Chinese Notes
Chinese Notes

动摇 (動搖) dòngyáo

dòngyáo verb to shake / to waver / to be indecisive
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Emotion 感情
Notes: (CC-CEDICT '動搖')

Contained in

不动摇

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Song 《宋史》 卷五十一 志第四 天文四 Volume 51 Treatises 4: Astronomy 4 18
History of Song 《宋史》 卷五十 志第三 天文三 Volume 50 Treatises 3: Astronomy 3 15
Book of Sui 《隋書》 卷20 志第15 天文中 Volume 20 Treatises 15: Astronomy 2 9
Book of Jin 《晉書》 卷十一 志第一 天文上 Volume 11 Treatises 1: Astronomy Part One 5
Records of the Grand Historian 《史記》 《天官書》 Astronomy 4
History of Song 《宋史》 卷四十九 志第二 天文二 Volume 49 Treatises 2: Astronomy 2 4
History of Ming 《明史》 卷二百五十九 列傳第一百四十七 楊鎬 袁應泰 熊廷弼 袁崇煥 趙光抃 Volume 259 Biographies 147: Yang Gao, Yuan Yingtai, Xiong Tingbi, Yuan Chonghuan, Zhao Guangbian 3
Book of Sui 《隋書》 卷19 志第14 天文上 Volume 19 Treatises 14: Astronomy 1 3
History of Song 《宋史》 卷三百十九 列傳第七十八 歐陽修子:發 棐 劉敞弟:攽 子:奉世 曾鞏弟:肇 Volume 319 Biographies 78: Ouyang Xiu and sons: Fa, Fei , Liu Chang and younger brother: Ban, son : Fengshi, Zeng Gong and younger brother: Zhao 3
New Book of Tang 《新唐書》 卷三十三    志第二十三  天文三 Volume 33 Treatises 27: Astronomy 3 3

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
人心动摇 人心動搖 恐人心動搖 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷五十 志第三十: 刑法 Volume 50 Treatises 30: Punishment and Law 11
敢动摇 敢動搖 不敢動搖 Records of the Grand Historian 《史記》 《張儀列傳》 Biography of Zhang Yi 10
欲动摇 欲動搖 仍欲動搖 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百八十四 列傳第一百三十四: 宦官 Volume 184 Biographies 134: Imperial Officials 6
动摇人心 動搖人心 動搖人心 History of Song 《宋史》 卷三百二十一 列傳第八十 鄭獬 陳襄 錢公輔 孫洙 豐稷 呂誨 劉述 劉琦 錢顗 鄭俠 Volume 321 Biographies 80: Zheng Xie, Chen Xiang, Qian Gongfu, Sun Zhu, Feng Ji, Lu Hui, Liu Shu, Liu Qi, Qian Yi, Zheng Xia 6
动摇国 動搖國 動搖國是不以為憚 History of Song 《宋史》 卷三百五十四 列傳第一百十三 沈銖 路昌衡 謝文瓘 陸蘊 黃寔 姚祐 樓异 沈積中 李伯宗 汪澥 何常 葉祖洽 時彥 霍端友 俞㮚 蔡薿 Volume 354 Biographies 113: Shen Zhu, Lu Changheng, Xie Wenguan, Lu Yun, Huang Shi, Yao You, Lou Yi, Shen Jizhong, Li Bozong, Wang Xie, He Chang, Ye Zuqia, Shi Yan, Huo Duanyou, Yu Li, Cai Ni 5
星动摇 星動搖 小星動搖 History of Song 《宋史》 卷五十一 志第四 天文四 Volume 51 Treatises 4: Astronomy 4 4
不可动摇 不可動搖 不可動搖 Book of Northern Qi 《北齊書》 卷三七 補列傳第二九 魏收 Volume 37 Biographies 29: Wei Shou 4
动摇东宫 動搖東宮 告蔡京有動搖東宮跡 History of Song 《宋史》 卷三百四十五 列傳第一百〇四 劉安世 鄒浩 田晝 王回 曾誕 陳瓘 任伯雨 Volume 345 Biographies 104: Liu Anshi, Zou Hao, Tian Zhou, Wang Hui, Ceng Dan, Chen Guan, Ren Boyu 3
难动摇 難動搖 難動搖 Records of the Grand Historian 《史記》 《孝文本紀》 Annals of the Xiaowen Emperor 3
风动摇 風動搖 蓬飛因風動搖不定 Guanzi 《管子》 形勢第二 Chapter 2: Circumstances 3