Chinese Notes
Chinese Notes

遥 (遙) yáo

yáo adjective distant / remote
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Position 位

Contained in

遥控器遥远遥控逍遥自在逍遥遥测遥感遥遥无期路途遥远遥望遥遥遥遥领先逍遥法外遥观平遥逍遥自得遥问

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of the Southern Dynasties 《南史》 卷四十一 列傳第三十一 齊宗室 Volume 41 Biographies 31: The Qi Imperial Family 68
Book of Southern Qi 《南齊書》 卷四十五 列傳第二十六 宗室 Volume 45 Biographies 26: The Imperial Clan 54
History of Liao 《遼史》 卷四十五 志第十五:  百官志一 Volume 45 Treatises 15: Official Posts 1 24
History of Song 《宋史》 卷一百九十六 志第一百四十九 兵十 Volume 196 Treatises 149: Military 10 23
History of Song 《宋史》 卷一百七十一 志第一百二十四 職官十一 Volume 171 Treatises 124: Offical Posts 11 22
History of Jin 《金史》 卷一百二十二 列傳第六十: 忠義二 吳僧哥 烏古論德升 張順 馬驤 伯德窊哥 奧屯醜和尚 從坦 孛朮魯福壽 吳邦傑 納合蒲剌都 女奚烈斡出 時茂先 溫蒂罕老兒 梁持勝 賈邦獻移剌阿里合 完顏六斤 紇石烈鶴壽 蒲察婁室 女奚烈資祿 趙益 侯小叔 王佐 黃摑九住 烏林答乞住 陀滿斜烈 尼龐古蒲魯虎 兀顏畏可 兀顏訛出虎 粘割貞 Volume 122 Biographies 60: Wu Sengge, Wugulundesheng, Zhang Shun, Ma Xiang, Bode Wage, Aotunchouheshang, Cong Tan, Beipailufushou, Wu Bangjie, Nahepuladou, Nuxiliewochu, Shi Maoxian, Wendihanlaoer, Liang Chisheng, Jiabangxianyilaalihe, Wanyan Liujin, Geshilieheshou, Pucha Loushi, Nu Xiliezilu, Zhao Yi, Hou Xiaoshu, Wang Zuo, Huangguai Jiuzhu, Wulindaqizhu, Tuoman Xielie, Nipanggupuluhu, Wuyan Weike, Wuyanechuhu, Zhan Gezhen 20
History of Jin 《金史》 卷一百〇三 列傳第四十一: 完顏仲元 完顏阿鄰 完顏霆 烏古論長壽 完顏佐+完顏齩住 石抹仲溫 烏古論禮 蒲察阿里 奧屯襄 完顏蒲剌都 夾谷石里哥 朮甲臣嘉 紇石烈桓端 完顏阿里不孫 完顏鐵哥 納蘭胡魯剌 Volume 103 Biographies 41: Wanyan Zhongyuan, Wanya Nalin, Wan Yanting, Wugulunzhangshou, Wanyanzuowanyanyaozhu, Shimo Zhongwen, Wugu Lunli, Pucha Ali, Ao Tunxiang, Wanyanpuladou, Jiagushilige, Paijia Chenjia, Geshiliehuanduan, Wanyanalibusun, Wanyan Tiege, Nalanhulula 20
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷五十五 列傳第四十三: 孫搴 陳元康 杜弼 子臺卿 房謨 子恭懿 張纂 張亮 趙起 徐遠 張曜 王峻 王紘 敬顯雋 平鑒 唐邕 白建 元文遙 趙彥深 赫連 子悅 馮子琮 子慈明 郎基 子茂 Volume 55 Biographies 43: Sun Qian, Chen Yuankang, Du Bi, Zi Taiqing, Fang Mo, Zi Gongyi, Zhang Zuan, Zhang Liang, Zhao Qi, Xu Yuan, Zhang Yao, Wang Jun, Wang Hong, Jing Xianjun, Ping Jian, Tang Yong, Bai Jian, Yuan Wenyao, Zhao Yanshen, He Lian, Zi Yue, Feng Zicong, Zi Ciming, Lang Ji, Zi Mao 19
Book of Wei 《魏書》 卷19上 景穆十二王上 Volume 19a: Emperor Jingmu Twelve Princes 1 17
Book of Wei 《魏書》 卷19中 景穆十二王中 Volume 19b: Emperor Jingmu Twelve Princes 2 17

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
遥闻 遙聞 又遙聞高后盡誅佗宗族 Records of the Grand Historian 《史記》 《南越列傳》 Treatise on the Nanyue 7
遥谓 遙謂 遙謂布曰 Records of the Grand Historian 《史記》 《黥布列傳》 Biography of Qing Bu 7
遥反 遙反 一遙反 Xunzi 《荀子》 儒效篇第八 Chapter 8: The Achievements of the Confucians 6
遥见 遙見 遙見暠 Book of Later Han 《後漢書》 卷五十六 張王種陳列傳 Volume 56: Biographies of Zhang, Wang, Zhong, Chen 6
遥呼 遙呼 羌乃遙呼曰 Book of Later Han 《後漢書》 卷十九 耿弇列傳 Volume 19: Biography of Geng Yan 5
遥集 遙集 登閬風而遙集兮 Book of Han 《漢書》 卷五十七下 司馬相如傳 Volume 57b: Sima Xiangru 5
遥领 遙領 遙領所職 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷五十三 吳書八 張嚴程闞薛傳 Volume 53: Book of Wu 8 - Biographies of Zhang, Yan, Cheng, Kan, and Xue 5
遥拜 遙拜 遥拜清河太守 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷五十七 吳書十二 虞陸張駱陸吾朱傳 Volume 57: Book of Wu 12 - Biographies of Yu, Lu, Zhang, Luo, Lu, Wu, and Zhu 3
一遥 一遙 一遙反 Xunzi 《荀子》 儒效篇第八 Chapter 8: The Achievements of the Confucians 2
等遥 等遙 融等遙聞光武即位 Book of Later Han 《後漢書》 卷二十三 竇融列傳 Volume 23: Biography of Dou Rong 2