Chinese Notes
Chinese Notes

居家 jūjiā

jūjiā verb to live at home
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Life 生活

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Records of the Grand Historian 《史記》 《龜策列傳》 Biographies of Diviners 14
Book of Later Han 《後漢書》 卷七十二 董卓列傳 Volume 72: Biography of Dong Zhuo 3
History of Ming 《明史》 卷二百八十三 列傳第一百七十一 儒林二 Volume 283 Biographies 171: Confucian Scholars 2 3
History of Song 《宋史》 卷三十六 本紀第三十六 光宗 Volume 36 Annals 36: Guangzong 3
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷三十二 列傳第二十: 崔鑒 崔辯 崔挺 Volume 32 Biographies 20: Cui Jian, Cui Bian, Cui Ting 3
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷七十  列傳第五十八: 韓襃 趙肅 張軌 李彥 郭彥 梁昕 皇甫璠 辛慶之 王子直 杜杲 呂思禮 徐招 檀翥 孟信 宗懍 劉璠 柳遐 Volume 70 Biographies 58: Han Bao, Zhao Su, Zhang Gui, Li Yan, Guo Yan, Liang Xin, Huang Fufan, Xing Qingzhi, Wang Zizhi, Du Gao, Lu Sili, Xu Zhao, Tan Zhu, Meng Xin, Zong Lin, Liu Fan, Liu Xia 2
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百二十 列傳第七十: 郭子儀 Volume 120 Biographies 70: Guo Ziyi 2
Book of Sui 《隋書》 卷66 列傳第31 李諤 鮑宏 裴政 柳莊 源師 郎茂 高構 張虔威 榮毗 陸知命 房彥謙 Volume 66 Biographies 31: Li E, Hao Hong, Pei Zheng, Liu Zhuang, Yuan Shi, Lang Mao, Gao Gou, Zhang Qianwei, Rong Pi, Lu Zhiming, Fang Yanqian 2
Book of Wei 《魏書》 卷45 韋閬 杜銓 裴駿 辛紹先 柳崇 Volume 45: Wei Lang, Du Quan, Pei Jun, Xin Shaoxian, Liu Chong 2
Book of Zhou 《周書》 卷42 列傳第34 蕭撝 蕭世怡 蕭圓肅 蕭大圜 宗懍 劉璠 柳霞 Volume 42 Biographies 34: Xiao Hui; Xiao Shiyi; Xiao Yuansu; Xiao Dahuan; Zong Lin; Liu Fan; Liu Xia 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
居家室 居家室 居家室不吉 Records of the Grand Historian 《史記》 《龜策列傳》 Biographies of Diviners 13
居家待 居家待 居家待罪 History of Song 《宋史》 卷三十六 本紀第三十六 光宗 Volume 36 Annals 36: Guangzong 7
疾居家 疾居家 晞從事中郎明預有疾居家 Book of Jin 《晉書》 卷六十一 列傳第三十一 周浚 成公簡 苟晞 華軼 劉喬 Volume 61 Biographies 31: Zhou Jun; Cheng Gongjian; Gou Xi; Hua Die; Liu Qiao 6
居家孝友 居家孝友 居家孝友 Book of Wei 《魏書》 卷57 高祐 崔挺 Volume 57: Gao You, Cui Ting 6
居家理 居家理 居家理 The Classic of Filial Piety 《孝經》 孝經 Xiao Jing 5
居家笃 居家笃 居家篤睦 Book of Liang 《梁書》 卷十 列傳第四 蕭穎達 夏侯詳 蔡道恭 楊公則 鄧元起 Volume 10: Xiao Yingda; Xiahou Jiang; Cai Daogong; Yang Gongze; Deng Yuanqi 4
居家孝 居家孝 居家孝 History of the Northern Dynasties 《北史》 卷三十二 列傳第二十: 崔鑒 崔辯 崔挺 Volume 32 Biographies 20: Cui Jian, Cui Bian, Cui Ting 3
居家严肃 居家嚴肅 其居家嚴肅 Book of Zhou 《周書》 卷35 列傳第27 鄭孝穆 崔謙 弟說 子弘度 崔猷 裴俠 薛端 薛善 弟慎 Volume 35 Biographies 27: Zheng Xiaomu; Cui Qian; younger brother Shuo;Zi Hongdu; Cui You; Pei Xia; Xue Duan; Xue Shan; younger brother Shen 3
居家巷 居家巷 屏居家巷 Book of Southern Qi 《南齊書》 卷五十一 列傳第三十二 裴叔業 崔慧景 張欣泰 Volume 51 Biographies 32: Pei Shuye, Cui Huijing, Zhang Xintai 3
方居家 方居家 方居家以經教授 Book of Han 《漢書》 卷七十二 王貢兩龔鮑傳 Volume 72: Wang, Gong, two Gongs and Bao 2