Chinese Notes
Chinese Notes

爱惜 (愛惜) àixī

àixī verb to cherish / to treasure / to use sparingly
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Emotion 感情

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Song 《宋史》 卷三百五十九 列傳第一百十八 李綱下 Volume 359 Biographies 118: Li Gang 2 4
History of Song 《宋史》 卷四百二十四 列傳第一百八十三 陸持之 徐鹿卿 趙逢龍 趙汝騰 孫夢觀 洪天錫 黃師雍 徐元杰 孫子秀 李伯玉 Volume 424 Biographies 183: Lu Chizhi, Xu Luqing, Zhao Fenglong, Zhao Ruteng, Sun Mengguan, Hong Tianxi, Huang Shiyong, Xu Yuanjie, Sun Zixiu, Li Boyu 2
History of Song 《宋史》 卷四百三十四 列傳第一百九十三 儒林四 劉子翬 呂祖謙 蔡元定子:沉 陸九齡兄:九韶 陸九淵 薛季宣 陳傅良 葉適 戴溪 蔡幼學 楊泰之 Volume 434 Biographies 193: Confucian Scholars 4 - Liu Zihui, Lu Zuqian, Cai Yuandingzi:chen, Lu Jiulingxiong:jiushao, Lu Jiuyuan, Xue Jixuan, Chen Fuliang, Ye Shi, Dai Xi, Cai Youxue, Yang Taizhi 2
New Book of Tang 《新唐書》 卷一百二十三  列傳第四十八    李蕭盧韋趙和 Volume 123 Biographies 48: Li, Xiao, Lu, Wei, Zhao, He 1
History of Ming 《明史》 卷二百〇七 列傳第九十五 鄧繼曾 朱淛 楊言 劉安 薛侃 楊名 郭弘化 劉世龍 張選 包節 謝廷荡鄄洍 王與齡 楊思忠 Volume 207 Biographies 95: Deng Jiceng, Zhu Zhe, Yang Yan, Liu An, Xue Kan, Yang Ming, Guo Honghua, Liu Shilong, Zhang Xuan, Bao Jie, Xie Tingdangjuansi, Wang Yuling, Yang Sizhong 1
History of Song 《宋史》 卷四百四十二 列傳第二百〇一 文苑四 穆脩 石延年劉潛 蕭貫 蘇舜欽 尹源 黃亢 黃鑑 楊蟠 顏太初 郭忠恕 Volume 442 Biographies 201: Literature 4 - Mu Xiu, Shi Yannianliuqian, Xiao Guan, Su Shunqin, Yin Yuan, Huang Kang, Huang Jian, Yang Pan, Yan Taichu, Guo Zhongshu 1
New Book of Tang 《新唐書》 卷二百零七 列傳第一百三十二 宦者上 Volume 207 Biographies 132: Imperial Officials 1 1
History of Ming 《明史》 卷八十九 志第六十五 兵一 Volume 89 Treatises 65: Military 1 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百七十四 列傳第一百二十四: 李德裕 Volume 174 Biographies 124: Li Deyu 1
Book of Song 《宋書》 卷五十三 列傳第十三 張茂度 庾登之 謝方明 江夷 Volume 53 Biographies 13: Zhang Maodu, Yu Dengzhi, Xie Fangming, Jiang Yi 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
敢爱惜 敢愛惜 豈敢愛惜垂沒之年 Book of Later Han 《後漢書》 卷五十四 楊震列傳 Volume 54: Biography of Yang Zhen 4
爱惜民 愛惜民 神宗愛惜民力 History of Song 《宋史》 卷九十二 志第四十五 河渠二 Volume 92 Treatises 45: Rivers and Canals 2 4
爱惜人才 愛惜人才 非陛下愛惜人才之意 History of Song 《宋史》 卷三百八十四 列傳第一百四十三 陳康伯 梁克家 汪澈 葉義問 蔣芾 葉顒 葉衡 Volume 384 Biographies 143: Chen Kangbo, Liang Kejia, Wang Che, Ye Yiwen, Jiang Fei, Ye Yong, Ye Heng 3
陛下爱惜 陛下愛惜 臣願陛下愛惜爵賞 New Book of Tang 《新唐書》 卷一百二十三  列傳第四十八    李蕭盧韋趙和 Volume 123 Biographies 48: Li, Xiao, Lu, Wei, Zhao, He 3
爱惜士卒 愛惜士卒 大夫愛惜士卒 New Book of Tang 《新唐書》 卷一百三十三  列傳第五十八    二郭兩王張牛 Volume 133 Biographies 58: Two Guo's, two Wangs, Zhang, Niu 2
胡爱惜 鬍愛惜 吏人羌胡愛惜 Book of Later Han 《後漢書》 卷十六 鄧寇列傳 Volume 16: Biographies of Deng, Kou 2
爱惜仓库 愛惜倉庫 愛惜倉庫 Book of Later Han 《後漢書》 卷三十三 朱馮虞鄭周列傳 Volume 33: Biographies of Zhu, Feng, Yu, Zheng, Zhou 2
爱惜费 愛惜費 貪財愛惜費 Book of Song 《宋書》 卷二十一 志第十一 樂三 Volume 21 Treatises 11: Music 3 2
爱惜爵 愛惜爵 愛惜爵賞 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷九十二 列傳第四十二: 魏元忠 韋安石 蕭至忠 宗楚客 紀處訥 Volume 92 Biographies 42: Wei Yuanzhong, Wei Anshi, Ziao Zhizhong, Zong Chuke, Ji Chune 2
爱惜日 愛惜日 四曰愛惜日力 History of Song 《宋史》 卷三百五十九 列傳第一百十八 李綱下 Volume 359 Biographies 118: Li Gang 2 2