Chinese Notes
Chinese Notes

长幼 (長幼) zhǎng yòu

zhǎng yòu noun older and younger / seniority
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (Sun 2006, loc. 1296)

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
The Book of Rites 《禮記》 《文王世子》King Wen as Son and Heir 7
History of Ming 《明史》 卷二百三十三 列傳第一百二十一 姜應麟 陳登雲 羅大紘 李獻可 孟養浩 朱維京 王如堅 王學曾 張貞觀 樊玉衡 謝廷讚 楊天民 何選 Volume 233 Biographies 121: Jiang Yinglin, Chen Dengyun, Luo Dahong, Li Xianke, Meng Yanghao, Zhu Weijing, Wang Rujian, Wang Xueceng, Zhang Zhenguan, Fan Yuheng, Xie Tingzan, Yang Tianmin, He Xuan 5
The Book of Rites 《禮記》 《樂記》 Record of Music 4
Records of the Grand Historian 《史記》 《樂書》 Music 4
Huainanzi 《淮南子》 卷二十 泰族訓 Chapter 20: superior Lineage 4
Xunzi 《荀子》 君子篇第二十四 Chapter 24: Lords 4
Commentaries on the Four Books by Zhu Xi 朱熹《四書章句集注》 《微子第十八》 Commentary on Wei Zi XVIII 3
History of Ming 《明史》 卷五十六 志第三十二 禮十 Volume 56 Treatises 32: Rites 10 3
History of Song 《宋史》 卷四百五十六 列傳第二百十五 孝義 李璘甄婆兒 徐承珪 劉孝忠 呂升王翰 羅居通黃德輿 齊得一 李罕澄 邢神留沈正 許祚李琳等 胡仲堯弟:仲容 陳兢 洪文撫 易延慶 董道明 郭琮畢贊 顧忻李瓊 朱泰 成象 陳思道 方綱 龐天祐 劉斌 樊景溫榮恕旻 祁暐 何保之 李玭 侯義 王光濟李祚 周善敏 江白 裘承詢孫浦等 常眞子:晏 王洤等 杜誼 姚宗明 鄧中和 毛安輿 李訪 朱壽昌 侯可 申積中 郝戭 支漸 鄧宗古 沈宣 蘇慶文臺亨 仰忻 趙伯深 彭瑜 毛洵李籌 楊芾 楊慶 陳宗 郭義 申世寧 苟與齡 王珠 顏詡 張伯威 蔡定 鄭綺鮑宗巌 Volume 456 Biographies 215: Filial Acts - Li Linzhenpoer, Xu Chenggui, Liu Xiaozhong, Lu Shengwanghan, Luo Jutonghuangdeyu, Qi Deyi, Li Hancheng, Xing Shenliushenzheng, Xu Zuolilindeng, Hu Zhongyaodi:zhongrong, Chen Jing, Hong Wenfu, Yi Yanqing, Dong Daoming, Guo Congbizan, Gu Xinliqiong, Zhu Tai, Cheng Xiang, Chen Sidao, Fang Gang, Pang Tianyou, Liu Bin, Fan Jingwenrongshumin, Qi Wei, He Baozhi, Li Pin, Hou Yi, Wang Guangjilizuo, Zhou Shanmin, Jiang Bai, Qiu Chengxunsunpudeng, Chang Zhenzi:yan, Wang Quandeng, Du Yi, Yao Zongming, Deng Zhonghe, Mao Anyu, Li Fang, Zhu Shouchang, Hou Ke, Shen Jizhong, Hao Yan, Zhi Jian, Deng Zonggu, Shen Xuan, Su Qingwentaiheng, Yang Xin, Zhao Boshen, Peng Yu, Mao Xunlichou, Yang Fei, Yang Qing, Chen Zong, Guo Yi, Shen Shining, Gou Yuling, Wang Zhu, Yan Bi, Zhang Bowei, Cai Ding, Zheng Qibao Zongyan 3
Book of Han 《漢書》 卷二十二 禮樂志 Volume 22: Treatise on Rites and Music 3

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
长幼有序 長幼有序 此之謂長幼有序 The Book of Rites 《禮記》 《祭統》 A Summary Account of Sacrifices 15
长幼男女 長幼男女 長幼男女之理 The Book of Rites 《禮記》 《樂記》 Record of Music 7
明长幼 明長幼 明長幼之序 The Book of Rites 《禮記》 《樂記》 Record of Music 6
长幼同 長幼同 長幼同聽之則莫不和順 The Book of Rites 《禮記》 《樂記》 Record of Music 5
兄弟长幼 兄弟長幼 兄弟長幼 Book of Song 《宋書》 卷七十九 列傳第三十九 文五王 Volume 79 Biographies 39: Wen Wuwang 4
长幼悉 長幼悉 男女無長幼悉屠之 Book of Song 《宋書》 卷一百 列傳第六十 自序 Volume 100 Biographies 60: Preface 4
子长幼 子長幼 問國君之子長幼 The Book of Rites 《禮記》 《少儀》 Smaller Rules of Demeanour 4
尊卑长幼 尊卑長幼 所以示後世有尊卑長幼之序也 The Book of Rites 《禮記》 《樂記》 Record of Music 4
长幼序 長幼序 長幼序 Canon of Supreme Mystery 《太玄經》 Full Text 4
长幼失 長幼失 長幼失其別 The Book of Rites 《禮記》 《仲尼燕居》 Zhong-ni at Home at Ease 4