Chinese Notes
Chinese Notes

西服 xīfú

xīfú noun suit / western-style clothes
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Clothing 服装

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Book of Song 《宋書》 卷五十二 列傳第十二 庾悅 王誕 謝景仁 袁湛 褚叔度 Volume 52 Biographies 12: Yu Yue, Wang Dan, Xie Jingren, Yuan Zhan, Chu Shudu 1
Book of Song 《宋書》 卷七十九 列傳第三十九 文五王 Volume 79 Biographies 39: Wen Wuwang 1
Book of Zhou 《周書》 卷20 列傳第12 王盟 賀蘭祥 尉遲綱 叱列伏龜 閻慶 Volume 20 Biographies 12: Wang Meng; He Lanxiang; Wei Chigang; Chilie Fugui; Yan Qing 1
Book of Song 《宋書》 卷九十七 列傳第五十七 夷蠻 Volume 97 Biographies 57: Yi Man 1
Book of Song 《宋書》 卷六十八 列傳第二十八 武二王 Volume 68 Biographies 28: Wu Erwang 1
Book of Zhou 《周書》 卷37 列傳第29 寇儁 韓褒 趙肅 張軌 李彥 郭彥 裴文舉 高賓 Volume 37 Biographies 29: Kuo Jun; Han Bao; Zhao Su; Zhang Gui; Li Yan; Guo Yan; Pei Wenju; Gao Bin 1
History of the Southern Dynasties 《南史》 卷七十九 列傳第六十九 夷貊下 Volume 79 Biographies 69: Non-Han Peoples 2 1
History of Song 《宋史》 卷三百〇二 列傳第六十一 王臻 魚周詢 賈黯 李京 吳鼎臣 呂景初 馬遵 吳及 范師道 李絢 何中立 沈邈 Volume 302 Biographies 61: Wang Zhen, Yu Zhouxun, Jia An, Li Jing, Wu Dingchen, Lu Jingchu, Ma Zun, Wu Ji, Fan Shidao, Li Xuan, He Zhongli, Shen Miao 1
Guoyu 《國語》 齊語 Discourses of Qi 1
Book of Song 《宋書》 卷九十八 列傳第五十八 氐胡 Volume 98 Biographies 58: Zhi Hu 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
西服众 西服眾 西服眾夷六十六國 Book of Song 《宋書》 卷九十七 列傳第五十七 夷蠻 Volume 97 Biographies 57: Yi Man 2
西服流沙 西服流沙 西服流沙西虞而秦戎始從 Guanzi 《管子》 匡君小匡第二十 Chapter 20: Kuang Jun Xiao Kuang 2
西服秦 西服秦 西服秦 Han Feizi 《韓非子》 初見秦第一 Chapter 1: Initial Interview with the King of Qin 2