Chinese Notes
Chinese Notes

马拉维克瓦查 (馬拉維剋瓦查) Mǎlāwéi kèwǎchá

Mǎlāwéi kèwǎchá noun Malawian kwacha
Domain: Economics 经济 , Subdomain: Malawi 马拉维 , Concept: Currency 货币
Notes: Unit of currency in Malawi (WIKI 'ISO_4217')