Chinese Notes
Chinese Notes

大臣 dàchén

dàchén noun chancellor / minister
Domain: Classical Chinese 古文
Notes: In historic times (CC-CEDICT '大臣')

Contained in

议政王大臣雨舍大臣

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Song 《宋史》 卷五十一 志第四 天文四 Volume 51 Treatises 4: Astronomy 4 51
History of Song 《宋史》 卷五十 志第三 天文三 Volume 50 Treatises 3: Astronomy 3 42
Book of Sui 《隋書》 卷21 志第16 天文下 Volume 21 Treatises 16: Astronomy 3 31
History of Ming 《明史》 卷一百八十 列傳第六十八 張寧 王徽 毛弘 丘弘 李森 魏元 强珍 王瑞 李俊 汪奎 湯鼐 姜綰 姜洪 曹璘 彭程 龐泮 呂獻 葉紳 胡獻 張弘至 屈伸 王獻臣 Volume 180 Biographies 68: Zhang Ning, Wang Hui, Mao Hong, Qiu Hong, Li Sen, Wei Yuan, Qiang Zhen, Wang Rui, Li Jun, Wang Kui, Tang Nai, Jiang Wan, Jiang Hong, Cao Lin, Peng Cheng, Pang Pan, Lu Xian, Ye Shen, Hu Xian, Zhang Hongzhi, Qu Shen, Wang Xianchen 25
Book of Song 《宋書》 卷二十六 志第十六 天文四 Volume 26 Treatises 16: Astronomy 4 25
History of Song 《宋史》 卷四十九 志第二 天文二 Volume 49 Treatises 2: Astronomy 2 24
Book of Jin 《晉書》 卷十三 志第三 天文下 Volume 13 Treatises 3: Astronomy Part Three 22
Book of Wei 《魏書》 卷105之二 天象志一之二 Volume 105b Treatise 1: Celestial Phenomena 2 18
History of Ming 《明史》 卷三百〇八 列傳第一百九十六 奸臣 胡惟庸 陳瑛 嚴嵩 周延儒 溫體仁 馬士英 Volume 308 Biographies 196: Treacherous Officials - Hu Weiyong, Chen Ying, Yan Song, Zhou Yanru, Wen Tiren, Ma ShiYing 18
History of Ming 《明史》 卷二百〇六 列傳第九十四 馬錄 程啟充 張逵 鄭一鵬 唐樞 杜鸞 葉應驄 解一貴 陸粲 邵經邦 劉世揚 魏良弼 Volume 206 Biographies 94: Ma Lu, Cheng Qichong, Zhang Kui, Zheng Yipeng, Tang Shu, Du Luan, Ye Yingcong, Jie Yigui, Lu Can, Shao Jingbang, Liu Shiyang, Wei Liangbi 18

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
诛大臣 誅大臣 誅大臣 Guanzi 《管子》 七主七臣第五十二 Chapter 52: Seven Rulers and Seven Ministers 7
大臣重 大臣重 主上卑而大臣重 Han Feizi 《韓非子》 孤憤第十一 Chapter 11: Cynicism 3
大臣务 大臣務 大臣務相貴而不任國 Guanzi 《管子》 明法第四十六 Chapter 46: Wise Edicts 3
父兄大臣 父兄大臣 其於父兄大臣也 Han Feizi 《韓非子》 八姦第九 Chapter 9: Eight Villains 3
今大臣 今大臣 今大臣執柄獨斷 Han Feizi 《韓非子》 孤憤第十一 Chapter 11: Cynicism 3
在大臣 在大臣 夫生殺之柄專在大臣 Guanzi 《管子》 明法解第六十七 Chapter 67: Explanation of Wise Edicts 3
大臣诸侯 大臣諸侯 固恃大臣諸侯 Records of the Grand Historian 《史記》 《呂太后本紀》Annals of Empress Dowager Lü 2
大臣专权 大臣專權 大臣專權 Huainanzi 《淮南子》 卷九 主術訓 Chapter 9: The Sovereign's Methods 2
大臣执 大臣執 然則是大臣執於朝 Guanzi 《管子》 輕重甲第八十 Chapter 80: Weight I 2
夫大臣 夫大臣 夫大臣為猛狗而齕有道之士矣 Han Feizi 《韓非子》 外儲說右上第三十四 Chapter 34: A Collection of Sayings V 2