Chinese Notes
Chinese Notes

指出 zhǐchū

zhǐchū verb to point out
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Language 语言
Notes: (CC-CEDICT '指出')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Bamboo Annals 《竹書紀年》 周紀 Records of the Zhou 5
Bamboo Annals 《竹書紀年》 魏紀 Records of the Wei 2
Book of Wei 《魏書》 卷104 自序 Volume 104: Author's Preface 1
History of Song 《宋史》 卷三百八十五 列傳第一百四十四 葛邲 錢端禮 魏杞 周葵 施師點 蕭燧 龔茂良 Volume 385 Biographies 144: Ge Bi, Qian Duanli, Wei Qi, Zhou Kui, Shi Shidian, Xiao Sui, Gong Maoliang 1
Media articles 新疟疾疫苗 New malaria vaccine - Fragment a (2015-07-25) 1
Records of the Grand Historian 《史記》 《張耳陳餘列傳》 Biographies of Zhang Er and Chen Yu 1
Book of Han 《漢書》 卷三十二 張耳陳餘傳 Volume 32: Zhang Er and Chen Yu 1
History of Song 《宋史》 卷四百六十 列傳第二百十九 列女 朱娥 張氏 彭列女 郝節娥 朱氏 崔氏 趙氏 丁氏 項氏 王氏二婦 徐氏 榮氏 何氏 董氏 譚氏 劉氏 張氏 師氏 陳堂前 節婦廖氏 劉當可母 曾氏婦 王袤妻 涂端友妻 詹氏女 劉生妻 謝泌妻 謝枋得妻 王貞婦 趙淮妾 譚氏婦 吳中孚妻 呂仲洙女 林老女 童氏女 韓氏女 王氏婦 劉仝子妻毛惜惜 Volume 460 Biographies 219: Exemplary Women - Zhu E, Zhang Shi, Peng Lienu, Hao Jiee, Zhu Shi, Cui Shi, Zhao Shi, Ding Shi, Xiang Shi, Wang Shierfu, Xu Shi, Rong Shi, He Shi, Dong Shi, Tan Shi, Liu Shi, Zhang Shi, Shi Shi, Chen Tangqian, Jie Fuliaoshi, Liu Dangkemu, Ceng Shifu, Wang Maoqi, Tu Duanyouqi, Zhan Shinu, Liu Shengqi, Xie Biqi, Xie Fangdeqi, Wang Zhenfu, Zhao Huaiqie, Tan Shifu, Wu Zhongfuqi, Lu ZhongZhunu, Lin Laonu, Tong Shinu, Han Shinu, Wang Shifu, Liutong Ziqi Mao Xixi 1
Book of Song 《宋書》 卷十二 志第二 歷上 Volume 12 Treatises 2: Calendar 1 1
Records of the Grand Historian 《史記》 《田叔列傳》 Biography of Tian Shu 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
指出血 指出血 張敖齧其指出血 Records of the Grand Historian 《史記》 《張耳陳餘列傳》 Biographies of Zhang Er and Chen Yu 4
未指出 未指出 未指出 Bamboo Annals 《竹書紀年》 周紀 Records of the Zhou 4
齧指出 齧指出 趙王齧指出血 Records of the Grand Historian 《史記》 《田叔列傳》 Biography of Tian Shu 2
迳指出 逕指出 逕指出校正原文譌誤之所在 Book of Wei 《魏書》 卷107上 律曆志三上 Volume 107a Treatise 3: Treatise on Music and Calendars 1 2