Chinese Notes
Chinese Notes

流寇 liúkòu

liúkòu noun a roving bandit / a rebel
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Law 法律

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Ming 《明史》 卷三百〇八 列傳第一百九十六 奸臣 胡惟庸 陳瑛 嚴嵩 周延儒 溫體仁 馬士英 Volume 308 Biographies 196: Treacherous Officials - Hu Weiyong, Chen Ying, Yan Song, Zhou Yanru, Wen Tiren, Ma ShiYing 4
History of Ming 《明史》 卷二百五十五 列傳第一百四十三 劉宗周 黃道周 Volume 255 Biographies 143: Liu Zongzhou, Huang Daozhou 2
History of Ming 《明史》 卷八十九 志第六十五 兵一 Volume 89 Treatises 65: Military 1 2
History of Ming 《明史》 卷二百五十一 列傳第一百三十九 李標 劉鴻訓 錢龍錫 成基命 何如寵 徐光啟 文震孟 蔣德璟 方岳貢 Volume 251 Biographies 139: Li Biao, Liu Hongxun, Qian Longxi, Cheng Jiming, He Ruchong, Xu Guangqi, Wen Zhenmeng, Jiang Dejing, Fang Yuegong 2
History of Ming 《明史》 卷二百六十 列傳第一百四十八 楊鶴 陳奇瑜 熊文燦 練國事 丁啟睿 鄭崇儉 邵捷春 余應桂 高斗樞 張任學 Volume 260 Biographies 148: Yang He, Chen QiYu, Xiong Wencan, Lian Guoshi, Ding Qirui, Zheng Chongjian, Shao Jiechun, Yu Yinggui, Gao Doushu, Zhang Renxue 2
History of Ming 《明史》 卷二百六十九 列傳第一百五十七 艾萬年 李卑 湯九州 陳于王 侯良柱 張令 猛如虎 虎大威 孫應元 姜名武 尤世威 侯世祿 劉國能 Volume 269 Biographies 157: Ai Wannian, Li Bei, Tang Jiuzhou, Chen Yuwang, Hou Liangzhu, Zhang Ling, Meng Ruhu, Hu Dawei, Sun Yingyuan, Jiang Mingwu, You Shiwei, Hou Shilu, Liu Guoneng 1
Book of Jin 《晉書》 卷一百〇 列傳第七十 王彌 張昌 陳敏 王如 杜曾 杜弢 王機 祖約 蘇峻 孫恩 盧循 譙縱 Volume 100 Biographies 70: Wang Mi; Zhang Chang; Chen Min; Wang Ru; Du Ceng; Du Tao; Wang Ji; Zu Yue; Su Jun; Sun En; Lu Xun; Qiao Zong 1
History of Ming 《明史》 卷一百八十四 列傳第七十二 周洪謨 楊守陳 張元禎 傅瀚 張昇 吳寬 傅珪 劉春 吳儼 顧清 劉瑞 Volume 184 Biographies 72: Zhou Hongmo, Yang Shouchen, Zhang Yuanzhen, Fu Han, Zhang Sheng, Wu Kuan, Fu Gui, Liu Chun, Wu Yan, Gu Qing, Liu Rui 1
History of Ming 《明史》 卷二十四 本紀第二十四 莊烈帝二 Volume 24 Annals 24: Emperor Zhuanglie 2 1
History of Ming 《明史》 卷二百十六 列傳第一百〇四 吳山 陸樹聲 瞿景淳 田一儁 黃鳳翔 余繼登 馮琦 王圖 翁正春 劉應秋 唐文獻 李騰芳 蔡毅中 公鼐 羅喻義 姚希孟 許士柔 顧錫疇 Volume 216 Biographies 104: Wu Shan, Lu Shusheng, Ju Jingchun, Tian Yijun, Huang Fengxiang, Yu Jideng, Feng Qi, Wang Tu, Weng Zhengchun, Liu Yingqiu, Tang Wenxian, Li TengFang, Cai Yizhong, Gong Nai, Luo Yuyi, Yao Ximeng, Xu Shirou, Gu Xichou 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
流寇蔓延 流寇蔓延 流寇蔓延 History of Ming 《明史》 卷二十四 本紀第二十四 莊烈帝二 Volume 24 Annals 24: Emperor Zhuanglie 2 3
流寇大 流寇大 流寇大擾江北 History of Ming 《明史》 卷二百五十四 列傳第一百四十二 喬允升 曹于汴 孫居相 曹珖 陳于庭 鄭三俊 李日宣 張瑋 Volume 254 Biographies 142: Qiao Yunsheng, Cao Yubian, Sun Juxiang, Cao Guang, Chen Yuting, Zheng Sanjun, Li Rixuan, Zhang Wei 3
及流寇 及流寇 及流寇起 History of Ming 《明史》 卷八十九 志第六十五 兵一 Volume 89 Treatises 65: Military 1 3
流寇起 流寇起 及流寇起 History of Ming 《明史》 卷八十九 志第六十五 兵一 Volume 89 Treatises 65: Military 1 2
时流寇 時流寇 時流寇大入蜀 History of Ming 《明史》 卷二百六十六 列傳第一百五十四 馬世奇 吳麟徵 周鳳翔 劉理順 汪偉 吳甘來 王章 陳良謨 陳純德 申佳胤 成德 許直 金鉉 Volume 266 Biographies 154: Ma Shiqi, Wu Linzheng, Zhou Fengxiang, Liu Lishun, Wang Wei, Wu Ganlai, Wang Zhang, Chen Liangmo, Chen Chunde, Shen Jiayin, Cheng De, Xu Zhi, Jin Xuan 2