Chinese Notes
Chinese Notes

风浪 (風浪) fēnglàng

fēnglàng noun wind and waves / a stormy sea / hardship
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Nature 大自然 , Concept: Weather 天气

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of the Southern Dynasties 《南史》 卷六十五 列傳第五十五 陳宗室諸王 Volume 65 Biographies 55: The Chen Imperial Family 2
History of Song 《宋史》 卷九十七 志第五十 河渠七 Volume 97 Treatises 50: Rivers and Canals 7 1
Book of Song 《宋書》 卷七十四 列傳第三十四 臧質 魯爽 沈攸之 Volume 74 Biographies 34: Zang Zhi, Lu Shuang, Shen Youzhi 1
History of the Southern Dynasties 《南史》 卷三十七 列傳第二十七 沈慶之 宗愨 Volume 37 Biographies 27: Shen Qingzhi, Zong Que 1
History of Yuan 《元史》 卷六十四 志第十六:  河渠一 Volume 64 Treatises 17: Rivers and Canals 1 1
History of Song 《宋史》 卷九十六 志第四十九 河渠六 Volume 96 Treatises 49: Rivers and Canals 6 1
History of Ming 《明史》 卷三百十八 列傳第二百〇六 廣西土司二 Volume 318 Biographies 206: Guangxi Tribal Headmen 2 1
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷五十三 列傳第四十一: 万俟普 可朱渾元 劉豐 破六韓常 金祚 劉貴 蔡雋 韓賢 尉長命 王懷 任祥 莫多婁貸文 厙狄迴洛 厙狄盛 張保洛 侯莫陳相 薛孤延 斛律羌舉 張瓊 宋顯 王則 慕容紹宗 叱列平 步大汗薩 薛脩義 慕容儼 潘樂 彭樂 暴顯 皮景和 綦連猛 元景安 獨孤永業 鮮于世榮 傅伏 Volume 53 Biographies 41: Wan Sipu, Kezhui Hunyuan, Liu Feng, Poli Hanchang, Jin Zuo, Liu Gui, Cai Jun, Han Xian, Wei Zhangming, Wan Huai, Ren Xiang, Moduoluo Daiwen, Shedi Huiluo, She Dicheng, Zhang Baoluo, Houmo Chenxiang, Xue Guyan, Hulu Qiangju, Zhang Qiong, Song Xian, Wang Ze, Murong Shaozong, Chi Lieping, Buda Hansa, Xue Xiuyi, Murong Yan, Pan Le, Peng le, Bao Xian, Pi Jinghe, Qi Lianmeng, Yuan Jingan, Dugu Yongye, Xianyu Shirong, Fu Fu 1
Book of Sui 《隋書》 卷81 列傳第46 東夷 Volume 81 Biographies 46: The Dongyi 1
History of Song 《宋史》 卷三百七十 列傳第一百二十九 王友直 李寶 成閔 趙密 劉子羽 呂祉 胡世將 鄭剛中 Volume 370 Biographies 129: Wang Youzhi, Li Bao, Cheng Min, Zhao Mi, Liu Ziyu, Lu Zhi, Hu Shijiang, Zheng Gangzhong 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
风浪暴 風浪暴 风浪暴起 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷二十二 魏書二十二 桓二陳徐衛盧傳 Volume 22: Book of Wei 22 - Biographies of Huan, the two Chens, Xu, Wei, and Lu 2
风浪夜惊 風浪夜驚 風浪夜驚 Book of Northern Qi 《北齊書》 卷二十 列傳第十二  張瓊 斛律羌 堯雄 宋顯 王則 慕容紹宗 薛脩義 叱列平 步大汗薩 慕容儼 Volume 20 Biographies 12: Zhang Qiong; Hu Luqiang; Yao Xiong; Song Xian; Wang Ze; Murong Shaozong; Xue Xiuyi; Chi Lieping; Buda Hansa; Murong Yan 2