of Wei 《魏書》 卷21上 獻文六王上 Volume 21a: Emperor Xianwen's Six Princes 1 2
退居别墅 退居別墅 退居別墅 Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷一百二十三 周書14: 列傳三 高行周 安審琦 安審暉 安審信 李從敏 鄭仁誨 張彥成 安叔千 宋彥筠 Volume 123 Book of Later Zhou 25: Biographies 3 - Gao Xingzhou, An Shenqi, An Shenhui, An Shenxin, Li Congmin, Zheng Renhui, Zhang Yancheng, An Shuqian, Song Yanyun 2
南别墅 南別墅 與親舊遊城南別墅 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百七十七 列傳第一百二十七: 崔慎由 崔珙 盧鈞 裴休 楊收 韋保衡 路巖 夏侯孜 劉瞻 劉瑑 曹確 畢諴 杜審權 劉鄴 豆盧瑑 Volume 177 Biographies 127: Cui Shenyou, Cui Gong, Lu Jun, Pei Xiu, Yang Shou, Wei Baoheng, Lu Yan, Xiao Houzi, Liu Zhan, Liu Zhuan, Cao Que, Bi Xian, Du Shenquan, Liu Ye, Dou Luzhan 2
腴别墅 腴別墅 城南膏腴別墅 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百十八 列傳第六十八: 元載 王昂 李少良 王縉 楊炎 黎幹 庾準 Volume 118 Biographies 68: Yuan Zai, Wan Gang, Li Shaoliang, Wang Jin, Yang Yan, Li Gan, Yu Zhun 2
济源别墅 濟源別墅 乃歸濟源別墅 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百七十二 列傳第一百二十二: 令狐楚 牛僧孺 蕭俛 李石 Volume 172 Biographies 122: Ling Huchu, Niu Sengru, Xiaomian, Li Shi 2
川别墅 川別墅 宰相杜祐與同列宴于樊川別墅 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷十四 本紀第十四: 順宗 憲宗上 Volume 14 Annals 14: Shunzong, Xianzong 1 2
山别墅 山別墅 構學舍於華林山別墅 History of Song 《宋史》 卷四百五十六 列傳第二百十五 孝義 李璘甄婆兒 徐承珪 劉孝忠 呂升王翰 羅居通黃德輿 齊得一 李罕澄 邢神留沈正 許祚李琳等 胡仲堯弟:仲容 陳兢 洪文撫 易延慶 董道明 郭琮畢贊 顧忻李瓊 朱泰 成象 陳思道 方綱 龐天祐 劉斌 樊景溫榮恕旻 祁暐 何保之 李玭 侯義 王光濟李祚 周善敏 江白 裘承詢孫浦等 常眞子:晏 王洤等 杜誼 姚宗明 鄧中和 毛安輿 李訪 朱壽昌 侯可 申積中 郝戭 支漸 鄧宗古 沈宣 蘇慶文臺亨 仰忻 趙伯深 彭瑜 毛洵李籌 楊芾 楊慶 陳宗 郭義 申世寧 苟與齡 王珠 顏詡 張伯威 蔡定 鄭綺鮑宗巌 Volume 456 Biographies 215: Filial Acts - Li Linzhenpoer, Xu Chenggui, Liu Xiaozhong, Lu Shengwanghan, Luo Jutonghuangdeyu, Qi Deyi, Li Hancheng, Xing Shenliushenzheng, Xu Zuolilindeng, Hu Zhongyaodi:zhongrong, Chen Jing, Hong Wenfu, Yi Yanqing, Dong Daoming, Guo Congbizan, Gu Xinliqiong, Zhu Tai, Cheng Xiang, Chen Sidao, Fang Gang, Pang Tianyou, Liu Bin, Fan Jingwenrongshumin, Qi Wei, He Baozhi, Li Pin, Hou Yi, Wang Guangjilizuo, Zhou Shanmin, Jiang Bai, Qiu Chengxunsunpudeng, Chang Zhenzi:yan, Wang Quandeng, Du Yi, Yao Zongming, Deng Zhonghe, Mao Anyu, Li Fang, Zhu Shouchang, Hou Ke, Shen Jizhong, Hao Yan, Zhi Jian, Deng Zonggu, Shen Xuan, Su Qingwentaiheng, Yang Xin, Zhao Boshen, Peng Yu, Mao Xunlichou, Yang Fei, Yang Qing, Chen Zong, Guo Yi, Shen Shining, Gou Yuling, Wang Zhu, Yan Bi, Zhang Bowei, Cai Ding, Zheng Qibao Zongyan 2