Chinese Notes
Chinese Notes

谴 (譴) qiǎn

qiǎn verb to punish / scold
Domain: Literary Chinese 文言文

Contained in

谴责天谴诃谴谴诃

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Ming 《明史》 卷二百五十八 列傳第一百四十六 許譽卿 華允誠 魏呈潤 毛羽健 吳執御 章正宸 黃紹杰 傅朝佑 姜埰 熊開元 詹爾選 湯開遠 成勇 陳龍正 Volume 258 Biographies 146: Xu Yuqing, Hua Yuncheng, Wei Chengrun, Mao Yujian, Wu Zhiyu, Zhang Zhengchen, Huang Shaojie, Fu Chaoyou, Jiang 埰, Xiong Kaiyuan, Zhan Erxuan, Tang Kaiyuan, Cheng Yong, Chen Longzheng 10
History of Ming 《明史》 卷二百五十四 列傳第一百四十二 喬允升 曹于汴 孫居相 曹珖 陳于庭 鄭三俊 李日宣 張瑋 Volume 254 Biographies 142: Qiao Yunsheng, Cao Yubian, Sun Juxiang, Cao Guang, Chen Yuting, Zheng Sanjun, Li Rixuan, Zhang Wei 8
History of Ming 《明史》 卷二百三十四 列傳第一百二十二 盧洪春 李懋檜 李沂 雒于仁 馬經綸 劉綱 戴士衡 曹學程 翁憲祥 徐大相 Volume 234 Biographies 122: Lu Hongchun, Li Maohui, Li Yi, Luo Yuren, Ma Jinglun, Liu Gang, Dai Shiheng, Cao Xuecheng, Weng Xianxiang, Xu Daxiang 7
History of Ming 《明史》 卷二百四十三 列傳第一百三十一 趙南星 鄒元標 孫慎行 高攀龍 馮從吾 Volume 243 Biographies 131: Zhao Nanxing, Zou Yuanbiao, Sun Shenxing, Gao Panlong, Feng Congwu 7
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷五十一 列傳第一: 后妃上 Volume 51 Biographies 1: Empresses and Consorts 1 6
History of Ming 《明史》 卷二百三十五 列傳第一百二十三 王汝訓 余懋學 張養蒙 孟一脈 何士晉 王德完 蔣允儀 鄒維璉 Volume 235 Biographies 123: Wang Ruxun, Yu Maoxue, Zhang Yangmeng, Meng Yimai, He Shijin, Wang Dewan, Jiang Yunyi, Zou Weilian 6
History of Ming 《明史》 卷二百三十三 列傳第一百二十一 姜應麟 陳登雲 羅大紘 李獻可 孟養浩 朱維京 王如堅 王學曾 張貞觀 樊玉衡 謝廷讚 楊天民 何選 Volume 233 Biographies 121: Jiang Yinglin, Chen Dengyun, Luo Dahong, Li Xianke, Meng Yanghao, Zhu Weijing, Wang Rujian, Wang Xueceng, Zhang Zhenguan, Fan Yuheng, Xie Tingzan, Yang Tianmin, He Xuan 6
Book of Later Han 《後漢書》 卷六十六 陳王列傳 Volume 66: Biographies of Chen, Wang 5
History of Ming 《明史》 卷三百〇七 列傳第一百九十五 佞倖 紀綱 門達 李孜省 繼曉 江彬 錢寧 陸炳 邵元節 陶仲文 顧可學 Volume 307 Biographies 195: Flatter and Imitation - Ji Gang, Men Da, Li Zisheng, Ji Xiao, Jiang Bin, Qian Ning, Lu Bing, Shao Yuanjie, Tao Zhongwen, Gu Kexue 5
History of Ming 《明史》 卷二百五十五 列傳第一百四十三 劉宗周 黃道周 Volume 255 Biographies 143: Liu Zongzhou, Huang Daozhou 5

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
谴告 譴告 天不譴告 Book of Han 《漢書》 卷二十七上 五行志 Volume 27a: Treatise on the Five Elements 1 24
谴怒 譴怒 畏此譴怒 The Book of Songs 《詩經》 小雅‧谷風之什‧小明 Minor odes of the kingdom - Gu Feng Zhi Shen - Xiao Ming 11
见谴 見譴 上之皇天見譴 Book of Han 《漢書》 卷七十二 王貢兩龔鮑傳 Volume 72: Wang, Gong, two Gongs and Bao 8
谴让 譴讓 以得譴讓 Book of Han 《漢書》 卷七十四 魏相丙吉傳 Volume 74: Wei Xiang and Bing Ji 8
灾谴 災譴 消伏災譴 Book of Later Han 《後漢書》 卷二 顯宗孝明帝紀 Volume 2: Annals of Emperor Xianzong Xiaoming 6
罪谴 罪譴 罪譴不蒙澄察 Book of Later Han 《後漢書》 卷三十三 朱馮虞鄭周列傳 Volume 33: Biographies of Zhu, Feng, Yu, Zheng, Zhou 5
加谴 加譴 故不加譴怒 Book of Later Han 《後漢書》 卷十上 皇后紀 Volume 10a: Annals of Empresses 1 5
谴死 譴死 張譴死 Han Feizi 《韓非子》 說林上第二十二 Chapter 22: Collections of Persuasions I 4
告谴 告譴 上天告譴 Book of Later Han 《後漢書》 卷五十七 杜欒劉李劉謝列傳 Volume 57: Biographies of Du, Luan, Liu, Li, Liu, Xie 3
谴元首 譴元首 以譴元首 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷二 魏書二 文帝紀 Volume 2: Book of Wei 2 - Annals of Emperor Wen 3