Chinese Notes
Chinese Notes

风尚 (風尚) fēngshàng

fēngshàng noun prevailing custom
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Customs 习俗

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Book of Wei 《魏書》 卷59 劉昶 蕭寶夤 蕭正表 Volume 59: Liu Chang, Xiao Baoyin, Xiao Zhengbiao 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百〇一 列傳第五十一: 李乂 薛登 韋湊 韓思復 張廷珪 王求禮 辛替否 Volume 101 Biographies 51: Li Yi, Xue Deng, Wei Cou, Han Sifu, Zhang Tinggui, Wang Qiuli, Xin Tifou 1
Book of Jin 《晉書》 卷四十三 列傳第十三 山濤 王戎 郭舒 樂廣 Volume 43 Biographies 13: Shan Tao; Wang Rong; Guo Shu; Yue Guang 1
History of Ming 《明史》 卷一百八十九 列傳第七十七 李文祥 孫磐 胡爟 羅僑 葉釗 戴冠 黃鞏 陸震 夏良勝 何遵 Volume 189 Biographies 77: Li Wenxiang, Sun Pan, Hu Guan, Luo Qiao, Ye Zhao, Dai Guan, Huang Gong, Lu Zhen, Xia Liangsheng, He Zun 1
History of Song 《宋史》 卷二百七十六 列傳第三十五 劉保勳 滕中正 劉蟠 孔承恭 宋璫 袁廓 樊知古 郭載 臧丙 徐休復 張觀 陳從信 張平 王繼昇 尹憲 王賓 安忠 Volume 276 Biographies 35: Liu Baoxun, Teng Zhongzheng, Liu Pan, Kong Chenggong, Song Dang, Yuan Kuo, Fan Zhigu, Guo Zai, Zang Bing, Xu Xiufu, Zhang Guan, Chen Congxin, Zhang Ping, Wang Jisheng, Yin Xian, Wang Bin, An Zhong 1
Book of Wei 《魏書》 卷18 太武五王 Volume 18: Emperor Taiwu's Five Princes 1
Book of Wei 《魏書》 卷56 鄭羲 崔辯 Volume 56: Zheng Xi, Cui Bian 1
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷一百  列傳第八十八: 序傳 Volume 100 Biographies 88: Preface to Biographies 1
Book of Jin 《晉書》 卷四十七 列傳第十七 傅玄 Volume 47 Biographies 17: Fu Xuan 1
History of the Southern Dynasties 《南史》 卷三十  列傳第二十 何尚之 Volume 30 Biographies 20: He Shangzhi 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
兄弟风尚 兄弟風尚 懿兄弟風尚 Book of Wei 《魏書》 卷56 鄭羲 崔辯 Volume 56: Zheng Xi, Cui Bian 2
风尚在 風尚在 球正始之風尚在 History of the Southern Dynasties 《南史》 卷三十  列傳第二十 何尚之 Volume 30 Biographies 20: He Shangzhi 2