Chinese Notes
Chinese Notes

假如 jiǎrú

jiǎrú conjunction if
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Function Words 虚词 , Concept: Correlative 关联词
Notes: This conjunction is often used as a connecting word in the subordinate clause of subordinate complex sentences (Sun 2006, loc. 2069).

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
The Scholars 《儒林外史》 第一回 Chapter 1 2
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百六十 列傳第一百一十: 韓愈 張籍 孟郊 唐衢 李翱 宇文籍 劉禹錫 柳宗元 韓辭 Volume 160 Biographies 110: Han Yu, Zhang Ji, Meng Jiao, Tan Qu, Liao Ao, Yu Wenji, Liu Yuxi, Liu Zongyuan, Han Ci 2
Xunzi 《荀子》 非十二子篇第六 Chapter 6: Against the Twelve Masters 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百七十二 列傳第一百二十二: 令狐楚 牛僧孺 蕭俛 李石 Volume 172 Biographies 122: Ling Huchu, Niu Sengru, Xiaomian, Li Shi 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百八十七下 列傳第一百三十七下: 忠義下 Volume 187 Biographies 137: Loyal and Righteous 2 1
History of Song 《宋史》 卷二百九十二 列傳第五十一 李諮 程戡 夏侯嶠 盛度 丁度 張觀 鄭戩 明鎬 王堯臣 孫抃 田況 Volume 292 Biographies 51: Li Zi, Cheng Kan, Xia Houjiao, Cheng Du, Ding Du, Zhang Guan, Zheng Jian, Ming Gao, Wang Yaochen, Sun Bian, Tian Kuang 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷八十五 列傳第三十五: 唐臨 張文瓘 徐有功 Volume 85 Biographies 35: Tang Lin, Zhang Wenguan, Xu Yougong 1
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷三十 唐書6: 莊宗本紀四 Volume 30 Book of Later Tang 6: Zhuangzong Annals 4 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷二十六 志第六: 禮儀六 Volume 26 Treatises 6: Rites 6 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百七十九 列傳第一百二十九: 蕭遘 孔緯 韋昭度 崔昭緯 張濬 朱樸 鄭綮 劉崇望 徐彥若 陸扆 柳璨 Volume 179 Biographies 129: Xiao Gou, Kong Wei, Wei Zhaodu, Cui Zhaowei, Zhang Jun, Zhu Pu, Zheng Qi, Liu Chongwang, Xu Yanruo, Lu Yu, Liu Can 1