Chinese Notes
Chinese Notes

意见 (意見) yìjiàn

 1. yìjiàn noun idea / opinion
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Thought 思想
  Notes: (CCD '意见' 1; FE '意見' 1)
 2. yìjiàn noun suggestion / objection / complaint
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Thought 思想
  Notes: (CCD '意见' 2; FE '意見' 2)

Contained in

意见不合

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Ming 《明史》 卷九十六 志第七十二 藝文一 Volume 96 Treatises 72: Arts and Literature 1 4
History of Ming 《明史》 卷二百五十五 列傳第一百四十三 劉宗周 黃道周 Volume 255 Biographies 143: Liu Zongzhou, Huang Daozhou 2
Records of the Grand Historian 《史記》 《扁鵲倉公列傳》 Biographies of Bian Que and the Duke of Cang 2
Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷五十 吳書五 妃嬪傳 Volume 50: Book of Wu 5 - Biographies of concubines and ladies 1
History of Ming 《明史》 卷二百五十九 列傳第一百四十七 楊鎬 袁應泰 熊廷弼 袁崇煥 趙光抃 Volume 259 Biographies 147: Yang Gao, Yuan Yingtai, Xiong Tingbi, Yuan Chonghuan, Zhao Guangbian 1
History of Ming 《明史》 卷二百五十八 列傳第一百四十六 許譽卿 華允誠 魏呈潤 毛羽健 吳執御 章正宸 黃紹杰 傅朝佑 姜埰 熊開元 詹爾選 湯開遠 成勇 陳龍正 Volume 258 Biographies 146: Xu Yuqing, Hua Yuncheng, Wei Chengrun, Mao Yujian, Wu Zhiyu, Zhang Zhengchen, Huang Shaojie, Fu Chaoyou, Jiang 埰, Xiong Kaiyuan, Zhan Erxuan, Tang Kaiyuan, Cheng Yong, Chen Longzheng 1
Book of Later Han 《後漢書》 卷四十九 王充王符仲長統列傳 Volume 49: Biographies of Wang Chong, Wang Fu, Zhongchang Tong 1
History of Ming 《明史》 卷二百七十八 列傳第一百六十六 楊廷麟 萬元吉 郭維經 詹兆恒 陳泰來 王養正 曾亨應 揭重熙 陳子壯 張家玉 陳邦彥 蘇觀生 Volume 278 Biographies 166: Yang Tinglin, Wan Yuanji, Guo Weijing, Zhan Zhaoheng, Chen Tailai, Wang Yangzheng, Ceng Hengying, Jie Zhongxi, Chen Zizhuang, Zhang Jiayu, Chen Bangyan, Su Guansheng 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百七十九 列傳第一百二十九: 蕭遘 孔緯 韋昭度 崔昭緯 張濬 朱樸 鄭綮 劉崇望 徐彥若 陸扆 柳璨 Volume 179 Biographies 129: Xiao Gou, Kong Wei, Wei Zhaodu, Cui Zhaowei, Zhang Jun, Zhu Pu, Zheng Qi, Liu Chongwang, Xu Yanruo, Lu Yu, Liu Can 1
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷九十二 列傳第八十: 恩幸 Volume 92 Biographies 80: Noble Favorites 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
陈意见 陳意見 又密陳意見 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百〇五 列傳第五十五: 宇文融 韋堅 楊慎矜 王鉷 Volume 105 Biographies 55: Yu Wenrong, Wei Jian, Yang Shenjin, Wang Hong 3
臣意见 臣意見 臣意見之食閨門外 Records of the Grand Historian 《史記》 《扁鵲倉公列傳》 Biographies of Bian Que and the Duke of Cang 3
争意见 爭意見 爭意見不可 History of Ming 《明史》 卷二百五十五 列傳第一百四十三 劉宗周 黃道周 Volume 255 Biographies 143: Liu Zongzhou, Huang Daozhou 2
上意见 上意見 天后上意見十二條 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷五 本紀第五: 高宗下 Volume 5 Annals 5: Gaozong 2 2