Chinese Notes
Chinese Notes

风尚 (風尚) fēngshàng

fēngshàng noun prevailing custom
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Customs 习俗

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Book of Song 《宋書》 卷五十五 列傳第十五 臧燾 徐廣 傅隆 Volume 55 Biographies 15: Zang Dao, Xu Guang, F Long 1
Book of Liang 《梁書》 卷五十 列傳第四十四 文學下 Volume 50: Men of Letters 2 1
Book of Wei 《魏書》 卷56 鄭羲 崔辯 Volume 56: Zheng Xi, Cui Bian 1
History of the Southern Dynasties 《南史》 卷三十  列傳第二十 何尚之 Volume 30 Biographies 20: He Shangzhi 1
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷十六  列傳第四: 道武七王 明元六王 太武五王 Volume 16 Biographies 4: Daowu's Seven Sons, Mingyuan's Six Sons, Taiwu's Five Sons 1
Book of Song 《宋書》 卷三十 志第二十 五行一 Volume 30 Treatises 20: Five Elements 1 1
History of Ming 《明史》 卷一百八十九 列傳第七十七 李文祥 孫磐 胡爟 羅僑 葉釗 戴冠 黃鞏 陸震 夏良勝 何遵 Volume 189 Biographies 77: Li Wenxiang, Sun Pan, Hu Guan, Luo Qiao, Ye Zhao, Dai Guan, Huang Gong, Lu Zhen, Xia Liangsheng, He Zun 1
Book of Jin 《晉書》 卷七十五 列傳第四十五 王湛 荀崧 范汪 劉惔 張憑 韓伯 Volume 75 Biographies 45: Wang Zhan; Xun Song; Fan Wang; Liu Tan 1
History of Song 《宋史》 卷二百七十六 列傳第三十五 劉保勳 滕中正 劉蟠 孔承恭 宋璫 袁廓 樊知古 郭載 臧丙 徐休復 張觀 陳從信 張平 王繼昇 尹憲 王賓 安忠 Volume 276 Biographies 35: Liu Baoxun, Teng Zhongzheng, Liu Pan, Kong Chenggong, Song Dang, Yuan Kuo, Fan Zhigu, Guo Zai, Zang Bing, Xu Xiufu, Zhang Guan, Chen Congxin, Zhang Ping, Wang Jisheng, Yin Xian, Wang Bin, An Zhong 1
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷二十四 列傳第十二: 崔逞 王憲 封懿 Volume 24 Biographies 12: Cui Cheng, Wang Xian, Feng Yi 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
兄弟风尚 兄弟風尚 懿兄弟風尚 Book of Wei 《魏書》 卷56 鄭羲 崔辯 Volume 56: Zheng Xi, Cui Bian 2
风尚在 風尚在 球正始之風尚在 History of the Southern Dynasties 《南史》 卷三十  列傳第二十 何尚之 Volume 30 Biographies 20: He Shangzhi 2