Chinese Notes
Chinese Notes

异域 (異域) yìyù

yìyù noun a foreign country / an alien place
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Geography 地理学

Contained in

异域志异域种化

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Song 《宋史》 卷三百七十三 列傳第一百三十二 朱弁 鄭望之 張邵 洪皓 Volume 373 Biographies 132: Zhu Bian, Zheng Wangzhi, Zhang Shao, Hong Hao 3
Wenxuan 《文選》 卷十六 Scroll 16 2
Book of Chen 《陳書》 卷十九 列傳第十三: 沈炯 虞荔 馬樞 Volume 19: Shen Jiong; Yu Li; Ma Shu 2
History of Ming 《明史》 卷一百七十四 列傳第六十二 史昭 巫凱 許貴 周賢 歐信 王璽 魯鑑 劉寧 彭清 姜漢 安國 杭雄 Volume 174 Biographies 62: Shi Zhao, Wu Kai, Xu Gui, Zhou Xian, Ōu Xin, Wang Xi, Lu Jian, Liu Ning, Peng Qing, Jiang Han, An Guo, Hang Xiong 1
History of Ming 《明史》 卷三百三十二 列傳第二百二十 西域四 Volume 332 Biographies 220: Western Regions 4 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百四十四 列傳第九十四: 尚可孤 李觀 戴休顏 陽惠元 李元諒 韓遊瑰 賈隱林 杜希全 尉遲勝 邢君牙 楊朝晟 張敬則 Volume 144 Biographies 94: Shang Kegu, Li Guan, Dai Xiuyan, Yang Huiyuan, Li Yuanliang, Hang Yougui, Jia Yinlin, Du Xiquan, Wei Chisheng, Xing Junya, Yang Chaocheng, Zhang Jingze 1
Book of Zhou 《周書》 卷48 列傳第40 蕭詧 Volume 48 Biographies 40: Xiao Cha 1
Book of Zhou 《周書》 卷49 列傳第41 異域上(高句麗・百濟・蠻・獠・宕昌・鄧至・白蘭・氐・稽胡・庫莫奚) Volume 49 Biographies 41: Other Regions 1 (Goguryeo; Baekje; Man; Tanchang; Bailan; Di; Jihu; Kumo Xi) 1
History of Song 《宋史》 卷三百三十四 列傳第九十三 徐禧 李稷 高永能 沈起 劉彝 熊本 蕭注 陶弼 林廣 Volume 334 Biographies 93: Xu Xi, Li Ji, Gao Yongneng, Shen Qi, Liu Yi, Xiong Ben, Xiao Zhu, Tao Bi, Lin Guang 1
History of Song 《宋史》 卷一百五十四 志第一百〇七 輿服六 Volume 154 Treatises 107: Carriages and Clothes 6 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
沦异域 淪異域 久淪異域 Book of Sui 《隋書》 卷79 列傳第44 外戚 Volume 79 Biographies 44: Imperial Affines 4
遐方异域 遐方異域 遐方異域 History of Song 《宋史》 卷四百八十八 列傳第二百四十七 外國四 交阯 大理 Volume 488 Biographies 247: Foreign States 4 - Jiaozhi, Dali 3
在异域 在異域 孝軌既在異域 Book of Chen 《陳書》 卷三十三 列傳第二十七: 儒林 Volume 33: Confucian Scholars 3
方异域 方異域 然殊方異域 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷六十 吳書十五 賀全呂周鍾離傳 Volume 60: Book of Wu 15 - Biographies of He, Quan, Lü, Zhou, and Zhongli 3
立功异域 立功異域 張騫立功異域 Book of Later Han 《後漢書》 卷四十七 班梁列傳 Volume 47: Biographies of Ban, Liang 3
异域归 異域歸 異域歸忠傳 New Book of Tang 《新唐書》 卷五十八    志第四十八  藝文二 Volume 58 Treatises 54: The Arts 2 3
异域倾心 異域傾心 異域傾心 History of Ming 《明史》 卷一百五十五 列傳第四十三 宋晟 薛祿 劉榮 朱榮 費瓛 譚廣 陳懷 蔣貴 任禮 趙安 趙輔 劉聚 Volume 155 Biographies 43: Song Cheng, Xue Lu, Liu Rong, Zhu Rong, Fei Huan, Tan Guang, Chen Huai, Jiang Gui, Ren Li, Zhao An, Zhao Fu, Liu Ju 2
投身异域 投身異域 投身異域 Book of Chen 《陳書》 卷十九 列傳第十三: 沈炯 虞荔 馬樞 Volume 19: Shen Jiong; Yu Li; Ma Shu 2
异域畏 異域畏 遐方異域畏威懷德者 History of Yuan 《元史》 卷六 本紀第六: 世祖三 Volume 6 Annals 6: Shizu 3 2
生异域 生異域 諸儒皆以為父以他故子生異域 Book of Jin 《晉書》 卷二十 志第十 禮中 Volume 20 Treatises 10: Rites Part Two 2