Chinese Notes
Chinese Notes

guī

  1. guī noun silicon
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Chemistry 化学 , Concept: Chemical Element 元素
  2. guī noun a jade tablet
    Domain: Literary Chinese 文言文

Contained in

拓跋珪孔稚珪

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Yuan 《元史》 卷一百七十五 列傳第六十二: 張珪 李孟 張養浩 敬儼 Volume 175 Biographies 62: Zhang Gui, Li Meng, Zhang Yanghao, Jing Yan 47
History of Song 《宋史》 卷三百十二 列傳第七十一 韓琦子:忠彥 曾公亮子:孝寬 孝廣 孝蘊 陳升之 吳充 王珪從父:罕 從兄:琪 Volume 312 Biographies 71: Han Qi and son: Zhongyan, Ceng Gongliang and son: Xiaokuan, Xiao Guang, Xiao Yun, Chen Shengzhi, Wu Chong, Wang Gui and uncle: Han, nephew: Qi 36
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百〇三 列傳第五十三: 郭虔瓘 張嵩 郭知運 王君 張守珪 牛仙客 王忠嗣 Volume 103 Biographies 53: Guo Qianguan, Zhang Song, Guo Zhiyun, Wang Jun, Zhang Shougui, Niu Xianke, Wang Zhongsi 30
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷七十 列傳第二十: 王珪 戴冑 岑文本 杜正倫 Volume 70 Biographies 20: Wang Gui, Dai Zhou, Cen Wenben, Du Zhenglun 28
New Book of Tang 《新唐書》 卷九十八 列傳第二十三 王珪 薛收子:元超 從兄子:元敬 從孫:稷 馬周 韋挺子:待價 玄孫:武 子:萬石 Volume 98 Biographies 23: Wang Gui, Xue Shou and son Yuanchao, Cong's Elder Brother's Son: Yuanjing, Grandson: Ji, Ma Zhou, Wei Ting and Son: Daijia, Xuan's Grandson: Wu, Son: Wanshi 25
New History of the Five Dynasties 《新五代史》 卷十三 梁家人傳第一: Volume 13: The Later Liang Imperial Family 23
History of Song 《宋史》 卷二百七十四 列傳第三十三 王贊 張保續 趙玭 盧懷忠 王繼勳 丁德裕 張延通 梁迥 史珪 田欽祚 侯贇 王文寶 翟守素 王侁 劉審瓊 Volume 274 Biographies 33: Wang Zan, Zhang Baoxu, Zhao Pin, Lu Huaizhong, Wang Jixun, Ding Deyu, Zhang Yantong, Liang Jiong, Shi Gui, Tian Qinzuo, Hou Yun, Wang Wenbao, Di Shousu, Wang Shen, Liu Shenqiong 20
History of Yuan 《元史》 卷一百七十七 列傳第六十四: 張思明 吳元珪 張昇 臧夢解 陳顥 Volume 177 Biographies 64: Zhang Siming, Wu Yuangui, Zhang Sheng, Zang Mengjie, Chen Hao 20
History of Song 《宋史》 卷四百七十一 列傳第二百三十 姦臣一 蔡確 吳處厚 邢恕 呂惠卿 章惇 曾布 安惇 Volume 471 Biographies 230: Treacherous Officials 1 - Cai Que, Wu Chuhou, Xing Shu, Lu Huiqing, Zhang Dun, Ceng Bu, An Dun 20
History of Song 《宋史》 卷四百七十九 列傳第二百三十八 世家二 西蜀孟氏孟昶(子:玄喆 玄珏 弟:仁贄 仁裕 仁操 附:伊審徵 韓保正 王昭遠 趙崇韜 高彥儔 趙彥韜 龍景昭 幸寅遜 李廷珪 李昊 毋守素 歐陽迥) Volume 479 Biographies 238: Hereditary Houses 2 - Western Shu Meng clan Meng Chang (sons: Xuan Zhe, Xuan Jue, younger brothers: Ren Zhi, Ren Yu, Ren Cao, relatives: Yi Shenzheng, Han Baozheng, Wang Zhaoyuan, Zhao Chongtao, Gao Yanchou, Zhao Yantao, Long Jingzhao, Xing Yinxun, Li Tinggui, Li Hao, Wu Shousu, Ouyang Jiong) 20

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
珪璋 珪璋 奉珪璋 Book of Later Han 《後漢書》 卷六十三 李杜列傳 Volume 63: Biographies of Li, Du 20
执珪 執珪 爵為執珪 Garden of Stories 《說苑》 卷十一 善說 Chapter 11: Virtuous Speech 17
珪等 珪等 段珪等劫少帝及陳留王幸北宮德陽殿 Book of Later Han 《後漢書》 卷八 孝靈帝紀 Volume 8: Annals of Emperor Xiaoling 16
珪璧 珪璧 是何珪璧之不滿度量 Mozi 《墨子》 卷八 明鬼下 Book 8 - On Ghosts III 14
珪币 珪幣 朕獲執犧牲珪幣以事上帝宗廟 Records of the Grand Historian 《史記》 《孝文本紀》 Annals of the Xiaowen Emperor 12
王珪 王珪 徙趙王珪為博陵王 Book of Later Han 《後漢書》 卷九 孝獻帝紀 Volume 9: Annals of Emperor Xiaoxian 8
陈珪 陳珪 沛相陳珪恐術報布成姻 Book of Later Han 《後漢書》 卷七十五 劉焉袁術吕布列傳 Volume 75: Biographies of Liu Yan, Yuan Shu, Lü Bu 8
白珪 白珪 白珪之玷 Garden of Stories 《說苑》 卷十六 談叢 Chapter 16: Abundant Discussion 7
珪曰 珪曰 半珪曰璋 Book of Later Han 《後漢書》 卷六十七 黨錮列傳 Volume 67: Biographies of Partisan Prohibitions 7
谷珪 谷珪 天子加以谷珪 Book of Jin 《晉書》 卷二十一 志第十一 禮下 Volume 21 Treatises 11: Rites Part Three 6