Chinese Notes
Chinese Notes

kuò

kuò adjective big / empty / open
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Form 形态

Contained in

轮廓八廓轮廓线廓清廓庵师远

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

Collection Document Title Occurrences
Book of Song 《宋書》 卷五十七 列傳第十七 蔡廓 Volume 57 Biographies 17: Cai Kuo 27
History of Song 《宋史》 卷八十七 志第四十 地理三 Volume 87 Treatises 40: Geography 3 21
History of the Southern Dynasties 《南史》 卷二十九 列傳第十九 蔡廓 Volume 29 Biographies 19: Cai Kuo 18
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷六十 列傳第十: 宗室 (太祖諸子 代祖諸子) Volume 60 Biographies 10: Members of the Imperial Family (All Descendents of Taizu and Daizu) 18
History of Song 《宋史》 卷二百七十六 列傳第三十五 劉保勳 滕中正 劉蟠 孔承恭 宋璫 袁廓 樊知古 郭載 臧丙 徐休復 張觀 陳從信 張平 王繼昇 尹憲 王賓 安忠 Volume 276 Biographies 35: Liu Baoxun, Teng Zhongzheng, Liu Pan, Kong Chenggong, Song Dang, Yuan Kuo, Fan Zhigu, Guo Zai, Zang Bing, Xu Xiufu, Zhang Guan, Chen Congxin, Zhang Ping, Wang Jisheng, Yin Xian, Wang Bin, An Zhong 17
Canon of Supreme Mystery 《太玄經》 Full Text 12
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷八十八 列傳第七十六: 隱逸 Volume 88 Biographies 76: Recluses 11
History of Song 《宋史》 卷三百〇一 列傳第六十 邊肅 梅詢 馬元方 薛田 寇瑊 楊日嚴 李行簡 章頻 陳琰 李宥 張秉 張擇行 鄭向 郭稹 趙賀 高覿 袁抗 徐起 張旨 齊廓 鄭驤 Volume 301 Biographies 60: Bian Su, Mei Xun, Ma Yuanfang, Xue Tian, Kou Jian, Yang Riyan, Li Xingjian, Zhang Pin, Chen Yan, Li You, Zhang Bing, Zhang Zhaixing, Zheng Xiang, Guo Zhen, Zhao He, Gao Di, Yuan Kang, Xu Qi, Zhang Zhi, Qi Kuo, Zheng Xiang 9
New Book of Tang 《新唐書》 卷九十二    列傳第十七 杜闞王李苑羅王 Volume 92 Biographies 17: Du, Kan, Wang, Li, Yuan, Luo, Wang 9
New Book of Tang 《新唐書》 卷七十八    列傳第三 宗室 Volume 78 Biographies 3: The Imperial Family 8

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
寥廓 寥廓 今欲使天下寥廓之士 Records of the Grand Historian 《史記》 《魯仲連鄒陽列傳》 Biographies of Lu Zhonglian and Zou Yang 14
蔡廓 蔡廓 蔡廓上議曰 Book of Jin 《晉書》 卷三十 志第二十 刑法 Volume 30 Treatises 20: Punishment and Law 10
恢廓 恢廓 恢廓祖業 Book of Han 《漢書》 卷六十四上 嚴朱吾丘主父徐嚴終王賈傳 Volume 64a: an, Zhu, Wuqiu, Zhufu, Xu, Yan, Zhong, Wang and Jia 1 9
廓开 廓開 今不廓開朝廷之德 Book of Later Han 《後漢書》 卷四十七 班梁列傳 Volume 47: Biographies of Ban, Liang 7
子廓 子廓 子廓 Book of Jin 《晉書》 卷四十五 列傳第十五 劉毅 和嶠 武陔 任愷 崔洪 郭奕 侯史光 何攀 Volume 45 Biographies 15: Liu Yi; Cheng Wei; He Jiao; Wu Gai; Ren Kai; Cui Hong; Guo Yi; Hou Shiguang; He Pan 4
廓定 廓定 廓定之大機 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷九 魏書十 荀彧荀攸賈詡傳 Volume 9: Book of Wei 9 - Biographies of the Xiahous and Caos 4
廓落 廓落 淋離廓落 Book of Han 《漢書》 卷八十七 揚雄傳 上 Volume 87a: Yang Xiong 1 3
廓土 廓土 廓土數千里 Book of Later Han 《後漢書》 卷三十三 朱馮虞鄭周列傳 Volume 33: Biographies of Zhu, Feng, Yu, Zheng, Zhou 3
廓平 廓平 乃廓平帝宇 Book of Later Han 《後漢書》 卷八十上 文苑列傳 Volume 80a: Biographies of Writers 1 3
廓地 廓地 是皆廓地泰大 Book of Han 《漢書》 卷六十四下 嚴朱吾丘主父徐嚴終王賈傳 Volume 64b: an, Zhu, Wuqiu, Zhufu, Xu, Yan, Zhong, Wang and Jia 2 3