Chinese Notes
Chinese Notes

异域 (異域) yìyù

yìyù noun a foreign country / an alien place
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Geography 地理学

Contained in

异域志异域种化

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Song 《宋史》 卷三百七十三 列傳第一百三十二 朱弁 鄭望之 張邵 洪皓 Volume 373 Biographies 132: Zhu Bian, Zheng Wangzhi, Zhang Shao, Hong Hao 3
Wenxuan 《文選》 卷十六 Scroll 16 2
Book of Chen 《陳書》 卷十九 列傳第十三: 沈炯 虞荔 馬樞 Volume 19: Shen Jiong; Yu Li; Ma Shu 2
Book of Song 《宋書》 卷八 本紀第八 明帝 Volume 8 Annals 8: Emperor Ming 1
History of Song 《宋史》 卷三百六十七 列傳第一百二十六 李顯忠 楊存中 郭浩 楊政 Volume 367 Biographies 126: Li Xianzhong, Yang Cunzhong, Guo Hao, Yang Zheng 1
History of Ming 《明史》 卷三百二十 列傳第二百〇八 外國一 朝鮮 Volume 320 Biographies 208: Foreign States 1 - Korea 1
History of Yuan 《元史》 卷六 本紀第六: 世祖三 Volume 6 Annals 6: Shizu 3 1
History of Ming 《明史》 卷九十七 志第七十三 藝文二 Volume 97 Treatises 73: Arts and Literature 2 1
History of Ming 《明史》 卷一百四十三 列傳第三十一 王艮 廖昇 周是修 程本立 黃觀 王叔英 黃鉞 王良 陳思賢 程通 黃希范 高巍 高賢寧 王璡 周縉 牛景先 Volume 143 Biographies 31: Wang Gen, Liao Sheng, Zhou Shixiu, Cheng Benli, Huang Guan, Wang ShuYing, Huang Yue, Wang Liang, Chen Sixian, Cheng Tong, Huang Xifan, Gao Wei, Gao Xianning, Wang Jin, Zhou Jin, Niu Jingxian 1
History of Song 《宋史》 卷二百五十三 列傳第十二 折德扆 馮繼業 王承美 李繼周 孫行友 Volume 253 Biographies 12: Zhe Deyi, Feng Jiye, Wang Chengmei, Li Jizhou, Sun Xingyou 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
沦异域 淪異域 久淪異域 Book of Sui 《隋書》 卷79 列傳第44 外戚 Volume 79 Biographies 44: Imperial Affines 4
立功异域 立功異域 張騫立功異域 Book of Later Han 《後漢書》 卷四十七 班梁列傳 Volume 47: Biographies of Ban, Liang 3
遐方异域 遐方異域 遐方異域 History of Song 《宋史》 卷四百八十八 列傳第二百四十七 外國四 交阯 大理 Volume 488 Biographies 247: Foreign States 4 - Jiaozhi, Dali 3
方异域 方異域 然殊方異域 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷六十 吳書十五 賀全呂周鍾離傳 Volume 60: Book of Wu 15 - Biographies of He, Quan, Lü, Zhou, and Zhongli 3
异域归 異域歸 異域歸忠傳 New Book of Tang 《新唐書》 卷五十八    志第四十八  藝文二 Volume 58 Treatises 54: The Arts 2 3
在异域 在異域 孝軌既在異域 Book of Chen 《陳書》 卷三十三 列傳第二十七: 儒林 Volume 33: Confucian Scholars 3
投身异域 投身異域 投身異域 Book of Chen 《陳書》 卷十九 列傳第十三: 沈炯 虞荔 馬樞 Volume 19: Shen Jiong; Yu Li; Ma Shu 2
异域倾心 異域傾心 異域傾心 History of Ming 《明史》 卷一百五十五 列傳第四十三 宋晟 薛祿 劉榮 朱榮 費瓛 譚廣 陳懷 蔣貴 任禮 趙安 趙輔 劉聚 Volume 155 Biographies 43: Song Cheng, Xue Lu, Liu Rong, Zhu Rong, Fei Huan, Tan Guang, Chen Huai, Jiang Gui, Ren Li, Zhao An, Zhao Fu, Liu Ju 2
生异域 生異域 諸儒皆以為父以他故子生異域 Book of Jin 《晉書》 卷二十 志第十 禮中 Volume 20 Treatises 10: Rites Part Two 2
异域畏 異域畏 遐方異域畏威懷德者 History of Yuan 《元史》 卷六 本紀第六: 世祖三 Volume 6 Annals 6: Shizu 3 2